Polska pomoc

Paryż, 3-4 kwietnia 2012 r. - spotkanie Szczebla Kierowniczego Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC) OECD

 

Coroczne spotkania Szczebla Kierowniczego (Senior Level Meeting) Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee - DAC) OECD mają na celu dyskusję nad o najważniejszych tematach pracy Komitetu oraz bieżących problemach polityki rozwojowej. Uczestniczą w nim urzędnicy wysokiego szczebla reprezentujący agencje pomocy rozwojowej oraz ministerstwa odpowiedzialne za współpracę rozwojową. W tym roku obrady koncentrowały się na: ewolucji architektury międzynarodowej współpracy rozwojowej, w tym zanikaniu tradycyjnego podziału na dawców i odbiorców pomocy (nakładającego się na podział Północ-Południe); rosnącej roli nowych potęg gospodarczych i ich wpływie na zmiany systemu pomocy rozwojowej; powstawaniu nowych formuł współpracy rozwojowej; polepszaniu spójności polityki rozwojowej, a także na roli Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD w uzgadnianiu nowych strategii i porozumień rozwojowych odnoszących się do priorytetów polityki rozwojowej oraz stanowienia norm i standardów. Jednym z ważniejszych problemów przewijających się w dyskusjach był problem niedoskonałości metod statystycznych, które nie w pełni zaangażowanie państw w pomoc rozwojową.

Polska, jako członek OECD, jest aktualnie obserwatorem prac DAC, przygotowującym swoje członkostwo w Komitecie i aktywnie biorącym udział w pracach nad założeniami nowej „Strategii Rozwojowej OECD". Nasz kraj reprezentowany był przez delegację Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ na szczeblu dyrektorskim.

Informacja OECD nt. udziału krajów członkowskich w pomocy rozwojowej w 2011 r.

w górę

Tagi