Polska pomoc

 

Mołdawskie Szlaki Kulinarne - konsolidacja i multiplikacja modelu. Rzecznictwo, promocja i inwestycje na rzecz kompletnych/zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej i certyfikowanego mikro-przetwórstwa w regionach Calarasi i Purcari.

Projekt jest kontynuacją kilkuletniej pracy Fundacja Polityki Rozwojowej w regionie Calarasi z lokalnymi NGO (EMM, Casa Parintaesca), jak też urzędami centralnymi (Ministerstwo Turystyki, Rozwoju Regionalnego, AGEPI, Min. Rolnictwa). Pracy zorientowanej na usuwanie barier prawnych i promocję produktu regionalnego (GIs) oraz budowanie potencjału turystycznego w oparciu o ten produkt (kulinarne trasy turystyczne, trasy rowerowe, kuchnia „community kitchen”), która ujawniła szereg praktycznych problemów utrudniających rozwój turystyki wiejskiej i dywersyfikację dochodów na wsi (m.in. brak wiedzy np. o nowoczesnych, tanich zastosowaniach technologiach ekologicznych i budowlanych).

Turystyka, w tym turystyka wiejska budzi duże nadzieje władz mołdawskich (Strategia Turystyka 2020).  Równocześnie oferta turystyki wiejskiej w Mołdawii to nadal produkt niespełniający oczekiwań klienta: oferta miejsc noclegowych jest szczupła (24 organizatorów noclegów w skali całego kraju, całość ruchu turystyki wiejskiej szacowana na 24 tys. osób rocznie), obejmuje w dużej mierze domki campingowe/bez ogrzewania (wykorzystane 15% dni w ciągu roku), nastawiona głównie na grupy kolonijne, o niskiej wartości dodanej. Brakuje oferty całorocznej dobrej jakości typu B&B lub agroturystyki. Wyjątkiem są agroturystyki w Butuceni, reg. Orhei V. (beneficjent niemal wszystkich projektów międzynarodowych związanych z Agencją Turystyki Mołdawii) oraz winnice EtCaetera i Purcari w regionie Purcari. W regionie brakuje jednak tras turystycznych i oferty dla turystów indywidualnych ze względu na skupieniu się na turystyce agencyjnej, zorganizowanej, nastawionej na degustacje wina, nie wiążącej się z zapewnieniem noclegów dla turystów. Ponadto brak lokalnych wypożyczalni rowerów, tras tematycznych i oferty przewodnickiej (ekologia, turystyka kulinarna i kulturowa). Projekt uzupełnia istniejąca ofertę turystyczną o brakujące elementy.

W regionie Calarasi istnieją już trasy rowerowe i kulinarna trasa turystyczna (FPR), brakuje natomiast zakwaterowania dobrej jakości (całorocznych pokojów gościnnych).

Mołdawskie Szlaki Kulinarne - konsolidacja i multiplikacja modelu. Rzecznictwo, promocja i inwestycje na rzecz kompletnych/zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej i certyfikowanego mikro-przetwórstwa w regionach Calarasi i Purcari.

Projekt realizowany w reg. Calarasi i Purcari w celu stworzenia dwóch w pełni funkcjonalnych produktów turystyki wiejskiej – w oparciu o model Moldavian Culinary Routes. Uzupełnia braki w ofercie i rozwija już istniejący produkt turystyczny. Jego realizacja poprzedzona została konsultacjami przedstawicieli Fundacji z Ministerstwem Rolnictwa Mołdawii. 

Główną przeszkodą w rozwoju przetwórstwa spożywczego w Mołdawii jest brak w istniejących uregulowaniach ułatwień dla mikro-producentów umożliwiających legalną sprzedaż produktów na ograniczonym rynku (np. terenie danego regionu lub na rynku lokalnym). Praktycznie uniemożliwia to promocję kulinarnej oferty turystycznej. Projekt odpowiada na ten problem dwojako: poprzez certyfikację w Calarasi community kitchen do wprowadzania na rynek produktów przetworzonych (pozyskanie certyfikatu, uzupełnienie infrastruktury o wymagane prawem rozwiązania np. przebieralnie). Ponadto projekt promuje uproszczenia i wyłączenia na wzór funkcjonujących w UE przepisów o działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej oraz tzw. rolniczej sprzedaży detalicznej (RSD), co pozwoli włączyć lokalnych przetwórców do legalnej (zgodnie z zasadami food safety/AA/DCFTA) sprzedaży produktów przetworzonych.

W ramach podjętych działań w regionie Purcari utworzono i wyposażono trzy trasy turystyczne (rowerowe: eko- i kulturowa + trasa wodna), uzupełniając tym samym dostępną już ofertę turystyczną. W regionie Calarasi powstały pierwsze, całoroczne pokoje gościnne przy muzeum Casa Parintaesca. Ponadto istniejąca community kitchen uzyskała certyfikację, by zgodnie z wymaganiami sanitarnymi wprowadzać na rynek produkty wytwarzane przez indywidualnych rolników.

Równocześnie prowadzone jest rzecznictwo na rzecz uproszczenia przepisów sanitarnych obowiązujących rolników indywidualnych przetwarzających produkty rolne i wprowadzających je na rynek lokalny i regionalny – do zasad obowiązujących w UE/PL (RSD i działalność marginalna, ograniczona i lokalna), by wesprzeć rozwój mołdawskiej turystyki wiejskiej.

Podjęte działania skierowane były do różnorodnych odbiorców:

- urzędników urzędów centralnych, w tym szczególnie AGEPI, ministerstwa rolnictwa, ministerstwa turystyki i ministerstwa rozwoju regionalnego oraz podlegających im instytucji (w tym National Food Safety Agency), którzy są kompetentni ze względu na uregulowania dotyczące bezpieczeństwa żywieniowego, rozwoju regionalnego, rozwoju turystyki wiejskiej, budowy i promocji potencjału w oparciu o Gis;

- studentów architektury, młodych architektów i przedsiębiorców zainteresowanych budownictwem, którzy wybrani zostali ze względu na swój potencjał upowszechniania dobrych praktyk w architekturze wiejskiej, w tym stosowania nowoczesnych technologii do wykorzystania na wsi, a także ze względu na edukacyjny charakter warsztatów i materiałów szkoleniowych, który wzmocni ich kompetencje na rynku pracy;

- przedstawicieli społeczności wiejskiej regionów Purcari i Calarasi wybranych ze względu na swój potencjał współtworzenia lokalnego produktu turystycznego, w tym osoby wcześniej zaangażowane w działalność instytucji kulturalnych działających na wsi (w tym Casa Parintaesca, PURCARI Heritage Group), posiadających wystarczające kompetencje i potencjał do współtworzenia produktu turystycznego (punkty na mapie turystycznej, współtworzenie produktów regionalnych, współtworzenie rękodzieła i oferty kulturalnej/turystycznej regionów);

- turystów, którzy skorzystają z kompletnego produktu turystycznego w regionach Purcari i Calarasi, korzystający z taniej oferty (turystyka indywidualna, turystyka rodzinna);

- odbiorcy portalu so eas+y (grupa FB), głównie młodych ludzi reprezentujących sektor prywatny i NGO, korzystający z informacji o dobrych praktykach i najciekawszych światowych (w tym polskich) rozwiązaniach technologicznych, architektonicznych i designerskich.

Mołdawskie Szlaki Kulinarne - konsolidacja i multiplikacja modelu. Rzecznictwo, promocja i inwestycje na rzecz kompletnych/zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej i certyfikowanego mikro-przetwórstwa w regionach Calarasi i Purcari.

W ramach projektu zrealizowano następujące cele:

- utworzono 1 kompletny produkt turystyczny w Palanca – Calarasi poprzez stworzenie całorocznych miejsc noclegowych w muzeum w Casa Parintaesca;

- uzupełniono istniejącą w Purcari infrastrukturę turystyczną o 2 tematyczne trasy rowerowe, sprzęt, aplikację on-line i off-line;

- uzyskano certyfikację kuchni w Palance przystosowaną do wprowadzania produktów regionalnych na rynek;

- przeprowadzono warsztaty architektoniczne dla 12 młodych architektów i designerów promujące najlepsze rozwiązania estetyczne i technologiczne wykorzystywane w turystyce wiejskiej w UE/PL;

-   zorganizowano warsztaty dla współtwórców produktu turystycznego w Purcari i Palance (20 osób) nt. doskonalenia umiejętności, turystyki ekologicznej, tworzenia tras kulinarnych i produktów regionalnych, turystyki indywidualnej/rodzinnej oraz wykorzystania w swojej działalności nowoczesnego designu, marketing i technologii;

- przeprowadzono konferencję promującą najlepsze europejskie dobre praktyki z zakresu GIs (doświadczenia Polski, Austrii i Włoch) i środków Central European Initiative w Palance i  Calarasi;

-  zorganizowano spotkanie ekspertów z Polski i Mołdawii nt. analizy zawartości i stosowania prawa, zakres możliwych uproszczeń i najlepsze polskich praktyki pod kątem bezpieczeństwa żywieniowego, rolniczego handlu detalicznego i agroturystyki;

- zorganizowano promocję nt. produktów regionalnych w Palance.