Polska pomoc

O współpracy rozwojowej w Tbilisi

W dniach 27-28 listopada miała miejsce narada regionalna na temat polskiej współpracy rozwojowej na rzecz krajów PW i Azji Centralnej.

Uczestnikami spotkania byli kierownicy placówek dyplomatycznych z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy oraz Uzbekistanu i  Kazachstanu. W naradzie także wziął udział Paweł Chorąży podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, a także Maciej Falkowski prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Tematyka narady dotyczyła współpracy rozwojowej w krajach PW i Azji Centralnej, a także zadań placówek zagranicznych, w tym realizacji projektów małych grantów. W drugim dniu narady uczestnicy mieli okazję do odwiedzenia miejsc realizacji projektów w Gruzji. Zobaczyli Centrum Rehabilitacji oo. Kamilianów, a także Centrum Kryzysowe dla ofiar przemocy domowej w Tibilisi.

 ****

Ramy prawno-organizacyjne funkcjonowania polskiej pomocy określa ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej. Zadania merytoryczne realizowane są na podstawie Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 oraz Planu współpracy rozwojowej w 2017 r. Działania skupione są w sześciu priorytetach tematycznych: 1) dobre rządzenie, 2) demokracja i prawa człowieka, 3) kapitał ludzki, 4) przedsiębiorczość i sektor prywatny, 5) zrównoważone rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich oraz 6) ochrona środowiska. Wśród krajów priorytetowych znalazły się 4 kraje Partnerstwa Wschodniego: Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina. Zadania są realizowane za pośrednictwem organizacji pozarządowych, samorządów, placówek dyplomatycznych, a także we współpracy z administracją.

w górę

Tagi