Polska pomoc

Nabór kandydatów sektora pozarządowego i środowiska naukowego do Rady Programowej WR

W związku z upływem drugiej kadencji Rady Programowej Współpracy Rozwojowej (RPWR) w dniu 31 stycznia 2020 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje i ośrodki naukowe do zgłaszania kandydatów na członków Rady Programowej Współpracy Rozwojowej trzeciej kadencji (na lata 2020-2024).

Zadaniem Rady jako organu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Spraw Zagranicznych jest przede wszystkim przedstawianie propozycji dotyczących priorytetów geograficznych i tematycznych współpracy rozwojowej, opiniowanie projektów programu wieloletniego współpracy rozwojowej i planów rocznych, opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji przez organy administracji rządowej zadań z zakresu współpracy rozwojowej oraz projektów dokumentów rządowych związanych ze współpracą rozwojową.

Zgodnie z art. 17 ustawy o współpracy rozwojowej w skład Rady wchodzi 23 członków, w tym Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej jako przewodniczący Rady, 3 posłów, senator, przedstawiciele ministrów właściwych do spraw: finansów publicznych, energii, gospodarki złożami kopalin, gospodarki, spraw wewnętrznych, środowiska, szkolnictwa wyższego i nauki, zdrowia, oświaty i wychowania, rozwoju regionalnego, zabezpieczenia społecznego i rolnictwa oraz 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców i przedstawiciel środowiska naukowego.

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Programowej Współpracy Rozwojowej powinno zawierać pismo władz organizacji zgłaszające kandydata oraz formularz zgłoszeniowy kandydata (według załączonego wzoru).

Zgłoszenia indywidualne kandydatów, bez rekomendacji organizacji/podmiotu, nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 27 stycznia 2020 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do MSZ) na adres:

Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Będziemy zobowiązani za przesłanie zeskanowanych dokumentów drogą elektroniczną na adres: rpwr@msz.gov.pl.

 

w górę

Tagi