Polska pomoc

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotacyjnego "Edukacja globalna 2012"

Minister Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ogłasza konkurs na realizację zadania:

Edukacja globalna 2012"

Celem zadania jest: wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego.

Celem zadania jest w szczególności: wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi:

1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)  PLN.

2. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/, https://www.polskapomoc.gov.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z  regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

3. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

4. Termin i sposób składania wniosków projektowych:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • być zarejestrowanym na stronie http://portal.polskapomoc.gov.pl, po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach 2007 - 2011 powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła,
  • logować się po uaktywnieniu konta zapomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się Wnioskodawca uzyskuje dostęp do formularza wniosku projektowego,
  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek projektowy do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście na Dziennik Podawczy MSZ,
  • dołączyć do wniosku projektowego jego dwie kopie wraz z kopią załączników.

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie powinny dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

2) Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Wdrażania Programów Rozwojowych
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
Konkurs - Edukacja globalna 2012"

lub złożyć na Dziennik Podawczy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23 do dnia 21 marca 2012 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do siedziby MSZ.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu
w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/, https://www.polskapomoc.gov.pl/, w terminie do dnia 7 maja 2012 r.

6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie finansowało zadań publicznych tego samego rodzaju.

W 2011 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania:

„Edukacja rozwojowa 2011", na realizację którego przeznaczono kwotę 1 350 548, 89 PLN (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 89/100).

„Wzmocnienie udziału polskich organizacji pozarządowych w europejskim dialogu na temat polityki i współpracy rozwojowej w okresie sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej", na realizację którego przeznaczono kwotę 97 296,14 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć  złotych 14/100).

w górę

Tagi