Polska pomoc

 

Pilotażowy projekt zwiększenia przeróbki mleka w ramach programu rozwoju regionu wiejskiego – „Dostatnia wieś”

Fundacja Wschód specjalizuje się w programach dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w krajach Europy Wschodniej. Po przeprowadzeniu konsultacji z miejscowymi władzami samorządowymi, lokalnymi i krajowymi rolniczymi organizacjami pozarządowymi oraz Ministerstwem Rolnictwa Mołdawii, jako miejsce realizacji projektu wybrano jeden z najbardziej perspektywicznych regionów Mołdawii w zakresie produkcji i przeróbki mleka - Orhei (miejscowości: Braviceni, Malaiesti, Cucuruzeni). Był to region o największej produkcji mlecznej w całym byłym ZSRR. Niestety, w okresie przemian ustrojowych infrastruktura rolna została niemal całkowicie zniszczona. Brak perspektyw rozwojowych jest powodem bardzo dużej emigracji zarobkowej, co wpływa na systematyczne wyludnianie wsi, rozbicie rodzin, wzrost alkoholizmu, pozbawienie niezbędnej opieki dzieci i osób starszych.

Projekt związany jest ze zwiększeniem skupu i przetwórstwa mleka. Zakłada on wsparcie lokalnego zakładu mleczarskiego "Bravi-Lacta", obsługującego spółdzielnie mleczarskie regionów Orhei i Rezina. Trzy lokalne spółdzielnie mleczarskie (Vita-Lact/Ignatei, Pasra Alba/Braviceni, Furaj-Lact/Braviceni) skupiają ponad 1 000 rolników - producentów mleka. Jest to podstawowe źródło dochodów rolników we wsiach: Braviceni, Malaiesti, Cucuruzeni, Ignatei, Samaskani, Meseni, Olescani, Fuzovca, Gordinesti, Pereni, Pripeceni, Scorteni, Raspopeni, Peciste, Tintareni i Chistelnita.

Głównym problemem do rozwiązania jest kwestia nadmiernej podaży mleka w miesiącach wiosenno-letnich (maj – sierpień) i dużym niedoborem w okresie jesienno-zimowym (październik – marzec). Realizacja projektu polegająca na remoncie i adaptacji części budynku istniejącego zakładu mleczarskiego w Braviceni na chłodnię pozwoli na skup mleka w okresie letnim, jego przygotowanie i zamrożenie (ok. 40 ton masy serowej), a następnie wykorzystanie w okresie zimowych niedoborów.

Pilotażowy projekt zwiększenia przeróbki mleka w ramach programu rozwoju regionu wiejskiego – „Dostatnia wieś”

Realizacja projektu polegała na remoncie i adaptacji części budynku istniejącego zakładu mleczarskiego w Braviceni na chłodnię, co stworzy rolnikom możliwość sprzedaży w miesiącach letnich praktycznie wszystkich nadwyżek mleka, a zakładowi mleczarkskiemu umożliwi utrzymanie ciągłości produkcji i dostaw do odbiorców handlowych wyprodukowanego towaru w okresie jesienno-zimowym. Wyposażenie zakładu mleczarskiego w dodatkowe urządzenia do pakowania masła, śmietany i mleka oraz produkcji sera topionego pozwoliły na zwiększenie sprzedaży ww. produktów mlecznych. Powiększenie asortymentu i zwiększenie sprzedaży wpłynie na wzrost skupu mleka, uzyskanie dodatkowych dochodów przez członków spółdzielni mleczarskich (ok. 1 000 rodzin rolniczych) i osób zatrudnionych w zakładzie mleczarskim (łącznie ok. 30 osób). Zakup samochodu – chłodni pozwoli na zwiększenie sprzedaży wyrobów gotowych przez bezpośrednie dostawy do sieci sprzedaży detalicznej.

Pilotażowy projekt zwiększenia przeróbki mleka w ramach programu rozwoju regionu wiejskiego – „Dostatnia wieś”

Realizacja projektu pozwoliła na:

- przekazanie polskich doświadczeń w zakresie standardów i wymagań unijnych w sferze przetwórstwa mleka i transformacji zakładów produkcyjnych branży mleczarskiej;

- remont i adaptację części budynku na chłodnię – zamrażalnię w istniejącym zakładzie mleczarskim;

- zwiększenie oferty produkcyjnej (masło porcjowane, mleko rozlewane, śmietana i sery topione), na skutek wyposażenia zakładu mleczarskiego w urządzenia do pakowania masła, śmietany i mleka oraz produkcji sera topionego;

- przeszkolenie pracowników zakładu mleczarskiego w zakresie obsługi nowych maszyn i urządzeń;

- zwiększenie możliwości skupu mleka w okresie letnich nadwyżek, co bezpośrednio wpłynęło na podniesienie dochodów rolników – producentów mleka i ich rodzin;

- stworzenie dodatkowych 16 miejsc pracy związanych ze skupem, transportem i przeróbką mleka;

- poszerzenie dystrybucji wyrobów mleczarskich do detalicznych sieci handlowych dzięki zakupowi samochodu – chłodni.