Polska pomoc

 

Młodzi z inicjatywą 2 - innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym


Krajem docelowym projektu była Ukraina, a w szczególności jej zachodnie obwody: lwowski, równieński, tarnopolski, iwanofrankowski, czerniowiecki i zakarpacki. Przed Ukrainą stoi obecnie szereg problemów gospodarczych: powiększający się deficyt handlowy, ujemny wzrost produkcji przemysłowej, kurczenie się rezerw walutowych i słabnąca hrywna. Działania wojenne oraz spowodowane nimi niekorzystne uwarunkowania społeczne i gospodarcze pogłębiają stagnację aktywności ekonomicznej społeczeństwa ukraińskiego. Szczególnie jest to widoczne w małych miastach i na obszarach wiejskich. Sytuacja ekonomiczna ma realny wpływ na odczuwalne zubożenie ludności i nie sprzyja tworzeniu nowych firm.

Dla odwrócenia tych niekorzystnych tendencji, w pierwszej kolejności należy zająć się młodym pokoleniem, wchodzącym w dorosłe życie. Tymczasem ukraiński system edukacyjny nie oferuje młodzieży szkolnej praktycznie żadnych efektywnych elementów kształcenia przedsiębiorczości. Dlatego pierwszą grupą beneficjentów projektu byli nauczyciele ukraińskich szkół I-III stopnia oraz przedstawiciele NGO`s działających na rzecz młodzieży. Będą oni w przyszłości pełnić kluczową rolę we wdrażaniu innowacyjnych instrumentów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości. Druga grupa beneficjentów to młodzież szkół I-III stopnia, uczestnicząca i testująca innowacyjne rozwiązania w zakresie kształcenia przedsiębiorczości.

Inicjatywa była kontynuacją działań zapoczątkowanych w 2012 r., kiedy to w ramach projektu „polskiej pomocy” pt. Młodzi z inicjatywą – regionalny system szkolenia trenerów przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym opracowano i wdrożono nowatorską metodologię kształcenia przedsiębiorczości w szkołach I-III stopnia na terenie Zachodniej Ukrainy.

Młodzi z inicjatywą 2 - innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym


Projekt realizowany był w dwóch modułach. Moduł I trwał od 1.03 do 31.12.2013 r., moduł II trwał od 1.01 do 31.12.2014 r. Większość działań projektu realizowana była na terenie obwodów lwowskiego i iwanofrankowskiego (zachodnia Ukraina).

Projekt dążył do opracowania innowacyjnych instrumentów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości dla metodologii kształcenia biznesowego młodzieży szkół I-III stopnia. Na terenie Zachodniej Ukrainy nie funkcjonują żadne nowoczesne instrumenty kształcenia przedsiębiorczości, których mogłyby zapewnić większe zaangażowanie młodzieży oraz zainteresowanie praktycznymi aspektami prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Opracowanie takich instrumentów dla ukraińskiego systemu oświatowego, przyczyni się do wzrostu efektywności prowadzonych zajęć oraz atrakcyjności lekcji dla ukraińskiej młodzieży.

Celem głównym projektu było wdrożenie innowacyjnych instrumentów edukacyjnych w nauczaniu przedsiębiorczości w szkołach I-III stopnia na terenie zachodniej Ukrainy. Działania skierowane były bezpośrednio do nauczycieli ukraińskich szkół I-III stopnia z obszaru Zachodniej Ukrainy oraz młodzieży tychże szkół z obszarów wiejskich i małych miast. Projekt służył realizacji Priorytetu 9 – Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy, ustanowionego w ramach „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015”.

Wartość dofinansowania wyniosła 441 910 zł w 2013 r. i 382 340 zł w 2014 r., a wartość projektu osiągnęła 492 470 zł w 2013 r. i 428 740 zł w 2014 r.

Młodzi z inicjatywą 2 - innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym

W ramach projektu opracowano innowacyjne instrumenty edukacyjne (gry komputerowe) w zakresie przedsiębiorczości oraz przeszkolono trenerów przedsiębiorczości, którzy będą rozprzestrzeniali te instrumenty w kolejnych placówkach szkoleniowych.

W pierwszym etapie projektu opracowano:

- 10 scenariuszy dla gier podstawowych oraz 5 scenariuszy dla gier decyzyjnych z zakresu przedsiębiorczości dla szkół I – III stopnia. Na ich podstawie zbudowano aplikacje komputerowe dla gier symulacyjnych.

- metodologię prowadzenia zajęć z zakresu przedsiębiorczości w szkołach I-III stopnia z wykorzystaniem innowacyjnych instrumentów edukacyjnych.

Ponadto została utworzona grupa 42 trenerów przedsiębiorczości w szkołach. Osoby te będą zajmować się kształtowaniem u młodych ludzi kreatywności, wyobraźni i określonych cech osobowościowych charakterystycznych dla przedsiębiorcy, tworzeniem więzi (sieci) interpersonalnych pomiędzy uczestnikami życia gospodarczego oraz pomagać w budowaniu systemu motywacji osobistych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Osoby te zostały przeszkolone także z zakresu samodzielnego stosowania innowacyjnych instrumentów i programów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości.


W drugim roku realizacji projektu w 20 szkołach Zachodniej Ukrainy wdrożono przygotowane w ramach I modułu projektu innowacyjne instrumenty kształcenia przedsiębiorczości. Przeprowadzono szereg zajęć z młodzieżą w szkołach I – III stopnia. Dodatkowo zorganizowano konkurs „Junior Biznesu” skierowany do uczniów szkół Zachodniej Ukrainy.

Dzięki zorganizowanej wizycie studyjnej i stażom ukraińskie szkoły nawiązały szereg kontaktów z polskimi placówkami oświatowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami stosującymi innowacyjne instrumenty kształcenia młodzieży w zakresie przedsiębiorczości.

Przygotowano i rozdystrybuowano podręcznik dla trenerów przedsiębiorczości w jęz. ukraińskim z zakresu stosowania innowacyjnych instrumentów w kształceniu przedsiębiorczości. Dodatkowo stworzono portal internetowy (http://puim.org.ua/) dotyczący metodologii kształcenia młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, który jest dostępny dla wszystkich szkół. Rezultaty projektu były upowszechniane na konferencji kończącej projekt wśród decydentów administracji regionalnej, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i społecznych, placówek oświatowych.

Dzięki realizacji działań projektowych wprowadzono elementy edukacji biznesowej w szkolnictwie, co w dalszej perspektywie przyczyni się do zwiększenia liczby podmiotów gospodarczych zakładanych przez przedstawicieli młodego pokolenia.