Polska pomoc

 

Opowiadamy, żeby rozumieć. Rozumiemy, żeby zmieniać. Storytelling i nowe media w edukacji globalnej.

Projekt realizowany był w Polsce, w województwie mazowieckim, w miejscowościach do 40 tys. mieszkańców w odległości do 100 km od Warszawy. Obszar realizacji projektu został wytypowany ze względu na potrzebę częstszego kontaktu ze szkołami i efektywnego wykorzystania środków finansowych.

Jego bezpośrednimi odbiorcami byli nauczyciele i nauczycielki z 20 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie, zaś beneficjentami pośrednimi uczniowie oraz społeczności lokalne.

Powodem realizacji projektu jest potrzeba rozmawiania z młodzieżą o nasilających się zjawiskach kryzysów humanitarnych, których skutki coraz bardziej bezpośrednio wpływają na sytuację społeczno-polityczną w krajach Europy, w tym w Polsce. Istotna jest także potrzeba budowania postaw tolerancji, szacunku i empatii w stosunku do ofiar kryzysów humanitarnych, a także potrzeba ugruntowania tematyki z zakresu edukacji globalnej w podstawie programowej oraz zaproponowanie angażujących i atrakcyjnych metod edukacyjnych nauczycielom oraz młodzieży.

Kilka szkół, biorących udział w projekcie współpracowało wcześniej z PAH prowadząc kampanie i inne akcje edukacyjne.

Opowiadamy, żeby rozumieć. Rozumiemy, żeby zmieniać. Storytelling i nowe media w edukacji globalnej.

Projekt był realizowany w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. w  15  miejscowościach w województwie Mazowieckim: Warszawie, Wyszkowie, Siedlcach, Mińsku Mazowieckim, Trąbkach, Piastowie, Piasecznie, Grójcu, Konstancinie, Płocku, Nowej Suchej, Legionowie, Kobyłce, Gołyminie-Ośrodku, Ciechanowie.

Wykonawcą projektu była Polska Akcja Humanitarna, organizacja pozarządowa, której celem jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej. PAH ma 22-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli.

Projekt odpowiadał na potrzebę dostarczenia angażujących i atrakcyjnych dla młodzieży metod edukacyjnych, takich jak na przykład gry terenowe, symulacyjne, storytelling, media społecznościowe oraz zwiększenie tematyki edukacji globalnej na lekcjach przedmiotowych. 

Głównym celem projektu było uświadomienie nauczycielom i uczniom rzeczywistości krajów globalnego Południa, które doświadczają długotrwałych kryzysów humanitarnych (głównie wywołanych przez człowieka), ich wpływu na jednostki, całe społeczeństwa i świat oraz zaktywizowanie uczestników  projektu do działań w tym zakresie. Projekt miał na celu także wykształcenie w  odbiorcach empatii, konkretnych umiejętności oraz wykorzystania nowych technologii i mediów społecznościowych w edukacji globalnej. 

Beneficjentami projektu byli nauczyciele i uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 20 szkół województwa mazowieckiego.

Opowiadamy, żeby rozumieć. Rozumiemy, żeby zmieniać. Storytelling i nowe media w edukacji globalnej.

Działania projektowe prowadzone były od 20 lipca do 31 grudnia 2015 r. W ramach projektu 40 nauczycieli oraz 339 uczniów zwiększyło wiedzę o kryzysach humanitarnych, ich konsekwencjach i pomocy humanitarnej. Odbyło się 4-dniowe szkolenie dla 40 nauczycieli. 6 trenerów PAH przeprowadziło 20 sześciogodzinnych warsztatów dla 302 uczniów. W Tygodniu Edukacji Globalnej odbyło się wydarzenie edukacyjne w Warszawie organizowane przez PAH, w którym wzięło udział 64 uczestników. W 20 szkołach przeprowadzono grę „Rozegraj pomoc” dla ok. 535 uczniów. 20 szkół przeprowadziło różnego rodzaju dodatkowe akcje dla łącznej liczby min. 6590 odbiorców. W ramach projektu odbyły się 3 wideokonferencje z 3 pracownikami humanitarnymi oraz 2 spotkania w szkołach z uchodźcą afgańskim dla 341 uczniów z 9 szkół. Nauczyciele przeprowadzili lekcje dotyczące tematyki projektu dla min. 2 000 uczniów.

Powstały również materiały edukacyjne: interaktywna gra symulacyjna „Rozegraj pomoc” (www.pah.org.pl/rozegrajpomoc), podczas której uczestnicy wcielają się w pracowników humanitarnych, publikacja „Kryzysy humanitarne i pomoc humanitarna w pigułce” składająca się z 16 kart zdjęciowych z obszernym opisem, 5 plakatów oraz broszury ze scenariuszami zajęć. Nakład, który wyniósł 400 sztuk rozesłano do szkół i różnych instytucji w całej Polsce. Informację o możliwości pobrania publikacji ze strony http://WWW.pah.org.pl wysłano na 24 994 adresy szkół. Dodatkowo uczniowie przygotowali 30 historii cyfrowych. Najlepsze filmy zostały umieszczone na kanale PAH_org. W ramach projektu na Facebooku postał profil #szkolahumanitarna (https://pl-pl.facebook.com/SzkolaHumanitarna/). Min. 102 informacje o projekcie pojawiły się na  stronach WWW i w mediach społecznościowych szkół i PAH. Według zebranych danych projekt objął swym zasięgiem ok. 19 970 osób pośrednio i 379 osób bezpośrednio.