Polska pomoc

 

Mołdawskie szlaki kulinarne – rejestracja i promocja produktów lokalnych i regionalnych rejonu Câlârași

Călărași jest regionem wysoce agrarnym, ponieważ rolnictwo stanowi główną gałąź jego gospodarki (wytwarza się tam około 3 proc. produkcji rolniczej całego kraju). Ważną rolę w regionie odgrywa przetwórstwo żywieniowo-spożywcze. Oba te fakty sprawiają, że tematyka projektu, skoncentrowana wokół produktów regionalnych, uzyskiwanych tradycyjnymi metodami z wykorzystaniem ekologicznych zasad uprawy, przyczyni się do podniesienia jakości wytwarzanych produktów przez ograniczenie środków chemicznych i większą świadomość ekologiczną.

Ponadto rejon nie może poszczycić się wieloma atrakcjami turystycznymi (są one związane głównie z miastami – Călărași i Oltenița), stąd pomysł wytyczenia szlaków kulinarnych na terenach wiejskich i zapewnienie zaplecza rowerowego pozwoliłoby przyciągnąć tam turystów i stanowiłoby dodatkowa atrakcję turystyczną, zwiększając szanse zarobkowe miejscowej ludności i przyczyniając się do promocji całego obszaru.

Mołdawskie szlaki kulinarne – rejestracja i promocja produktów lokalnych i regionalnych rejonu Câlârași

Celem ogólnym projektu jest rozwój obszarów wiejskich rejonu Călărași, poprzez rejestrowanie i promocję produktów regionalnych. Projekt ma zachęcać lokalne organizacje pozarządowe i władze gminne do zawiązywania partnerstw, z których inicjatywy jest możliwe przeprowadzenie procesu rejestracji. Ponadto projekt promuje dziedzictwo kulinarne Mołdawii, przyczyniając się do zwiększonego zainteresowania turystów regionem. 

Projekt „Mołdawskie szlaki kulinarne – rejestracja i promocja produktów lokalnych i regionalnych rejonu Câlârași” ma przyczynić się do tworzenia międzysektorowych partnerstw pomiędzy lokalnymi mołdawskimi NGO w Câlârași, władzami samorządowymi, rolnikami i osobami z sektora turystycznego w celu rejestracji produktów regionalnych i lokalnych (GIs) oraz zachowania dziedzictwa kulinarnego Mołdawii z uwzględnieniem najlepszych polskich/unijnych praktyk.

Projekt powstaje we współpracy z polską lokalną grupą działania, będącą przykładem takiego udanego partnerstwa, oraz dwoma NGO z Mołdawii – jedną dużą organizacją działającą w stolicy kraju i drugą małą zaangażowaną w działalność na rzecz tradycji regionu Câlârași. Do udziału w projekcie będą zaproszeni także przedstawiciele władz gminnych i miejscowi producenci żywności.

Dzięki przekazaniu polskiego know-how, zostanie przetarty szlak do rejestracji produktów regionalnych (poprzez przygotowanie pakietów rejestracyjnych i promocyjnych dwóch produktów - wstępnie nalewki balsamicznej oraz dżemu z zielonych orzechów włoskich). Projekt przyczyni się ponadto do budowania pozytywnego wizerunku UE, dając mieszkańcom terenów wiejskich poczucie realnych korzyści, jakie wiążą się z Unią Europejską oraz wzmacniając ich oddolne inicjatywy.

Program działań zakłada konferencję inaugurującą projekt w Kiszyniowie, połączoną z warsztatami, podróż studyjną do Polski, w tym wizyty u lokalnych wytwórców i udział w targach oraz warsztaty fundraisingowe, wytyczenie dwóch szlaków kulinarnych w Câlârași i zorganizowanie wypożyczalni rowerów, opracowanie publikacji – przewodnika po rejestracji oraz konferencję podsumowującą projekt. 

Mołdawskie szlaki kulinarne – rejestracja i promocja produktów lokalnych i regionalnych rejonu Câlârași

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:

  1. Rozpowszechnienie polskiego know-how w zakresie unijnej certyfikacji i jakości produktów oraz promocja doświadczenia gospodarczego  
  2. Rozpowszechnienie innowacyjnych dla regionu metod marketingu, opracowanie dwóch modelowych strategii sprzedaży w celu wypromowania dwóch unikatowych dla rejonu produktów 
  3. Przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących produktów i informacyjnych dotyczących rejestracji unijnej; promowanie idei partnerstw na linii NGO-samorząd 
  4. Rozpowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulinarnego Mołdawii, zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu 
  5. Wzmocnienie potencjału / stabilności finansowej lokalnych NGO