Polska pomoc

 

Nowoczesna terapia społeczna i zawodowa żyjących z niepełnosprawnością umysłową. Program stażowy dla trenerów i kadry zarządzającej.

Organizacja LifeLine, która jest beneficjentem projektu, została oficjalnie zarejestrowana w kwietniu 2012 roku z inicjatywy doświadczonych terapeutów zajmujących się niepełnosprawnymi intelektualnie (upośledzenie w stopniu średnim i lekkim), chorymi (zanik mięśni, ofiary wojny) i osobami skrajnie zaniedbanymi (dorośli analfabeci), którzy nie mają wsparcia swoich rodzin. Na zlecenie gruzińskiego Ministerstwa Zdrowia i Spraw Społecznych organizacja prowadzi ośrodek dziennego pobytu dla 30 podopiecznych, skierowanych tam przez komisję socjalną. Celem tych działań jest przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym umożliwienie dotychczasowym opiekunom tych osób podjęcia pracy zawodowej.

Ośrodek wydaje dwa posiłki dziennie oraz dowozi podopiecznych na zajęcia z okolicznych wiosek. Otrzymuje dotację z Ministerstwa na zasadzie zadania zleconego. Są to jednak środki niewystarczające, aby wprowadzić nowoczesne metody terapii, a także poprawić warunki panujące w ośrodku (zniszczone podłogi przykryte dywanami, kilkudziesięcioletnie ławki, toalety znajdujące się na zewnątrz). Problemem ośrodka jest zarówno niedostatek pieniędzy, jak też brak dostępu do wiedzy o nowoczesnych terapiach i narzędzi do ich stosowania.

Nowoczesna terapia społeczna i zawodowa żyjących z niepełnosprawnością umysłową. Program stażowy dla trenerów i kadry zarządzającej.

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebie wsparcia nowo utworzonego ośrodka dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w regionie Kachetii. W jego ramach przeszkolonych zostało 16 terapeutów ośrodka. Dodatkowo przystosowano i wyposażono 6 pracowni do prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej, w tym 2 zupełnie nowe pracownie: sala do muzykoterapii oraz warsztaty hortiterapii (terapia ogrodem). Wybrani uczestnicy projektu w trakcie stażu w Polsce mieli możliwość zapoznania się ze sposobami pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji o podobnym profilu, a także z nowymi metodami prowadzenia terapii z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.