Polska pomoc

Mołdawia

Wprowadzenie

Mołdawia zajmuje 107 pozycję (2019 r.) w rankingu HDI (Human Development Index) prowadzonym przez UNDP, który corocznie monitoruje społeczno-gospodarczy rozwój państw świata. Kraj ten charakteryzuje niski poziom dochodu narodowego oraz pozostałych wskaźników rozwojowych - jest on jednym z najuboższych w Europie, w znacznym stopniu uzależnionym od pomocy zagranicznej. Poważnym problemem dla mołdawskiej gospodarki jest uzależnienie od dostaw surowców z Rosji oraz istnienie nieuznawanej na arenie międzynarodowej Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej w najbardziej uprzemysłowionym regionie, jakim jest Naddniestrze. Istotnym z punktu widzenia UE problemem jest także wiodący przez Mołdawię szlak przerzutu nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu, Azji Południowej i Południowo-Wschodniej oraz krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE oraz DCFTA stanowi punkt zwrotny w kierunku przeprowadzenia reform systemowych i gospodarczych, co wzmocni struktury instytucjonalne na każdym szczeblu, ograniczy podatność kraju na wahania koniunktury oraz przyczyni się do usunięcia barier blokujących rozwój eksportu. Od 2004 roku Mołdawia figuruje na liście priorytetowych biorców polskiej pomocy rozwojowej.

powrót

Działalność w 2019 r.

Wdrożono łącznie 13 projektów na kwotę 6 127 991,65 PLN, w tym 6 projektów NGO na kwotę 3 489 735,5 PLN, 1 projekt administracji rządowej na kwotę 408 000 PLN oraz 5 projektów w ramach systemu projektów placówek zrealizowanych przez Ambasadę RP w Kiszyniowie na kwotę 525 000 PLN. Współpraca rozwojowa na rzecz Mołdawii (projekty organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej) realizowana była w ramach następujących priorytetów

 • Dobre rządzenie (3 projekty – 1  1 231 352,5 PLN)

W latach 2017-2019 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) realizowało projekt „Wsparcie administracji mołdawskiej w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020 w obszarze polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich”. Był to już 6 projekt MIiR realizowany na rzecz administracji publicznej w Mołdawii. Projekt kontynuował dotychczasowe działania z zakresu implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020, w której powstawanie było zaangażowanie polskie MIiR we współpracy z mołdawskim Ministerstwem Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska.

Celem projektu była pomoc administracji mołdawskiej w budowie systemu wsparcia dla miast, rozumianego jako instrumentu rozwoju lokalnego, z uwzględnieniem polskich doświadczeń. System tworzono z myślą o wykorzystaniu funduszy krajowych przeznaczonych na politykę regionalną i inne polityki sektorowe oraz funduszy pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Realizacja projektu służyła także wzmocnieniu skuteczności i efektywności narzędzi mołdawskiej polityki regionalnej poprzez stworzenie, testowanie i pilotaż nowych instrumentów wsparcia w zakresie rewitalizacji przestrzeni miejskiej, m. in. w oparciu o metodologię opracowaną przez polskich ekspertów.

W tym celu zapewniono kompleksowe wsparcie eksperckie i szkoleniowe w przygotowaniu i wdrożeniu pilotażowych instrumentów i projektów w formule project pipeline, tj. w opracowaniu wytycznych, miejskich programów rewitalizacyjnych, projektów rewitalizacyjnych, w tym wzmocnieniu kompetencji beneficjentów w zakresie planowania działań rewitalizacyjnych. Działania uzupełniono na poziomie lokalnym o doświadczenia Przedstawicielstwa Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Mołdawii z zakresu współpracy z mołdawskimi samorządami. Efektem projektu jest gotowy i funkcjonalny system prowadzenia działań rewitalizacyjnych oraz sfinansowane i wdrożone pilotażowe mikro projekty rewitalizacyjne w wybranych miastach.

Projekt realizowano przez 3 lata (2017-2019) i składał się z dwóch części:

- strategicznej w 2017 r. W pierwszy roku realizacji projektu opracowano założenia systemu wsparcia rewitalizacji (ram formalno-prawnych, instrumentów, mechanizmów na poziomie krajowym, regionów i lokalnym) oraz wzmocniono zdolności wszystkich instytucji zaangażowanych w ten proces (Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska Mołdawii, Agencji Rozwoju Regionalnego, władz lokalnych w 14 miastach (Bălţi, Briceni, Cahul, Căuşeni, Ceadîr-Lunga, Cimişlia, Comrat, Edineţ, Ocniţa, Orhei, Soroca, Străşeni, Ungheni), lokalnych organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego) w zakresie prowadzenia rewitalizacji na poziomie lokalnym w miastach; zrealizowano 4 projekty pilotażowe w miastach.

- wdrożeniowej w latach 2018 i 2019. W 2018 roku na poziomie krajowym opracowano bazę regulacyjną oraz przygotowano miejskie programy (MPR) i projekty rewitalizacyjne, a także wdrożenie mikro projektów rewitalizacyjnych w wybranych miastach pilotażowych z udziałem 11 miast. W efekcie prowadzonych działań opracowano i przyjęto 5 programów rewitalizacyjnych w Cimişlia, Edineţ, Ocniţa, Soroca i Ungheni oraz dofinansowano 6 pilotażowych projektów rewitalizacyjnych.

W 2019 roku utrwalanie stworzonego systemu wsparcia i finansowanie projektów rewitalizacyjnych w Mołdawii (działania o charakterze doradczym przy realizacji naborów, promocyjnym i informacyjnym, pozyskanie środków od innych donorów na finansowanie MPR; a także opracowanie podręcznika metodologicznego nt. rewitalizacji; dofinansowanie 8 projektów rewitalizacyjnych.

Fundacja Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska rozpoczęła w 2019 roku realizację projektu modułowego o nazwie „Budowa kompetencji ratowniczych straży pożarnej w Mołdawii”. Jest to dwuletni projekt rozwojowy, który powstał z inicjatywy Fundacji oraz Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Mołdawii, instytucji rządowej odpowiedzialnej m.in. za służbę pożarniczą, obsługę centrów powiadamiania kryzysowego w tym za obsługę numeru alarmowego 112. Projekt jest oparty na czterech filarach: transferze wiedzy, dostawach sprzętu, ćwiczeniach ratowników i wymianie doświadczeń.

Fundacja iHELP Institute rozpoczęła w 2019 roku realizację projektu modułowego o nazwie „Rozwój potencjału grupy poszukiwawczo ratowniczej Mołdawii zgodnie ze standardami ONZ”. Ogólnym celem projektu jest profesjonalizacja mołdawskiej służby ratowniczej w zakresie specjalizacji poszukiwawczo-ratowniczej. Pierwszym krokiem jest ewaluacja istniejących zasobów ratowniczych w celu opracowania właściwego harmonogramu rozwoju grupy dopasowanej do rzeczywistych potrzeb beneficjenta projektu. Ponadto projekt zakłada podniesienie kompetencji kadry zarządzającej. W 2019 roku zorganizowano cykl szkoleń dot. założeń budowy grupy poszukiwawczo ratowniczej wg standardów INSARAG oraz warsztaty z zakresu organizacji pracy sztabu koordynującego działania poszukiwawczo ratownicze. Ponadto przekazano 5 namiotów do działań logistycznych i sztabowych oraz zakupiono również sprzęt sztabowy do koordynacji tego typu działań oraz sprzęt z zakresu ochrony osobowej ratowników i instruktorów.

 • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich (4 projekty – 2 666 385 PLN)

W ramach tego priorytetu wspierany był rozwój usług pozarolniczych oraz rolniczych na obszarach wiejskich np. usługi stolarskie, piekarnicze, meblarskie, metaloplastyka, a także tworzenie modelowych hodowli zwierząt i upraw roślinnych tj. mieszalnie i granulacje pasz na fermach królików czy kóz, mechanizacja zbioru owoców w sadach, nowoczesne wytwórnie miodu i pszczelich produktów. Kontynuowane było także wsparcie w zakresie budowy i wyposażenia innowacyjnych suszarni warzyw i owoców oraz chłodni warzyw i owoców. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich odbywał się z wykorzystaniem energii słonecznej i energooszczędnych technologii.

Ponadto Fundacja Puszczy Rominckiej zrealizowała projekt o nazwie „Rozwój turystyki wiejskiej na terenie rejonu Ungheni”. Dzięki realizacji projektu utworzono klaster lokalnych wytwórców regionu Ungheni, pod nadzorem ANTREK – Narodowego Związku Wiejskiej, Ekologicznej i Kulturowej Turystyki (Kiszyniów). W ramach projektu utworzono 4 miejsc sprzedaży produktów lokalnych (w Ungeni i Radeni Vechi); założono pasiekę edukacyjną w Parku Narodowym „Bukowy Kraj”; przygotowano kemping na terenie Parku Narodowego „Bukowy Kraj”; a także zagospodarowano brzeg rzeki Prut w Sculeni, aby można było wykorzystywać go do celów edukacyjnych, a także by stał się miejscem wypoczynku mieszkańców i atrakcją przyciągającą turystów. Dodatkowo wybudowano pięć drewnianych wiat (zadaszenia, stoły, ławy), przygotowano miejsce na ognisko, zamontowano kosze i kontener na śmieci, a także tablicę informacyjną.

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny w 2019 roku zrealizowało projekt pod nazwą „Rozwój turystyki wiejskiej w Dubasarii Vechi w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe”. Roczny projekt rozwojowy rewitalizacji i udostępnieniu turystom dębowego gaju, stanowiącego jedyną tego typu atrakcję w Mołdawii. Ponadto wykonano drogę dojazdową do gaju, utworzono ścieżkę edukacyjną „Alfabet ptaków”, a także uruchomiono centrum informacji turystycznej. Dodatkowo przeprowadzono cykl szkoleń i warsztatów dot. rozwoju turystyki wiejskiej jako alternatywnego źródła dochodów mieszkańców.

W 2019 roku Ambasada RP w Kiszyniowie zrealizowała 5 projektów, które dotyczyły wsparcia rozwoju przedsiębiorczości polegającego na wzmocnieniu potencjału Centrum Rozwoju i Przedsiębiorczości Polska-Mołdawia; rozwoju instytucji edukacyjnych w autonomii gagauskiej; wsparcia administracji lokalnej w zapewnieniu oświetlenia ulic we wsi Brinza; remontu przychodni medycznej we wsi Bliżnij Ghutor czy budowy wodociągu we wsi Tirnova, a także wsparcia Instytutu Neurologii i Neurochirurgii w Kiszyniowie poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii.

Przedstawicielstwo Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Mołdawii pozostaje od kilku lat tzw. „flagową inicjatywą” polskiej współpracy rozwojowej. Realizując swoją misję, wpisaną w Porozumienie (Memorandum of Understanding) zawarte pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP a mołdawskim Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Przedstawicielstwo skupia swoją działalność na wsparciu rozwoju lokalnego oraz demokracji lokalnej. Jednym z prowadzonych działań jest systemowe wdrażanie podejście LEADER (LEADER jest narzędziem europejskiej polityki rozwoju obszarów wiejskich i polega na tworzeniu zinstytucjonalizowanych międzysektorowych partnerstw terytorialnych tzw. Lokalnych Grup Działania (LGD), które inicjują oraz zarządzają procesami rozwojowymi na poziomie lokalnym.)

Przedstawicielstwo Fundacji jest liderem tego procesu. Obecnie w całej Mołdawii istnieją 32 LGD-y, które swoim zasięgiem obejmują 30 proc. mieszkańców obszarów wiejskich oraz gromadzą w sumie ok. 1 tys. instytucji i organizacji, małych przedsiębiorców oraz liderów lokalnych.

Polska pomoc za pośrednictwem Przedstawicielstwa FSM w Mołdawii od 2017 roku jest zaangażowana we wdrażanie i promowanie podejścia LEADER, którego efektem jest utworzenie i funkcjonowanie 19 z ogólnej liczby 32 LGD-ów w Mołdawii; utworzeniu Krajowej Sieci LEADER w Mołdawii, którą Przedstawicielstwo wspiera instytucjonalnie; dopracowanie metodologii wdrożenia podejścia LEADER, w tym wypracowanie ram prawnych we współpracy z mołdawskim Ministerstwem Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska.

Innym działaniem Fundacji realizowanym od 2017 r. we współpracy z polskim Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju jest pilotażowy program rewitalizacji miast. Dzięki temu działaniu wprowadzane są systemowe rozwiązania zarządzania rozwojem miasta, w oparciu o międzysektorowe partnerstwa oraz zaangażowanie mieszkańców w politykę rozwoju miasta.

W ramach kontynuowanego Programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego 5 przedstawicieli administracji mołdawskiej uczestniczyło w szkoleniach dot. wdrażania umowy z UE i DCFTA w zakresie ochrony konsumentów oraz w stażu w służbie cywilnej.

Działalność w 2018 r.

Wdrożono łącznie 10 projektów na kwotę 6 127 991,65 PLN, w tym 3 projekty NGO na kwotę 2 461 590 PLN, 2 projekty administracji rządowej na kwotę 679 400 PLN oraz 5 projektów w ramach systemu projektów placówek zrealizowanych przez Ambasadę RP w Kiszyniowie na kwotę 459 830,50 PLN. Współpraca rozwojowa na rzecz Mołdawii (projekty organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej) realizowana była w ramach następujących priorytetów:

 • Dobre rządzenie (2 projekty – 1 679 400 PLN)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zrealizowało II moduł 3-letniego projekt (2017-2019) pt. ”Wsparcie administracji mołdawskiej w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020 w obszarze polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich.” Działania projektowe w Mołdawii wspierane były przez Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii. Celem projektu było przygotowanie krajowych wytyczne w zakresie rewitalizacji, miejskich programów i projektów rewitalizacyjne dla wybranych miast mołdawskich. Projekt angażował zarówno partnerów po stronie administracji krajowej, jak również administrację lokalną w miastach, a także włączał w ten proces organizacje społeczne i mieszkańców na poziomie lokalnym. Głównym beneficjentem projektu było Ministerstwo Rolnictwa, Rozwoju regionalnego i Środowiska Mołdawii oraz 14 miast mołdawskich uczestniczących w projekcie:  Bălți, Briceni, Cahul, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Cimișlia, Comrat, Edineț, Ialoveni, Ocnița, Orhei, Soroca, Strășeni, Ungheni.

W wyniku działań pomocowych zrealizowanych przez polską Straż Graniczną w ramach drugiego modułu 2-letniego projektu (2017-2018) pt. „Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w obszarze odpowiedzialności służbowej związanej z przeciwdziałaniem przestępczości transgranicznej oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego”, zorganizowano dwa 5-dniowe warsztaty z zakresu podstaw udzielania pierwszej pomocy w ośrodku szkoleniowym mołdawskiej Policji Granicznej w Ungheni oraz warsztaty z zakresu zarządzania projektami w centrum Straży Granicznej w Kętrzynie. Łącznie przeszkolono 24 funkcjonariuszy Policji Granicznej z zakresu podstaw udzielania pierwszej pomocy, 5 osób z zakresu aplikowania o środki zewnętrzne i zarządzania projektami oraz zakupiono komplet sprzętu i wyposażenia do sali dydaktycznej do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy.

 • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich (3 projektów – 2 461 590 PLN)

W ramach tego priorytetu wspierany był rozwój usług pozarolniczych oraz rolniczych na obszarach wiejskich np. usługi metalowe, stolarskie, piekarnicze, meblarskie, a także tworzenie modelowych hodowli zwierząt i upraw roślinnych tj. mieszalnie i granulacje pasz na fermach królików czy kóz, mechanizacja zbioru owoców w sadach, nowoczesne wytwórnie miodu i pszczelich produktów. Kontynuowane było także wsparcie w zakresie budowy i wyposażenia innowacyjnych suszarni warzyw i owoców oraz chłodni warzyw i owoców. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich odbywał się z wykorzystaniem energii słonecznej i energooszczędnych technologii.  Natomiast w ramach drugiego modułu 2-letniego projektu, dotyczącego rozwój turystyki wiejskiej na terenie rejonu Ungheni, zakończono prace remontowe i uruchomiono  Centrum Informacyjno-Edukacyjnego na bazie starego, zniszczonego budynku pozostającego w zasobach Parku Narodowego "Bukowy Kraj" na potrzeby rozwoju turystyki oraz utworzenia klastra turystyki wiejskiej.

MSZ przekazało za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej środki w wysokości 2 527 171,15 PLN na kontynuowanie działań prowadzonych przez Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii (zobacz historię: Działalność w 2012 roku). 

Działalność Centrum w 2018 roku skoncentrowana była na trzech kierunkach: rozwoju obszarów wiejskich, rewitalizacji miast oraz realizacji projektu mającego na celu sprzyjanie dialogowi między społecznościami obu stron konfliktu naddniestrzańskiego. Jeśli chodzi o pierwszy obszar tematyczny, przedstawicielstwo FSM wspiera Lokalne Grupy Działania działające na terytorium całej Mołdawii, co jest zgodne z tzw. podejściem LEADER (Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność) – stosowaną przez Unię Europejską metodologią rozwoju. Przedstawicielstwo robi to częściowo w ramach środków z Polskiej pomocy, częściowo od innych donorów. W 2018 roku utworzone zostały kolejne Lokalne Grupy Działania (LGD). Centrum prowadziło dla ich członków szkolenia i warsztaty, pomagało w pisaniu wniosków projektowych i ubieganiu się o dofinansowanie, organizowało wizyty studyjne. Trzy LGD-y otrzymały ponadto wsparcie finansowe w ramach Funduszu Małych Projektów – edycja wiejska/LEADER, finansowanego w całości z dotacji MSZ. Wspierając LGD-y przedstawicielstwo współpracowało z mołdawskimi władzami centralnymi, dążąc do tego, aby w przyszłości Mołdawianie sami przejęli odpowiedzialność za cały proces i mogli kierować nim bez wsparcia zewnętrznych donorów (w 2018 r. z inspiracji FSM powstało stowarzyszenie LGD-ów, które ma koordynować ich działania).

Przedstawicielstwo FSM kontynuowało także rozpoczęte w 2017 r. działania na rzecz rewitalizacji miast. Głównym partnerem FSM w tym zakresie było Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP, realizujące w Mołdawii trzyletni projekt modułowy. FSM wspierało organizacyjnie i merytorycznie MIiR, wdrażając jednocześnie całe spektrum własnych, lecz kompatybilnych z projektem Ministerstwa działań: tworzenie sieci facylitatorów miejskich, wspieranie procesu opracowywania miejskich programów rewitalizacyjnych, dofinansowanie pilotażowych projektów rewitalizacyjnych w ramach edycji miejskiej Funduszu Małych Projektów, udział w opracowaniu krajowych wytycznych ds. rewitalizacji w Mołdawii itd.

W ramach kontynuowanego Programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (zobacz historię: Działalność w 2011 roku), 5 przedstawicieli administracji mołdawskiej uczestniczyli w szkoleniach z zakresu wdrażania Umów o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu – DCFTA w zakresie ochrony środowiska, a także 3 osoby w stażu w zakresie służby cywilnej.

Działalność w 2017 r.

Wdrożono łącznie 13 projektów na kwotę 4 617 075 PLN,  w tym 4 projekty jst/ngo na kwotę 2 974 694 PLN, 4 projekty administracji rządowej na kwotę 1 123 272 PLN oraz 5  projektów w ramach systemu małych grantów zrealizowanych przez Ambasadę RP w Kiszyniowie na kwotę 519 109 PLN.  

Współpraca rozwojowa na rzecz Mołdawii (projekty organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej) realizowana była w ramach następujących priorytetów:

 • Dobre rządzenie (4 projekty – 1 123 272 PLN)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zrealizowało I moduł 3-letniego projekt (2017-2019)
pt. ”Wsparcie administracji mołdawskiej w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020 w obszarze polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich.” Celem projektu było stworzenie, testowanie i pilotaż nowych instrumentów wsparcia w zakresie odnowy miast i rewitalizacji przestrzeni miejskiej, m. in. w oparciu o metodologię opracowaną przez polskich ekspertów. W realizację projektu zaangażowani byli zarówno mołdawscy partnerzy po stronie administracji krajowej, jak również administracji lokalnej w miastach, a także organizacje społeczne i mieszkańcy na poziomie lokalnym. Głównym beneficjentem projektu było Ministerstwo Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska Mołdawii oraz 14 miast mołdawskich uczestniczących w projekcie:  Bălți, Briceni, Cahul, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Cimișlia, Comrat, Edineț, Ialoveni, Ocnița, Orhei, Soroca, Strășeni, Ungheni.

Główny Urząd Statystyczny przeprowadziło natomiast projekt mający na celu wzmocnienie potencjału krajowego systemu statystycznego Mołdawii poprzez przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu badań statystycznych z obszaru rolnictwa i leśnictwa, co umożliwiło zbliżenie statystyki mołdawskiej do standardów UE i innych standardów międzynarodowych oraz opracowanie na potrzeby Krajowego Biura Statystyki Mołdawii zestawu rekomendacji w tych obszarach.

W wyniku działań pomocowych zrealizowanych przez polską Straż Graniczną w ramach pierwszego modułu 2-letniego projektu (2017-2018) przeprowadzone zostały szkolenia związane z podnoszeniem kompetencji funkcjonariuszy i pracowników Policji Granicznej Mołdawii związane z przeciwdziałaniem przestępczości transgranicznej oraz zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego orazzostała wykonana modernizacja sali do szkoleń z pierwszej pomocy, w oparciu o pomieszczenia dydaktyczne ośrodka szkolenia w Ungheni.

Natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej zrealizowało drugi etap 2-letniego projektu “Dobre rządzenie podstawą dobrej edukacji” (2016-2017), którego głównym celem było podnoszenia kompetencji liderskich kierowniczej kadry oświatowej i przygotowanie jej do systemowego wdrażania reform oświatowych, szczególnie w obszarze rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzmocnienia partnerstwa nauczycieli, uczniów i ich rodziców, partnerów instytucjonalnych i społecznych.

 • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich (4 projektów – 2 974 694 PLN)

W ramach tego priorytetu wspierany był rozwój usług pozarolniczych oraz rolniczych na obszarach wiejskich np. usługi metalowe, stolarskie, piekarnicze, meblarskie, a także tworzenie modelowych hodowli zwierząt i upraw roślinnych tj. mieszalnie i granulacje pasz na fermach królików czy kóz, mechanizacja zbioru owoców w sadach, nowoczesne wytwórnie miodu i pszczelich produktów. Kontynuowane było także wsparcie w zakresie budowy i wyposażenia innowacyjnych suszarni warzyw i owoców oraz chłodni warzyw i owoców. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich odbywał się z wykorzystaniem energii słonecznej i energooszczędnych technologii.

MSZ przekazało za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej środki w wysokości 1 272 099 PLN na kontynuowanie działań prowadzonych przez Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii (zobacz historię: Działalność w 2012 roku).  Centrum prowadziło działalność doradczo – szkoleniową wzmacniającą lokalnych liderów, władze samorządowe i centralne w obszarach demokratyzacji, samorządności i rozwoju regionalnego oraz zapewniło dofinansowanie projektów realizowanych przez mołdawskie jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi grupami inicjatywnymi. Centrum zaangażowało się również we wsparcie realizacji projektu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczącego systemu rewitalizacji miast. Udział Centrum w projekcie polegał na: wsparciu merytorycznym oraz koordynacji współpracy z Ministerstwem Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska RM oraz partnerami na poziomie lokalnym; wsparciu organizacyjnym działań na terenie Mołdawii (szkolenia, misje ekspercie, konferencje); koordynacji pracy lokalnego zespołu ds. wdrożenia rewitalizacji w wybranych miastach mołdawskich oraz dofinansowaniu pilotażowych projektów rewitalizacyjnych.

W ramach kontynuowanego Programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (zobacz historię: Działalność w 2011 roku), 5 przedstawicieli administracji mołdawskiej uczestniczyli w szkoleniach z zakresu wdrażania Umów o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu – DCFTA w dziedzinie rolnictwa i handlu produktami rolno-spożywczymi, a także  3 osoby w stażu w zakresie służby cywilnej. Na ten cel przeznaczono kwotę 55 740 PLN.

Polska dokonała wpłaty narzecz Mołdawii doMiędzynarodowego Fundusz Wyszehradzkiego na stypendia w wysokości 22 047 PLN i małe granty w wysokości 65 076 PLN.

Działalność w 2016 r.

Wdrożono łącznie 14 projektów na kwotę 4 317 550 PLN,  w tym 6 projektów jst/ngo na kwotę 3 405 000 PLN, 3 projekty administracji rządowej na kwotę 807 000 PLN oraz 5 projektów w ramach systemu małych grantów zrealizowanych przez Ambasadę RP w Kiszyniowie na kwotę 105 550 PLN (zobacz pełną listę).  

Współpraca rozwojowa na rzecz Mołdawii (projekty organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej) realizowana była w ramach następujących priorytetów:

 • Dobre rządzenie (3 projekty - 807 000 PLN)

Ministerstwo Rozwoju wsparło Mołdawię w przeprowadzeniu reformy regionalnej w kierunku wdrożenia kluczowego dokumentu strategicznego - Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Republiki Mołdawii na lata 2016-2020. Projekt był kontynuacją działań z 2015 r., które polegały na opracowaniu KSRRM przy udziale zespołu polskich ekspertów z MR i SGH. Działania w 2016 roku miały na celu stworzenie wytycznych w zakresie usprawnienia realizacji polityki miejskiej. Głównymi beneficjentami tego projektu byli eksperci mołdawskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Mołdawii, Agencji Rozwoju Regionalnego oraz innych instytucji administracji publicznej na poziomie krajowym i regionalnym zaangażowanej w proces planowania i realizacji polityki regionalnej.

W obszarze bezpieczeństwa publicznego i zarządzanie granicami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z podległymi jednostkami w 2016 r. zrealizowało projekt, który wspierał rozwój policji granicznej Mołdawii w zakresie analizy kryminalnej, przeprowadzenia czynności procesowych, współdziałania podczas interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy.

Natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej zrealizowało pierwszy etap projektu “Dobre rządzenie podstawą dobrej edukacji”, którego głównym celem było podnoszenia kompetencji liderskich kierowniczej kadry oświatowej i przygotowanie jej do systemowego wdrażania reform oświatowych, szczególnie w obszarze rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzmocnienia partnerstwa nauczycieli, uczniów i ich rodziców, partnerów instytucjonalnych i społecznych.

 • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich (6 projektów – 3 405 000 PLN)

W ramach tego priorytetu wspierany był rozwój usług pozarolniczych oraz rolniczych na obszarach wiejskich np. usługi metalowe, stolarskie, piekarnicze, meblarskie, a także tworzenie modelowych hodowli zwierząt i upraw roślinnych tj. mieszalnie i granulacje pasz na fermach królików czy kóz, mechanizacja zbioru owoców w sadach, nowoczesne wytwórnie miodu i pszczelich produktów. Kontynuowane było także wsparcie w zakresie budowy i wyposażenia innowacyjnych suszarni warzyw i owoców oraz chłodni warzyw i owoców. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich odbywał się z wykorzystaniem energii słonecznej i energooszczędnych technologii. Rozbudowywana była także sieć doradztwa rolniczego, a także agroturystyka w zakresie budowania klastrów. Wsparto także rejestrację i promocję lokalnych produktów oraz poszerzono ofertę sieci kulinarnych szlaków rowerowych.

MSZ przekazało za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej środki w wysokości 1 600 000 PLN na kontynuowanie działań prowadzonych przez Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Ialoveni w Mołdawii (zobacz historię: Działalność w 2012 roku). Centrum sfinansowało w ramach Programu Małych Projektów 17 lokalnych projektów rozwojowych, które dotyczyły priorytetów: demokracja lokalna oraz lokalny rozwój ekonomiczny. Ponadto Centrum prowadziło działalność w obszarach: Mała Akademia Rozwoju Lokalnego w formie cyklu warsztatów dla pracowników władz lokalnych, liderów społecznych, przedsiębiorców mających na celu wzmocnienie umiejętności społecznych lokalnych grup liderskich; Budżet partycypacyjny jako narzędzie angażowania obywateli w rozwój lokalny poprzez organizację 2 okrągłych stołów dla 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz miasta Bielce i Kiszyniów oraz pomoc w opracowaniu niezbędnych dokumentów m.in. 2 regulaminów budżetu obywatelskiego oraz 5 wizyt studyjnych do Bułgarii, Litwy, Polski i Rumunii dla 70 uczestników (urzędnicy władz lokalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, liderzy społeczni, pracownicy administracji centralnej). Istotą wizyt była wymiana doświadczeń związanych z rozwojem lokalnym, szczególnie na obszarach wiejskich oraz współpracą transgraniczną i rozwojem regionalnym.

W ramach kontynuowanego Programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (zobacz historię: Działalność w 2011 roku), 5 przedstawicieli administracji mołdawskiej uczestniczyli w szkoleniach z zakresu wdrażania Umowy Stowarzyszeniowej z UE oraz Umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu – DCFTA w zakresie handlu produktami rolno-spożywczymi, a także 3 osoby w stażu w zakresie służby cywilnej. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 8 urzędników.

Polska wsparła Fundusz powierniczy NATO, PdP i OBWE - program niszczenia zapasów pestycydów w Mołdawii kwotą 220 tys. PLN.

 

Działalność w 2015 r.

Wdrożono łącznie 21 projektów na kwotę 6 118 341 PLN,  w tym 11 projektów jst/ngo na kwotę 4 401 526 PLN, 3 projekty administracji rządowej na kwotę 978 105 PLN oraz 7 projektóww ramach systemu małych grantów zrealizowanych przez Ambasadę RP w Kiszyniowie na kwotę 738 710 PLN (zobacz pełną listę).  

Współpraca rozwojowa na rzecz Mołdawii (projekty organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej) realizowana była w ramach następujących priorytetów:

 

 • Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji rządowej (6 projektów – 1 272 818  PLN)

Działania służyły wsparciu administracji centralnej w przygotowaniu i wdrażaniu ram prawnych systemu finansowania samorządów, a także wsparciu administracji na każdym szczeblu w kierunku stworzenia struktur do efektywnej absorbcji funduszy krajowych i międzynarodowych, zgodnej ze standardami UE oraz opartej na modelu ściślejszej koordynacji z innymi krajowymi politykami sektorowymi. Istotnym elementem było kontynuowanie przez Ministerstwo Rozwoju wsparcie mołdawskich władz w tworzeniu Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020 oraz budowanie kompetencji instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny w opracowywaniu i wdrażaniu własnych strategii.

 

 • Rozwój obszarów wiejskich (9 projektów – 4 012 082 PLN)

Przeprowadzone działania wzmocniły potencjał producentów rolnych oraz małych i średnich przedsiębiorców z obszarów wiejskich. Projekty zrealizowane za pośrednictwem organizacji międzyrządowych przyczyniły się do zwiększenia konkurencyjności produkcji rolnej. Powstały kolejne modelowe zmodernizowane gospodarstwa, które wykorzystują innowacyjne technologie w swojej produkcji czy przetwarzaniu. Część z nich wykorzystuje również niekonwencjonalne lub zdywersyfikowane źródła energii oraz technologie energooszczędne. Dzięki realizacji projektów polskiej pomocy obszary wiejskie uzyskały  dostęp do nowoczesnych  technologii związanych z gospodarką wodno-ściekową i gospodarką odpadami. Z kolei realizacja projektów za pośrednictwem systemu małych grantów przyczyniła się do modernizacji infrastruktury wiejskiej, także w zakresie poprawy jakości funkcjonowania systemu edukacji, służby zdrowia i opieki społecznej.

 

 • Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami (1 projekt -  323 545 PLN)

Działania w ramach projektu przyczyniły się do wzmocnienia kontroli granicznej, w tym weryfikacji autentyczności dokumentów oraz wzmacniania pionu analizy kryminalnej Policji Granicznej Republiki Mołdawii.

 

MSZ przekazało za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej środki w wysokości 585 770 PLN na kontynuowanie działań prowadzonych przez Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Ialoveni w Mołdawii (zobacz historię: Działalność w 2012 roku). Centrum sfinansowało 12 małych projektów, które posłużyły rozwojowi społeczności lokalnej poprzez wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych, prace z młodzieżą, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rozwój małej infrastruktury. Projekty wdrażane były przez samorządy mołdawskie we współpracy z partnerami społecznymi metodą – learning by doing. Ponadto Centrum zorganizowało 15 warsztatów dla liderów lokalnych oraz 7 wizyt studyjnych służących nawiązaniu współpracy polsko-mołdawskich partnerstw różnych grup społecznych. Centrum przeprowadziło konsultacje dla ok. 60 samorządów, organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych. 

W ramach kontynuowanego Programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (zobacz historię: Działalność w 2011 roku), przedstawiciele administracji mołdawskiej uczestniczyli w dwóch modułach szkoleniowych tj. Staże w służbie cywilnej dla krajów Partnerstwa Wschodniego (3 os.) oraz z zakresu Integracji europejskiej (5 os.). Na ten cel przeznaczono kwotę 57 341 PLN.

Polska wsparła projekt UNIDO w dziedzinie energii słonecznej dla Mołdawii kwotą 100 tys. EUR oraz program niszczenia pestycydów i niebezpiecznych chemikaliów prowadzony przez  Fundusz Powierniczy NATO, Partnerstwa dla Pokoju i OBWE kwotą 150 tys. PLN.

powrót

Działalność w 2014 r.

Wdrożono łącznie 29 projektów na łączną kwotę 7 064 321 PLN, w tym 8 projektów jst/ngo na kwotę 4 142 742 PLN i 8 projektów administracji rządowej na kwotę 1 873 454 PLN. Ambasada RP w Kiszyniowie zrealizowała 13 projektów w ramach systemu małych grantów na kwotę 1 048 125 PLN (zobacz pełną listę).

Współpraca rozwojowa na rzecz Mołdawii (projekty organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej) realizowana była w ramach następujących priorytetów:

 

 • Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej: (10 projektów – 1 805 730 PLN)

Działania służyły przygotowaniu administracji regionalnej i lokalnej do efektywnej absorpcji funduszy krajowych i międzynarodowych poprzez m.in. zwiększenie ich kompetencji w opracowywaniu, a następnie wdrażaniu własnych strategii. Istotną rolę w tym zakresie odegrało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które wsparło władze mołdawskie w tworzeniu strategii rozwoju regionalnego. Polscy specjaliści podzielili się z mołdawskimi urzędnikami swoją wiedzą i doświadczeniem na temat  efektywnej absorbcji środków krajowych i zagranicznych.

Ponadto polskie wsparcie eksperckie w zakresie zarządzania chemikaliami przyczyniło się do powstania zgodnych z standardami UE regulacji obejmujących to zagadnienie, jak również powołania instytucji zarządzającej chemikaliami.

 

 • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich: (7 projektów – 3 615 369 PLN)

Największy wolumen środków z polskiej pomocy przyczynił się do rozwoju produkcji rolnej oraz potencjału  małej i średniej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W ramach projektów zrealizowanych za pośrednictwem organizacji pozarządowych powstało kilka modelowych gospodarstw wykorzystujących innowacyjne rozwiązania do prowadzonej przez nich działalności rolniczej i przetwórstwa rolniczego, również z zakresie technologii energooszczędnych. Przeprowadzono szereg szkoleń i warsztatów z zakresu doradztwa rolniczego oraz pozarolniczej działalności gospodarczej, a także przekazywania polskich doświadczeń w zakresie zrzeszania się producentów w spółdzielnie. Sieć doradców, wzmocniona dzięki środkom polskiej pomocy, przekazuje dobre praktyki pozyskane z realizacji projektów kolejnym rolnikom i przedsiębiorcom zainteresowanym rozwojem swojej działalności.

Ponadto polscy specjaliści wsparli mołdawskich pracowników fitosanitarnego laboratorium diagnostycznego w zakresie wdrażania standardów międzynarodowych w obszarze bezpieczeństwa żywności.

 

 • Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami (2 projekty - 726 357 PLN)

Realizacja projektów organów administracji rządowej przyczyniła się do wzmocnienia służb mołdawskiej straży granicznej oraz policji w zakresie tworzenia nowoczesnych struktur, wzorowanych na rozwiązaniach stosowanych w UE, zdolnych do walki z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną.

 

W ramach kontynuacji rozpoczętego w 2011 r. we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej (KSAP) Programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW) przedstawiciele administracji Mołdawii uczestniczyli w dwóch modułach szkoleniowych pn. Staże w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej krajów Partnerstwa Wschodniego (3 os.) oraz Integracja europejska (9 osób). Na ten cel przeznaczono kwotę 80 155 PLN.

MSZ przekazało ponadto Fundacji Solidarności Międzynarodowej (FSM) środki finansowena wsparcie działań demokratyzacyjnych w Mołdawii. Zorganizowany został m.in. wyjazd polskich obserwatorów wyborów parlamentarnych w ramach misji ODIHR/OBWE, jak również  monitoring finansowania kampanii wyborczej. Ponadto zrealizowane zostały działania w zakresie aktywizacji młodzieży w transformacji systemowej i zmianie postaw obywatelskich, przeszkolono liderów politycznych oraz wdrożono dobre praktyki w placówkach opiekuńczych dla osób upośledzonych umysłowo.

Kontynuowana była działalność Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych Mołdawii (FSM). Dzięki wsparciu MSZ i USAID, jesienią 2014 roku Centrum uruchomiło własny program grantowy, umożliwiający w latach 2014-2015 realizację projektów lokalnych. MSZ przekazało na ten cel 367 620 PLN.

Całkowita kwota wsparcia FSM wyniosła 1 554 164 PLN.

Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) przekazano kwotę 85 000 PLN na rzecz programu pomocy technicznej w dziedzinie energii słonecznej dla Mołdawii.

powrót

Działalność w 2013 r.

W roku 2013 na rzecz Republiki Mołdawii podjęto 24 projekty, w tym 6 projektów jst/ngo i 7 projektów administracji, na łączną kwotę 5 225 985 PLN oraz 11 projektów w ramach systemu małych grantów na kwotę 122 918,61 EUR (zobacz pełną listę).

W 2013 roku polska działalność z zakresu współpracy rozwojowej na rzecz Mołdawii (projekty organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej) realizowana jest w ramach następujących priorytetów:

 • Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami (5 projektów - 941 919 PLN)
  W szczególności: poprawa bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, przemytowi towarów, wsparcie podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności, zarządzanie kryzysowe i ochronę środowiska naturalnego.
 • Rozwój regionalny i decentralizacja (4 projekty - 1 556 386 PLN)
  W szczególności: przygotowanie administracji regionalnej i lokalnej do efektywnej absorpcji funduszy unijnych; wzmocnienie koordynacyjnej roli ministerstwa rozwoju regionalnego i budownictw Mołdawii w zakresie wdrażania reformy regionalnej.
 • Rozwój obszarów wiejskich (4 projekty - 2 727 680 PLN)
  W szczególności: wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości, spółdzielczości rolniczej i doradztwa rolniczego; promocja i wdrażanie innowacyjnych technik i technologii w gospodarstwach rolnych modernizacji infrastruktury wiejskiej.

Od października 2012 r. działa Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych Mołdawii. Centrum powołane zostało w oparciu o "Memorandum of Understanding" podpisane w dniu 29 czerwca 2012 r. pomiędzy MSZ RP a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Mołdawii. Zgodnie z umową Centrum, z siedzibą w Agencji Rozwoju Regionalnego w laloveni, pełni funkcję informacyjno-koordynacyjną oraz edukacyjną. Zadaniem Centrum jest dostarczanie informacji dotyczących zagranicznych projektów i grantów oraz procedur ubiegania się o środki krajowe oraz instytucji międzynarodowych.

Projekt utworzenia Centrum realizowany jest w ramach „Moldova Task Force” będącego częścią projektu Democracy Partnership Challenge.

Program "Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego" (AAPPW)

W 2013 r. zostanie zrealizowana kolejna edycja szkoleń we współpracy z  Krajową Szkołą Administracji Publicznej w ramach Programu Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), skierowanego do przedstawicieli Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy.

Akademia Administracji Publicznej PW to program, którego celem jest wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich. Służy on kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa.

Przedstawiciele administracji mołdawskiej zostaną zaproszeni do udział w dwóch modułach szkoleniowych, tj. szkolenie z zakresu służby cywilnej – moduł skierowany do wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego oraz szkolenie z zakresu negocjacji unijnych – moduł przewidziany przedstawicielom Republiki Mołdawii. 

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Mołdawii:

powrót

Działalność w 2012 r.

Wdrożono łącznie 24 projekty (zobacz pełną listę) na kwotę 4 376 333,10 PLN, w tym:

 • 6 projektów dofinansowanych na kwotę 2 419 927 PLN zrealizowanych przez organizacje pozarządowe (NGO) i jednostki samorządu terytorialnego (jst),
 • 5 projektów dofinansowanych na kwotę 1 475 227 PLN zrealizowanych przez organy administracji rządowej,
 • 10 projektów dofinansowanych na kwotę 394 182,40 PLN wdrożonych przez Ambasadę RP w ramach systemu małych grantów,
 • 3 projekty pomocowe na rzecz demokratyzacji i wsparcia społeczeństw przechodzących transformację ustrojową zrealizowane przez Fundację Solidarności Międzynarodowej na kwotę 86 996,70 PLN.

W 2012 roku polska działalność z zakresu współpracy rozwojowej na rzecz Mołdawii (projekty organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i aorganów administracji rządowej) realizowana była w ramach następujących priorytetów:

 • bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami (3 projekty - 733 950 PLN),
  w szczególności: poprawa bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, wsparcie podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności i ochrony środowiska naturalnego.
 • rozwój regionalny i decentralizacja (5 projektów - 1 141 235 PLN),
  w szczególności: rozwój efektywnego i przejrzystego systemu finansowania samorządów; przygotowanie administracji regionalnej i lokalnej do efektywnej absorpcji funduszy unijnych; wzmocnienie koordynacyjnej roli ministerstwa rozwoju regionalnego i budownictw Mołdawii w zakresie wdrażania reformy regionalnej.
 • rozwój obszarów wiejskich (3 projekty - 2 019 969 PLN),
  w szczególności: wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości, spółdzielczości rolniczej i doradztwa rolniczego; zwiększenie konkurencyjności produkcji rolnej pod kątem usprawnienia kontroli fitosanitarnej, wsparciu organizacji bazy laboratoryjnej w łańcuchu żywnościowym; promocja i wdrażanie innowacyjnych technik i technologii w gospodarstwach rolnych modernizacji infrastruktury wiejskiej.

Ponadto w ramach pomocy humanitarnej dokonano wpłaty w odpowiedzi na susze w Mołdawii w kwocie 440 000 PLN.

W październiku 2012 r. rozpoczęło swą działalność Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych Mołdawii. Centrum powołane zostało w oparciu o "Memorandum of Understanding" podpisane w dniu 29 czerwca 2012 r. pomiędzy MSZ RP a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Mołdawii. Centrum, z siedzibą w Agencji Rozwoju Regionalnego w laloveni, pełni funkcję informacyjno-koordynacyjną oraz edukacyjną. Jego zadaniem jest dostarczanie informacji dotyczących zagranicznych projektów i grantów oraz procedur ubiegania się o środki krajowe oraz instytucji międzynarodowych. Projekt utworzenia Centrum realizowany jest w ramach „Moldova Task Force” będącego częścią projektu Democracy Partnership Challenge. W 2012 r. na działalność Centrum zostały przeznaczone środki w wysokości 319 832 PLN.

W 2012 roku 15 mołdawskich urzędników wzięło udział w drugiej edycji programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, którego celem było wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich. Służy on kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa. Szkolenia, zrealizowane w porozumieniu z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, dotyczyły zarządzania przez wartości, ekonomii sektora finansów publicznych oraz polityki bezpieczeństwa i obrony.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrealizowało także we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, szkolenie SENSE (ang. Strategic Economic Needs and Security Exercise), w którym wzięło udział m. in. 11 przedstawicieli mołdawskiej administracji rządowej oraz sektora prywatnego. SENSE jest programem szkoleniowym pozwalającym m.in. na komputerową symulację funkcjonowania państwa z gospodarką rynkową. Głównym celem programu jest wzmocnienie administracji rządowej w krajach beneficjentów, promowanie reform oraz zasad dobrego rządzenia na szczeblu krajowym i lokalnym.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Mołdawii:

powrót

Działalność w 2011 r.

W ramach pomocy rozwojowej 2011 na terenie Mołdawii zrealizowano 12 projektów (w tym 2 projekty realizowane wspólnie dla kilku krajów, tj. Mołdawii, Armenii, Białorusi, Gruzji i Ukrainy) na kwotę 2 856 572 PLN wdrażanych przez organizacje pozarządowe, organy administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego, a także 8 projektów z Programu Małych Grantów na kwotę 396 479 PLN. Projekty były realizowane w ramach następujących priorytetów:

 • Dobre rządzenie (good governance), w szczególności: zapobieganie i zwalczanie korupcji, zarządzanie finansami publicznymi, rozwój samorządności, szkolenie zawodowe w zakresie rozwoju usług komunalnych oraz inne inicjatywy realizowane w ramach PW (6 projektów na kwotę 1 868 217 PLN),
 • Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo, w szczególności: standardy fitosanitarne (6 projektów na kwotę 988 355 PLN).

powrót

Działalność w 2010 r.

Projekty realizowane w 2010 r. odpowiadały głównym obszarom wsparcia dla Republiki Mołdowy określonym w programie polskiej pomocy zagranicznej i obejmowały m.in. działania z zakresu: wsparcia i promocji dobrego rządzenia (good governance), rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz  wcielania standardów europejskich.

W 2010 roku w Republice Mołdowy wdrażanych było 13 projektów pomocowych realizowanych przez organizacje pozarządowe, administrację rządową, jednostki samorządu terytorialnego oraz Ambasadę RP w Kiszyniowie.

Całkowity koszt działań prowadzonych w ramach pomocy zagranicznej 2010 r. w Republice Mołdowy wyniósł ponad 2 mln PLN. Realizowane były następujące projekty - lista w załączniku.

Czytaj więcej o polskiej pomocy dla Mołdawii:

powrót

Działalność w 2009 r.

Głównymi dziedzinami wsparcia w 2009 roku były:

 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich (w tym agroturystyka),
 • rozwój samorządności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego,
 • rozwój małego biznesu,
 • wzmocnienie administracji publicznej (w szczególności w zakresie zarządzania migracjami i przeciwdziałania handlowi ludźmi, przejrzystości systemu finansowego oraz wcielania w życie standardów europejskich).

W 2009 r. zrealizowano 15 projektów dofinansowanych kwotą ponad 1,5 mln PLN. Dodatkowo Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało udział obserwatorów z Polski w misjach obserwacyjnych OBWE podczas wyborów parlamentarnych w Mołdowie w kwietniu i lipcu 2009 r. (wielkość poniesionych wydatków: ponad 224 tys. PLN).

Bliższe dane o wszystkich projektach zrealizowanych w 2009 roku zamieszczono w Raporcie rocznym „Polska współpraca na rzecz rozwoju" (zobacz: Dokumenty i Publikacje).

powrót

Działalność w 2008 r.

Głównymi dziedzinami, w których Polska udzieliła Mołdowie wsparcia w 2008 r., były:

 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
 • wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez rozwój samorządności lokalnej i demokratyzację mołdawskich mediów,
 • wzmocnienie administracji publicznej, zwłaszcza w zakresie zarządzania migracjami i przeciwdziałania handlowi ludźmi, oraz szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.

W 2008 r. zrealizowano 26 projektów dofinansowanych kwotą ponad 4,3 mln PLN.

Bliższe dane o wszystkich projektach zrealizowanych w 2008 roku zamieszczono w Raporcie rocznym „Polska współpraca na rzecz rozwoju" (zobacz: Dokumenty i Publikacje).

powrót

w górę

Tagi