Polska pomoc

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Od 1 października 2017 r. oficjalną działalność rozpoczęła Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Instytucja będzie działać na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany akademickiej. Jednym z elementów działalności NAWA będzie udzielanie pomocy stypendialnej dla obywateli krajów rozwijających.

Z programów stypendialnych i grantowych NAWA będą mogli skorzystać studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe. Agencja stawia sobie za cel zdynamizowanie współpracy i wymiany międzynarodowej pomiędzy poszczególnymi uczelniami i jednostkami naukowymi, np. poprzez pobyt kadry akademickiej w zagranicznych ośrodkach naukowych czy wsparcie finansowe dla rozwoju kierunków stworzonych z myślą o studentach zagranicznych.

Na stanowisko dyrektora agencji powołany został Łukasz Wojdyga, który dotychczas pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW i pełnomocnika ministra nauki i szkolnictwa wyższego ds. utworzenia NAWA.

NAWA przejmuje dotychczasowe zadania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w zakresie realizacji programów stypendialnych finansowanych przez MSZ: Programu stypendialnego im Stefana Banacha oraz Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza.

Strona internetowa NAWA: http://nawa.gov.pl/

w górę

Tagi