Polska pomoc

 

Ochrona lasu Kimphee poprzez wsparcie dla społeczności lokalnej

Las tropikalny Kimphee położony jest w Bishangari (Etiopia, Region Oromo), w okolicy, w której nie ma wystarczającej ilości terenów nadających się pod uprawę a wiele osób nie ma stałego źródła dochodu.

Okoliczni mieszkańcy dwóch „kebele”  w obliczu braku zatrudnienia  i możliwości uprawy roli, wycinają okoliczny las po to aby ze sprzedaży drewna uzyskać dochód potrzebny im do przeżycia, skutkuje to dewastacją lasu i pogarszającym się stanem miejscowego ekosystemu. Stały proces niszczenia przyrody obniża turystyczne zainteresowanie regionem i przekłada się na ograniczenie możliwości rozwoju lokalnej turystyki.

Celem projektu jest zapewnienie lokalnej społeczności alternatywnego źródła dochodu, poprzez przekazanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, które wraz z odpowiednim wsparciem technicznym pozwolą na otwarcie własnych biznesów i kooperatyw. Stałe zatrudnienie pozwoliłoby mieszkańcom na godne życie i nie wycinanie lasu, co pozwoliłoby na jego ochronę.

W 2013 r. partner zrealizował na tym samym terenie (po drugiej stronie lasu) podobny projekt, skierowany do zbliżonej grupy docelowej, doświadczenie zdobyte przy poprzedniej inicjatywie pozwoli na większą skuteczność w kolejnym projekcie.

Ochrona lasu Kimphee poprzez wsparcie dla społeczności lokalnej

Realizacja projektu we współpracy z partnerem, Międzynarodowym Instytutem na rzecz Odbudowy Terenów Wiejskich, planowana jest na okres od 1 czerwca do 15 grudnia 2015 r. Działania projektowe będą realizowane w całości w okolicy lasu tropikalnego Kimphee (Bishangari, Region Oromo, Etiopia). W ramach projektu zostaną przeprowadzone dwa spotkania ze społecznością lokalną. Na początku projektu, w celu ustalenia potrzeb i wyjaśnienia jakie działania są planowane do zrealizowania i na końcu po to, by podsumować projekt i podkreślić wagę ochrony lasu Kimphee.

Na podstawie wspólnych ustaleń (ok. 300 osób) zostanie wyłonionych 7 kobiet, które dostaną możliwość prowadzenia lokalnej restauracji. Budynek, w którym będzie mieścić się restauracja zostanie odnowiony i wyposażony w instalację biogazową, pozwalającą jednocześnie na gotowanie i oświetlenie obiektu. Podczas spotkania z mieszkańcami wybrany będzie także skład dwóch kooperatyw pszczelarskich (po 15 osób w każdej), dla których zostaną zakupione ule i kolonie pszczół. Aby jeszcze lepiej chronić las wybrane zostanie także 30 gospodarstw mieszczących się w jego pobliżu, które otrzymają solary pozwalające na ich oświetlenie, przez co nie będą potrzebować do tego celu drewna.

Poza powyższymi działaniami planowane jest także szkolenie dla 20 liderów tych grup i szkolenie marketingowe dwóch kooperatyw kobiet prowadzących restaurację i produkujących piece (grupa z poprzedniego projektu).

Spodziewanym efektem jest ochrona lasu Kimphee poprzez umożliwienie uzyskania przez mieszkańców dochodu z innych  źródeł niż wycinka i sprzedaż drewna, a także poprawa warunków życia beneficjentów.

Ochrona lasu Kimphee poprzez wsparcie dla społeczności lokalnej

Wszystkie działania, które zostały ujęte we wniosku projektowym zostały przeprowadzone w określonym terminie. W wyniku projektu wsparto najbardziej potrzebującą część mieszkańców, zrealizowano to poprzez ustalenie grupy beneficjentów (ok. 100 osób) w porozumieniu ze społecznością lokalną co pozwoliło na dostosowanie działań do potrzeb.

W wyniku podjętej decyzji odnowiono i umeblowano budynek, w którym 7 kobiet otworzyło lokalną restaurację wykorzystującą instalację biogazową do oświetlania i przygotowywania posiłków. Zakupiono ule i kolonie pszczół, przeznaczone dla dwóch 15-osobowych grup. Ponadto przeprowadzono szkolenia dla 20 liderów z obu grup i szkolenia z marketingu dla kooperatywy kobiet prowadzącej restaurację i produkującej piece (z poprzedniego projektu). Podjęte działania pozwolą na trwałe rezultaty projektu, ponieważ wcześniej zaobserwowano kłopot ze sprzedażą wyrobów ze względu na brak podstawowych umiejętności z zakresu marketingu, ze względu na przeprowadzone szkolenia problem został zniwelowany. Powyższe przedsięwzięcia biznesowe (w tym projekcie dwie pasieki i restauracja) mają pozytywny wpływ sytuację materialną beneficjentów (37 osób i ich rodzin), dzięki czemu nie są oni zmuszeni do wycinania lasu.

W ramach projektu zostały także zakupione i zamontowane solary dla 30 gospodarstw, alternatywne źródło oświetlenia zmniejszy zapotrzebowanie na drewno, dodatkowo obdarowane gospodarstwa (w każdym mieszka od 6 do 10 osób) zostały zobowiązane do dbania o las.

Wszystkie cele zostały zrealizowane, placówka ocenia partnera jako doświadczonego i godnego zaufania. Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła ok. 75 000 PLN (ok. 19 000 USD).  Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 USD = 3,9695 PLN.