Polska pomoc

 

"Nowa nadzieja" - budowa centrum edukacyjnego dla dzieci ze slumsów

Projekt zostanie zrealizowany w dzielnicy slumsów Bari Iman na przedmieściach Islamabadu. Jest to dzielnica zamieszkana przez około 40 000 ludzi, reprezentujących najbiedniejszą część społeczeństwa. Większość mieszkańców pozostaje niepiśmienna i nie ma perspektyw uzyskania jakiejkolwiek edukacji. Dzieci zamieszkujące Bari Imam muszą rozpocząć pracę bardzo wcześnie bez jakichkolwiek kwalifikacji, ze względu na konieczność utrzymania rodziny. Zajmują się m.in. zbieraniem i sprzedażą kwiatów, myciem samochodów, handlem słodyczami i zbieraniem śmieci. Brak im perspektyw i, aby przeżyć zmuszone są do wstępowania do lokalnych gangów, gdzie są ofiarami nadużyć i maltretowania. Dzięki dotychczasowej, kilkuletniej pracy Mashal Model School około 2000 dzieci uzyskało podstawowe wykształcenie i możliwości zmiany swojego losu. Obecnie w szkole uczy się 460 dzieci (230 chłopców i 230 dziewczynek).

42 nauczycieli, zatrudnionych w szkole, pochodzi z tej samej społeczności Bari Imam. Zostali oni przeszkoleni do pracy z najmłodszymi uczniami oraz z tymi, którzy mają ponad 16 lat, pochodzącymi z trudnych środowisk. Mashal School implementuje program nauczania opracowany przez Federal Board of Education Pakistanu, dzięki czemu dzieci po ukończeniu podstawowego kształcenia mają możliwości kontynuowania nauki w placówkach państwowych. Jednakże ze względu na brak zasobów i fakt dalszej marginalizacji nie mają one możliwości kontynuowania kształcenia i uzyskania np. certyfikatu zawodowego.

"Nowa nadzieja" - budowa centrum edukacyjnego dla dzieci ze slumsów

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. we współpracy Ambasady RP w Islamabadzie z partnerem lokalnym, organizacją charytatywną Mashal Model School. Jego celem jest utworzenie centrum kształcenia zawodowego, które pozwoli młodzieży ze zmarginalizowanej społeczności Bari Imam uzyskać podstawową umiejętność zawodową. Dotychczas w celu jej uzyskania konieczne było kontynuowanie nauki w placówce państwowej po klasie 10, jednakże ze względu na brak zasobów i fakt dalszej marginalizacji nie ma takiej możliwości. W ramach projektu placówka planuje uruchomić cztery klasy kształceniowe - krawiectwo, zaawansowane szkolenie komputerowe (IT), stolarstwo oraz szkolenie trenera wychowania fizycznego. Utworzenie centrum szkoleniowego pozwoli dzieciom, które nie mają możliwości kontynuowania edukacji w placówkach rządowych na zdobycie konkretnych i przydatnych w przyszłości umiejętności. Umiejętności, które zdobędą odpowiadają potrzebom rynku i pomogą im w znalezieniu pracy, co jest alternatywą dla gangów, zbierania śmieci i ewentualnej rekrutacji przez organizacje ekstremistyczne. Przyczyni się to trwale do poprawy ich sytuacji i, co za tym idzie, także sytuacji najbliższych rodzin.

Beneficjentami ostatecznymi projektu jest młodzież w wieku ponad 16 lat, która uczęszcza do szkoły Mashal. Od lipca do grudnia 2016 liczba osób, które skorzystają z kursów wyniesie 240. Kurs będzie trwał 3 miesiące, każda klasa będzie liczyć 25 - 30 studentów.

Projekt adresowany jest do młodzieży powyżej 16 roku życia, mieszkańców dzielnicy slumsów Bari Imam w Islamabadzie. Beneficjentami pośrednimi będą rodziny uczestników szkoleń, które uzyskają stałe środki utrzymania. Ich liczbę należy szacować na około 1000 osób do 31 grudnia 2016 roku. 

"Nowa nadzieja" - budowa centrum edukacyjnego dla dzieci ze slumsów

Projekt został zrealizowany zgodnie z planem w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. W jego ramach utworzono centrum kształcenia zawodowego dla zmarginalizowanej młodzieży ze slumsów Bari Imam w Islamabadzie. Utworzono 4 klasy kształceniowe: krawiectwo, zaawanasowane szkolenie komputerowe, stolarstwo i szkolenie trenera wychowania fizycznego. Działania w ramach projektu zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap polegał na utworzeniu centrum i zapewnieniu jego pełnej funkcjonalności poprzez wynajęcie lokum, rekrutację nauczycieli i trenerów, opracowanie planu szkoleń, zakup narzędzi oraz druk podręczników. Drugo etap polegał na przeprowadzeniu trzymiesięcznych kursów. W trakcie implementacji p[projektu miały miejsce fluktuacje kursu pakistańskiej rupii względem euro, wskutek czego placówka miała do wydatkowania dodatkowa kwotę, za która dokonano zakupu dodatkowych trzech maszyn do szycia oraz dwóch komputerów.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy grantem w wysokości 75 148 PLN (18 000 EUR), a jego całkowita wartość wyniosła 147 373 PLN (35 300 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.