Polska pomoc

 

Misja Rushaki

Miejscowość Rushaki położona jest w północnej części kraju, ok 60 km od stolicy Ruandy, Kigali. Ośrodek Zdrowia w Rushaki prowadzony jest przez Siostry Misjonarki św. Rodziny. Pod ośrodek zdrowia podlega ponad 21 tysięcy ludności zamieszkującej 42 okoliczne wioski rozsiane po górach, tzw. umudugudu. Dziennie ośrodek przyjmuje około 100 pacjentów, jednak w okresie grypowym jest to nawet od 200 do 300 osób dziennie. W ośrodku odbieranych jest ok 40 porodów miesięcznie i szczepionych około 200 dzieci. Pacjenci ośrodka to  w dużej mierze ludność biedna i niewykształcona. Ośrodek zdrowia posiada sale opatrunkowe oraz miejsce do hospitalizacji, porodówkę, prowadzi konsultację dla chorych na AIDS, posiada również laboratorium oraz prowadzona jest działalność z zakresu szczepień ochronnych w terenie i na miejscu. W ośrodku jest również dietetyczka zajmująca się dożywianiem dzieci zagłodzonych i interwencją w miejscu zamieszkania tych dzieci. Dodatkowo w każdej z wiosek, która podlega pod ośrodek, są jedna lub dwie osoby, które czuwają nad sytuacją zdrowia mieszkańców oraz kobiet w ciąży, pozostają oni w stałym kontakcie z ośrodkiem. W Rushaki znajduję się również kilka szkół podstawowych, College, szkoła uzupełniająca dla dzieci mniej uzdolnionych i kończących swoją edukację na szkole podstawowej oraz przedszkole. Ośrodek Zdrowia współpracuje z wyżej wymienionymi instytucjami. W Rushaki mieści się również Centrum Rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. Najczęstsze choroby, jakie dotykają mieszkańców Rushaki i okolic to malaria, dur brzuszny, grypa, zarobaczenia, szczególnie u dzieci.

Misja Rushaki

Działania realizowane w trakcie projektu były odpowiedzią na potrzeby szpitala i miały na celu pomoc tamtejszej ludności, poprawę jakości życia, dostępu do opieki zdrowotnej, zwiększenie świadomości prozdrowotnej. W ramach projektu wysłaliśmy do ośrodka trzy wolontariuszki: lekarkę (od października do grudnia 2015), położną i studentkę medycyny (od lipca do października 2015). W trakcie pobytu na misji w Rushaki wolontariuszki miały zaplanowaną realizację następujących zadań:

 1. Praca  pielęgniarska w ośrodku zdrowia.
 2. Praca położnej w ośrodku zdrowia na oddziale położniczym.
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej.
 4. Akcje szczepień dla dzieci w ośrodku i w terenie.
 5. Wizyty domowe u pacjentów, którzy z różnych powodów nie mogli sami przyjść do ośrodka.
 6. Spotkania edukacyjne na temat higieny i profilaktyki zdrowotnej dla personelu i młodzieży. Edukacja kobiet z zakresu pielęgnacji kikuta pępowinowego, laktacji, pielęgnacji noworodka.
 7. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych działań, zbieranie danych naukowych.
 8. Przeprowadzenie po powrocie do Polski inicjatywy edukacyjnej, zorganizowanie 4 spotkania z sympatykami Fundacji oraz wydanie Biuletynu Informacyjnego Raport, który został rozesłany do osób zainteresowanych działalnością Fundacji.

Misja Rushaki

W okresie od 18.07.do 31.12.2015 r. Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio we współpracy z Misją Rushaki zrealizowała projekt mający na celu polepszenie standardów opieki medycznej oraz zwiększenie dostępu do powszechnej służby zdrowia. Miejsce realizacji projektu Rushaki w Rwandzie. Projekt bezpośrednio objął ok 1600 pacjentów w wieku od 0 do 70.

Dwie wolontariuszki przebywały na misji  od 23.07 do 21.10.2015, trzecia od 30.09 do 31.12.2015.

Projekt bezpośrednio odnosił się do Milenijnych Celów Rozwoju:

MCR 4: Ograniczenie umieralności dzieci poprzez zmniejszenie o 2/3 wskaźnika umieralności dzieci w wieku do lat 5.

MCR 5: Poprawa opieki zdrowotnej nad matkami poprzez zmniejszenie o ¾ wskaźnika umieralności matek.

MCR 6: Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób.

Powyższe cele zostały osiągnięte poprzez:

 1. Pracę w ośrodku zdrowia i prowadzenie dokumentacji medycznej. Wolontariuszki pracowały codziennie w gabinecie konsultacyjnym przyjmując około 20 pacjentów dziennie. Dodatkowo wzywane były do nagłych przypadków popołudniami i w nocy (około 20 przypadków). Wolontariuszki uczestniczyły w prowadzeniu dokumentacji medycznej za pośrednictwem miejscowego personelu ponieważ sporządzana była ona w miejscowym języku kinyarwanda.
 2. Pracę na oddziale położniczym w ośrodku, wykonywanie zabiegów okołoporodowych. Wolontariuszki miały dużą swobodę w pracy na porodówce, pozyskały zaufanie personelu. Dzięki środkom finansowym pochodzącym z dotacji udało się wyposażyć salę porodową w niemowlęcy worek ambu, wagę dla niemowląt, lampę grzewczą, narzędzia położniczo ginekologiczne. Wolontariuszki przyjęły 40 porodów.
 3. Prowadzenie akcji szczepień w ośrodku, jak i w terenie. Wolontariuszki uczestniczyły w procesie szczepień prowadzonym w ośrodku. Zaszczepiły około 100 dzieci. 
 4. Odwiedziny chorych w wioskach, wykonywanie niezbędnych badań lekarskich, zaopatrywanie ran, kontrola kobiet w ciąży. Wolontariuszki przez okres pobytu na misji regularnie odwiedzały w wioskach dwie kobiety w ciąży, badały je i ordynowały leki. Oprócz tego co niedzielę chodziły z wizytami do mieszkańców okolicznych wiosek, którzy nie mogli udać się do lekarza z powodu ubóstwa lub niepełnosprawności.
 5. Prowadzenie działań edukacyjnych wśród personelu i miejscowej ludności dotyczących higieny i profilaktyki. Wolontariuszki przeprowadziły 5 spotkań dla personelu (ok. 20 osób). Z powodu bariery językowej nie udało im się przeprowadzić szkoleń dla miejscowej ludności. W przypadku, gdy wolontariuszki miały zalecenia dla pacjenta posiłkowały się pomocą personelu miejscowego. Przeprowadziły również szkolenie z pierwszej pomocy dla około 30 uczniów ze szkoły na terenie misji.
 6. Zakup nowoczesnego sprzętu do sali porodowej: worka ambu, wagi dla niemowląt, lampy grzewczej i narzędzi położniczo ginekologiczne.
 7. Przeprowadzenie inicjatywy edukacyjnej, w ramach której wydany został Biuletyn Informacyjny Raport w nakładzie 5000 egz. Biuletyn został wysłany do wszystkich osób, które na bieżącą zainteresowane są działalnością Fundacji oraz jest rozprowadzany w trakcie spotkań edukacyjnych. Zorganizowano 3 spotkania edukacyjne dla około 100 osób.