Polska pomoc

 

Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości

Mołdawia rozpoczęła kilka lat temu szeroko zakrojoną reformę instytucji egzekwowania prawa. Transformacja polega na przyjmowaniu europejskich wzorców zarządzania i organizacji tzw. resortów siłowych. Analiza potrzeb i stanu zaawansowania reform wykazała, że Polska może wesprzeć ten proces poprzez przekazanie wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych procedur zarządzania oraz form organizacji, szczególnie w zakresie skutecznego zwalczania przestępczości. Przedstawiciele Republiki Mołdawii wykazują duże zainteresowanie zdobyciem wiedzy na temat obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej procedur i narzędzi wykorzystywanych przy zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości.

Podczas wizyty Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii w Polsce w październiku 2010 roku, w tym wizyty i spotkania z Komendantem Centrum Szkolenia Policji (CSP) w Legionowie, strona mołdawska wyraziła zainteresowanie nawiązaniem współpracy w zakresie przekazania przez CSP wiedzy i metodologii nt. nowoczesnych technik kształcenia funkcjonariuszy Policji oraz wystąpiła z propozycją rozważenia przez stronę polską koncepcji zmodyfikowania programu kształcenia i szkolenia przez Akademię Policyjną MSW RM na wzór Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W wyniku dalszych rozmów ustalono, iż kluczowym elementem pozostaje dla strony mołdawskiej przede wszystkim wzmocnienie zdolności policji mołdawskiej w zakresie nowoczesnych metod kryminalistycznych w zwalczaniu przestępczości, z uwzględnieniem m.in. wykorzystania ekspertyz DNA, analizy kryminalnej czy funkcjonowania policyjnych baz danych.

Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości

Celem ogólnym projektu jest wsparcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii w procesie reform administracyjnych i dążeniu do osiągnięcia standardów unijnych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.  Projekt jest skierowany bezpośrednio do mołdawskich przedstawicieli służby kryminalnej (operacyjnej, dochodzeniowej i śledczej) zajmujących się zwalczaniem różnego rodzaju przestępczości, ekspertów laboratoriów kryminalistycznych oraz kadry naukowej i szkoleniowej.

Koordynatorem projektu jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Analiza kryminalna jest jednym z czterech elementów tematycznych, które prezentują polscy eksperci w ramach poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz wsparcia policji Republiki Mołdawii w kierunku przekształcenia jej w nowoczesne formacje typu policyjnego. Eksperci Biura Wywiadu Kryminalnego KGP zapoznają gości z Mołdawii z funkcjonowaniem baz danych polskiej Policji, analizą kryminalną z praktycznym wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania analitycznego, analizą strategiczną oraz wykorzystaniem statystyk policyjnych. Natomiast podczas wizyty studyjnej w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji KGP goście z Mołdawii zapoznają się ze strukturą tego Biura oraz z międzynarodową wymianą informacji policyjnych za pośrednictwem kanału SIS, INTERPOLu, EUROPOLu oraz Oficerów Łącznikowych. Ostatni dzień szkolenia dla strony mołdawskiej obejmie wizytę studyjną w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, gdzie uczestnicy zapoznają się z pracą funkcjonariuszy i ekspertów z zakresu analizy kryminalnej.

Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości

Zdobyta wiedza praktyczna i teoretyczna przyczyni się do wzmocnienia zdolności mołdawskich służb operacyjnych, co przybliży je do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Przeszkolenie 80 przedstawicieli instytucji porządku publicznego Republiki Mołdawii umożliwi stopniowe zaadoptowanie unijnych standardów w mołdawskich strukturach policyjnych. Zdobyta wiedza praktyczna i teoretyczna powinna przyczynić się również do stworzenia właściwych standardów absorpcji środków unijnych przez Mołdawię, a tym samym wzmocnienia zdolności administracyjnych służb porządku publicznego tego kraju, co w konsekwencji przybliży go do członkostwa w Unii Europejskiej. Dodatkowo przekazana wiedza i najlepsze praktyki w zakresie korzystania z instrumentów finansowych UE, w tym planowanego programu Euroeast Police umożliwi dalsze szkolenia z tego zakresu oraz stworzy możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych.