Polska pomoc

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatur na najlepszy projekt 2009 r.

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatur na najlepszy projekt zrealizowany na rzecz krajów otrzymujących polską pomoc zagraniczną w 2009 roku

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ uprzejmie informuje o możliwości zgłaszania kandydatur do nagrody Ministra Spraw Zagranicznych za najlepszy projekt na rzecz krajów otrzymujących polską pomoc zagraniczną zrealizowany w 2009 roku. Nagroda ustanowiona została w wysokości 20.000 złotych.

Wnioski o przyznanie nagrody (w 3 egzemplarzach) mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty, z dopiskiem na kopercie „Nagroda rozwojowa Ministra SZ" na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy Rozwojowej, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, lub składane w Dzienniku Podawczym MSZ, znajdującym się przy wejściu głównym gmachu resortu przy Al. Szucha 23, w terminie do dnia 31 marca 2010 r. przez następujące podmioty:

- członkowie Rady Ministrów,

- kierownicy urzędów centralnych,

- wojewodowie,

- kierownicy placówek zagranicznych,

- organy samorządu terytorialnego,

- dyrektorzy komórek organizacyjnych MSZ.

Wnioski o przyznanie nagrody Ministra SZ powinny zawierać podstawowe informacje o wykonawcy, szczegółową charakterystykę zrealizowanego przez niego projektu rozwojowego, opis działalności wykonawcy na rzecz wsparcia rozwoju krajów otrzymujących polską pomoc zagraniczną oraz uzasadnienie rekomendacji.

Wręczenie nagrody odbędzie się w terminie i w miejscu wskazanych w odrębnej informacji.

Marek Ziółkowski

Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej

w górę

Tagi