Polska pomoc

 

Można inaczej – wspieranie i rozwój dzieci z wioski Mayu Molino

Boliwia to jeden z najbiedniejszych krajów Ameryki Łacińskiej, borykający się z licznymi problemami społeczno-gospodarczymi, dotyczącymi w znacznej mierze również dzieci. Środowisko objęte projektem to doświadczające skrajnego ubóstwa dzieci i młodzież z położonej w okolicach Cochabamby wioski, Mayu Molino, gdzie rodziny na ogół utrzymują się z rolnictwa i często są niepełne. Wynika to m.in. z faktu, że wielu rodziców, by zdobyć środki na utrzymanie, zmuszonych jest szukać pracy w odległych regionach Boliwii. Dzieci pozostają wtedy pod opieką tylko jednego z rodziców lub pod opieką dziadków. Jednocześnie wiele rodzin dotkniętych jest alkoholizmem i przemocą fizyczną, edukacja zaś nie przedstawia dla członków tych rodzin żadnej wartości: dzieci zamiast chodzić do szkoły muszą pomagać rodzicom w pracy. Młodzież wychowana w dysfunkcyjnych rodzinach powiela następnie ten sam model w dorosłym życiu.

Działania projektowe miały wpłynąć na zmianę postaw rodziców, a w dzieciach rozbudzić potrzebę kształcenia i rozwijania się, wskazując im różne sposoby spędzania czasu wolnego oraz wesprzeć je w uzupełnieniu deficytów edukacyjnych.  

Projekt nawiązał do założeń Narodowego Planu Rozwoju Boliwii (PNUD) poprzez przyczynienie się do zwiększenia dostępności edukacji i podniesienia jej jakości oraz do założeń Boliwijskiej Strategii Redukcji Ubóstwa (EBRP) poprzez promocję wartości demokratycznych i aktywnego udziału w życiu społecznym.

Można inaczej – wspieranie i rozwój dzieci z wioski Mayu Molino

Projekt przeprowadzono w okresie od 1 sierpnia do 30 grudnia 2016 r. Wolontariuszka przebywała w Boliwii od 1 września 2016 do 30 grudnia 2016 r.

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci mieszkających w andyjskiej wiosce Mayu Molino (w okolicach Cochabamby). Działania projektowe koncentrowały się na wzmocnieniu ich potencjału rozwojowego, minimalizowaniu skutków ubóstwa, pokazaniu innego modelu życia od ogólnie przyjętego w rodzinach dysfunkcyjnych. Projekt obejmował swoim zasięgiem 30 dzieci w wieku od 3 do 15 lat oraz ok. 150 osób dorosłych.

Wolontariuszka pracowała podczas warsztatów nad wyrównaniem deficytów edukacyjnych dzieci oraz nad rozbudzeniem w nich potrzeby kształcenia się i rozwoju osobistego. Organizowała zajęcia sportowe i plastyczno-manualne, rozwijające zainteresowania. Prowadziła też zajęcia biblioteczne polegające na czytaniu książek, grach edukacyjnych, oglądaniu wartościowych filmów. Podczas pięciu jednodniowych wycieczek dzieci poznały nie tylko najbliższe okolice, ale były także w kinie i na basenie. Wolontariuszka przeprowadziła również zajęcia na temat praw dziecka, praw kobiet i poszanowania każdego człowieka oraz zorganizowała Festyn Rodzinny, w którym uczestniczyła niemal cała społeczność Mayu Molino.

Z rodzicami dzieci wolontariuszka odbyła spotkania poświęcone wspomaganiu rozwoju dziecka, a dla nauczycieli szkoły poprowadziła zajęcia pokazowe z zakresu metod wspierania dziecka w umiejętności czytania i pisania.

Projekt wpisał się w realizację 4 Celu Zrównoważonego Rozwoju, tj. zapewnienia wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowania uczenie się przez całe życie. 

Można inaczej – wspieranie i rozwój dzieci z wioski Mayu Molino

Wolontariuszka przeprowadziła:

  • 240 godzin zajęć wyrównujących deficyty edukacyjne dla 30 osób: minimum 80% beneficjentów poprawiło swoje umiejętności szkolne
  • 12 godzin zajęć na temat  praw człowieka i praw kobiety dla 30 osób: minimum 90% beneficjentów zwiększy swoją świadomość dotyczącą tych praw
  • 130 godzin zajęć sportowych i plastyczno-manualnych rozwijających zainteresowania dla 30 osób: minimum 90% beneficjentów zwiększyło swoje zainteresowania
  • 110 godzin zajęć bibliotecznych, w wyniku których 100% dzieci zwiększyło swoje zainteresowania czytelnictwem, wartościowym filmem oraz grami edukacyjnymi
  • 8 godzin zajęć dla rodziców. 90% uczestników zdobyło nową wiedzę w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.
  • 8 godzin zajęć pokazowych dla nauczycieli miejscowej szkoły, którzy  zwiększyli swoje umiejętności pedagogiczne w zakresie pracy z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Wolontariuszka zorganizowała:

  • Festyn Rodzinny (10 godzin) dla rodzin dzieci oraz społeczności lokalnej (150 osób) zobaczyło efekty działań projektowych wolontariuszki i miało okazję dostrzec talenty miejscowych dzieci na wystawie złożonej z ich prac.
  • pięć jednodniowych wycieczek krajoznawczych i rekreacyjnych w okolicach Cochabamby dla 30 osób, dzięki którym dzieci poznały sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego.