Polska pomoc

Otwarty konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania "Wystawa - Milenijne Cele Rozwoju”

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH RP
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania:
WYSTAWA - MILENIJNE CELE ROZWOJU

Celem zadania Wystawa - Milenijne Cele Rozwoju jest podniesienie świadomości polskiego społeczeństwa na temat aktualnej problematyki rozwoju międzynarodowego, w szczególności Milenijnych Celów Rozwoju.
Zadanie polega na opracowaniu i zorganizowaniu interaktywnej, objazdowej wystawy nt. Milenijnych Celów Rozwoju.
1. Uczestnikami Konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych. w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.).
2. Maksymalna kwota dotacji wynosi 150.000 PLN.
3. Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres i warunki zadania oraz warunki, jakie musi spełnić jednostka przystępująca do konkursu, a także wzór wniosku i formularz budżetu zamieszczone są na stronie internetowej MSZ. Wnioski powinny być wypełnione komputerowo.
4. Termin składania ofert: 12 września 2006 r.
5. Prawidłowo wypełnione oferty konkursowe (wnioski) w 3 egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Dzienniku Podawczym MSZ do dnia 12 września 2006 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą na adres (decyduje data wpływu wniosku):
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie „Konkurs - Wystawa Milenijne Cele Rozwoju".
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Przyjęty projekt należy zrealizować do 31 grudnia 2006 r.
7. Oferty będą oceniane przez komisję konkursową na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o decyzji komisji konkursowej do 25 września 2006 r. Informacja na temat podmiotu, który uzyska dotację w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej MSZ.
9. Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.

w górę

Tagi