Polska pomoc

Otwarty konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania "Pomoc humanitarna dla ludności w Libanie"

Minister Spraw Zagranicznych RP

ogłasza otwarty konkurs na zadanie POMOC HUMANITARNA DLA LUDNOŚCI W LIBANIE

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.) zgłoszona została inicjatywa zakładająca pomoc doraźną dla ludności Libanu.

1. Uczestnikami Konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Kwota dotacji wynosi 500.000 PLN.

3. Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres i warunki zadania oraz warunki, jakie musi spełnić jednostka przystępująca do konkursu, a także wzór wniosku i formularz budżetu wraz z metryczką wniosku zamieszczone są na stronie internetowej MSZ. Wnioski powinny być wypełnione komputerowo.

4. Termin składania ofert: 5 października 2006 r.

5. Prawidłowo wypełnione oferty konkursowe (wnioski) w 3 egzemplarzach wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Dzienniku Podawczym MSZ do dnia 5 października 2006 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą na adres (decyduje data wpływu wniosku):

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie „Pomoc humanitarna - Liban". Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Przyjęty projekt należy zrealizować do 31 grudnia 2006 r.

7. Oferty będą oceniane przez komisję konkursową na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o decyzji komisji konkursowej do 16 października 2006 r. Informacja na temat podmiotu, który uzyska dotację w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej MSZ.


8. W roku ubiegłym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie finansowało projektów z powyższego zakresu.


9. Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.

w górę

Tagi