Polska pomoc

Oficjalna współpraca rozwojowa w 2014 r. według danych OECD

W dniu 8 kwietnia 2015 r. OECD opublikowała na swoich stronach internetowych wstępne dane nt. oficjalnej współpracy rozwojowej (ODA) udzielonej w 2014 r. oraz prognozy na kolejne lata. Według tych szacunków polska oficjalna pomoc rozwojowa w 2014 r. wyniosła 437,08 mln USD, co stanowiło 0,08% dochodu narodowego brutto (DNB). W  ramach współpracy wielostronnej wydatkowano 356,5 mln USD, natomiast jako pomoc dwustronną 80,58 mln USD.

Spadek wartości ODA w 2014 r. w porównaniu z latami poprzednimi wynika m.in. ze spadku wolumenu kredytów udzielanych państwom rozwijającym się, zakończenia działania PRT w Afganistanie, a także z metodologii kwalifikowalności wydatków na cele rozwojowe do ODA (odejście od zaliczania do ODA kosztów związanych z pobytem imigrantów starających się w Polsce o status uchodźcy).

Według planu współpracy rozwojowej na rok 2015 szacowana wartość ODA wzrośnie do 498,59 mln USD, co będzie stanowiło 0,09% DNB. Planowany podział ODA na pomoc dwustronną i wielostronną w 2015 r. wyniesie odpowiednio: 173,20 mln USD oraz 325,39 mln USD. Więcej informacji dostępnych jest na stronach OECD.

w górę

Tagi