Polska pomoc

Otwarty konkurs na zadania z zakresu polskiej pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH RP

ogłasza otwarty konkurs na zadania z zakresu polskiej pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej

Do priorytetowych zadań polskiej pomocy zagranicznej należy między innymi współpraca na rzecz rozwoju na równi z udziałem w międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Niniejszy konkurs dotyczy obu tych aspektów.

Oferty powinny obejmować działania z zakresu pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej, skierowane do konkretnych środowisk w następujących państwach:

 • Afganistan, Angola, Autonomia Palestyńska, Białoruś, Gruzja, Irak, Mołdowa, Ukraina;
 • Federacja Rosyjska;
 • Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan;
 • Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia.

Działania powinny być zgodne z obszarami wskazanymi w regulaminach dla poszczególnych krajów.

Maksymalna łączna kwota dotacji do podziału wynosi 21.100.000 PLN

W roku ubiegłym Ministerstwo Spraw Zagranicznych finansowało projekty z powyższego zakresu i przeznaczyło na nie kwotę w wysokości 6.372.139 PLN

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Regulaminy konkursu odnoszące się do poszczególnych krajów, zawierające szczegółowy zakres i warunki zadań oraz warunki, jakie musi spełnić jednostka przystępująca do konkursu, a także wzór oferty i formularz budżetu zamieszczone są na stronie internetowej MSZ (www.msz.gov.pl). Wnioski powinny być wypełnione komputerowo.
  Regulaminy konkursu: Afganistan Angola Autonomia Palestyńska Białoruś Gruzja Irak Mołdowa Ukraina Federacja Rosyjska Państwa Bałkańskie Kraje Azji Środkowej i Kaukazu Płd.
 3. Termin składania ofert: 20 lipca 2006 r.
 4. Prawidłowo wypełnione oferty konkursowe (wnioski) wraz z wymaganymi załącznikami należy w 3 egzemplarzach przesłać przesyłką pocztową lub składać na Dzienniku Podawczym MSZ do dnia 20 lipca 2006 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu wniosku) na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Współpracy Rozwojowej
  Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie „Pomoc zagraniczna 2006” oraz z podaniem nazwy kraju, którego dotyczy oferta, np. „Pomoc zagraniczna 2006 – Ukraina”.
  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 5. Przyjęty projekt należy zrealizować do 31 grudnia 2006 r.
 6. Oferty będą oceniane przez komisję konkursową na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o decyzji komisji konkursowej do 20 sierpnia 2006 r. Informacja na temat podmiotów, które uzyskają dotację w ramach konkursu, zostanie umieszczona na stronie internetowej MSZ.

Uwaga: Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta. Wnioskodawcy mogą składać odpowiednie wnioski dotyczące różnych krajów, zgodnie z ich zakresem merytorycznym. Przy przygotowaniu ofert prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi dla organizacji pozarządowych oraz Ogólnymi warunkami dotacji udzielanych ze środków MSZ.

w górę

Tagi