Polska pomoc

Pacific Connections

Pacific Connections[1]

Całodniowy panel  pomyślany jako dialog pomiędzy naukowcami, wykładowcami akademickimi, politykami oraz lokalną społecznością regionu Wysp Pacyfiku w ramach współpracy z Unią Europejską. Trzy sesje poświęcono kwestiom: zagrożeń spowodowanych przez zmianę klimatu; użytkowania zasobów naturalnych oraz nierównego traktowania ze względu na płeć. Prezentacji towarzyszył pokaz filmów.

Wprowadzenie

Otwierając panel, A. Piebalgs Komisarz ds. Rozwoju UE zwrócił uwagę na intensywnie występujące w tym regionie klęski żywiołowe (ruchy tektoniczne, tsunami, powodzie) w wyniku zmian klimatu, a także na zanikanie unikatowej różnorodności biologicznej. Region Pacyfiku objęty jest globalnym systemem obserwacji i łagodzenia skutków klęsk żywiołowych. Stanowisko ws. zwiększenia pomocy zapewniającej budowanie lepszej przyszłości dla mieszkańców regionu podzielają wszystkie kraje członkowskie UE, jednak rozwiązanie wielu problemów będących następstwem zmiany klimatu, uzależnione jest także od postępu globalnych negocjacji klimatycznych. Paneliści[2] wskazywali na konieczność dostosowania koncepcji współpracy do zróżnicowanych uwarunkowań wysp tego regionu, konieczność wzmocnienia udzielanej pomocy instytucjonalnej ułatwiającej uczestnictwo w realizacji rozwiązań funkcjonujących na poziomie UE i globalnym (np. mechanizmy Kioto, adaptacja do skutków zmiany klimatu), pomoc w rozwiązaniu problemów zjawiska migracji powodowanego klęskami żywiołowymi, a także wsparcie wyjątkowo trudnej sytuacji w rybołówstwie i produkcji żywności.

Zmiana klimatu

Paneliści[3] przedstawili naukowe analizy specyficznych uwarunkowań regionu Wysp Pacyfiku. Zwrócili uwagę na wyzwania regionu związane z zagrożeniami ekologicznymi, erozją gleb, poważnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa żywnościowego, skutkami klęsk żywiołowych i wysokimi kosztami ich usuwania (w tym bardzo wysokimi kosztami adaptacji do skutków zmiany klimatu). Trudną sytuację powoduje budząca protesty organizacji pozarządowych działalność dużych koncernów przemysłowych zajmujących się eksploatacją zasobów naturalnych, wyrębem lasów, czemu towarzyszy ograniczenie prawa lokalnej społeczności do własności gruntów. Wskazano  na konieczność przyjęcia przez liderów odpowiedzialności za koordynację działań w tym zakresie. Obecnie, dzięki pomocy UE, realizowanych jest wiele projektów, dotyczących m.in. wzmocnienia instytucjonalnego, adaptacji do skutków zmiany klimatu, z uwzględnieniem projektów badawczych dot. adaptacji oraz ochrony raf koralowych. W ramach internetowej sieci Marovo Learning Network prowadzony jest dialog społeczny nt. zagrożeń ekologicznych. Konieczne jest jednak zintensyfikowanie pomocy dla udoskonalenia systemów ostrzegania i łagodzenia skutków klęsk żywiołowych, edukacji, podnoszenia świadomości o grożących zagrożeniach i likwidacji ich skutków, a także zwiększona pomoc finansowa (m.in. na działania adaptacyjne) - aktualnie realizowany jest m.in. projekt Pacific perspective on Environment, Economy, Education.

Problemy ochrony zasobów naturalnych

W oparciu o prace naukowo-badawcze i stałe obserwacje paneliści[4] zwrócili uwagę na poważne zagrożenia dla zachowania równowagi ekologicznej spowodowane eksploatacją zasobów naturalnych, prowadzoną w regionie Wysp Pacyfiku przez duże koncerny międzynarodowe. C.Sparks przedstawiła niektóre działania dotowane, w formie małych i średniookresowych grantów, przez założony w 1957 r. The Christensen Fund. Fundusz wspiera m.in. program ochrony różnorodności biologicznej i kulturowej, a także program walki z wywołującą sprzeciw społeczności lokalnych dewastacją gruntów w Melanezji. Poważnymi problemami są: korupcja towarzysząca działalności koncernów wydobywczych, system podatkowy, trudności w wykorzystaniu wpływów z tej działalności na rzecz regionu Pacyfiku oraz zwiększenie odpowiedzialności inwestorów.

Równość płci

Paneliści[5] zwracali uwagę na nawarstwiające się problemy w sferze równości płci: przypisanie (w opinii kobiet) wszystkich praw mężczyznom, dużą śmiertelność kobiet i dzieci, niemożliwy dostęp do funkcji publicznych oraz utrudniony dostęp do szkół. Przy pomocy Banku Światowego realizowany jest program edukacyjny dot. udzielania pomocy kobietom podczas porodu. Zwrócono uwagę na rolę, jaką może spełnić Unia Europejska w działaniach na rzecz promocji równości płci oraz roli młodych wykształconych mieszkańców Wysp Pacyfiku. Podkreślono także wiodącą rolę, którą pełnić winno państwo w procesie promocji równości płci, wspominając jednocześnie o braku środków finansowych niezbędnych na ten cel. Przedstawicielka ESDZ, G.Lachut, podkreśliła, iż w polityce UE równość płci jest wartością fundamentalną. Wskazała na różne formy przemocy wobec kobiet. Mówiąc o konieczności podejmowania działań zaznaczyła, ze powinny być one  wyważone, aby nie doprowadziły do napięć społecznych.

 

[1] Organizatorzy: ESDZ, Uniwersytet St. Andrews oraz Uniwersytet Warszawski.

[2] Paneliści: prof. M. Jędrusik (Uniwersytet Warszawski); dr T. Crook (Centre for Pacific Studies, University of St. Andrews, Scotland); A. Tong (Prezydent Kiribati); dr T. Webster (Dyr. National Research Institute, Papua New Guinea).

[3] Paneliści: prof. E. Hviding (University of Bergen, Norway), P. Lokani (Malanesia Programme Officer), dr J. Veitayaki,(Oceans and Islands, University of the South Pacific, Fiji), N. Simi (Ministerstwo Finansów, Samoa).

[4] Paneliści: B. Kondra (Wiceminister ds. górnictwa, Papua Nowa Gwinea), prof. J. Leach (University of Aberdeen, Scotland), D. O'Sullivan (Global Witness), C.Sparks (Melanesia Program, The Christensen Fund), dr T. Webster (Dyr. Natural Research Institute, Papua Nowa Gwinea).

[5] Paneliści: F. Hukula (National Research Institute, Papua Nowa Gwinea), G. Lachut (ESDZ), prof. C. Toren (University of  St Andrews, Szkocja), prof. K. Rio (University of Bergen, Norwegia), T. Iuta (Secretary of the Cabinet, Presidency of Kiribati).

w górę

Tagi