Polska pomoc

 

Misja Medyczna do Paragwaju. Kontynuacja.

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności dotkniętych skrajnym ubóstwem, wykluczeniem społecznym, brakiem dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej i edukacji, a także wynikającą z tych czynników nieporadnością życiową. W Paragwaju takie społeczności zamieszkują  tzw. asentamientos (settlements),  położone na obrzeżach miast. Podobnie Wspólnoty Indian Guaranii żyjące na bezkresnych terenach Chaco Paraguayo stanowią grupę społecznie wykluczoną i pozbawioną jakiejkolwiek pomocy medycznej.

Wszelka pomoc polegająca na zapewnieniu podstawowych świadczeń medycznych tym grupom jest niezmiernie potrzebna. Trójka polskich medyków - wolontariuszy w ramach programu „Wolontariat polska pomoc” już kolejny raz zaoferowała  mieszkańcom slumsów w Guarambare oraz Wspólnotom Indian z Chaco możliwość przebadania się, uzyskania diagnozy, a następnie leczenia oraz otrzymania lekarstw i opatrunków. Beneficjenci działań polskich wolontariuszy mieli także okazję do zdobycia wiedzy o zasadach opieki nad pacjentem leżącym i o podstawach rehabilitacji.

Misja Medyczna do Paragwaju. Kontynuacja.

Projekt był realizowany w okresie od 14 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016. Troje wolontariuszy: lekarz medycyny rodzinnej, pielęgniarka i pielęgniarz przebywało w Paragwaju w ramach wolontariatu krótkoterminowego w okresie 20.10.2016 – 03.12.2016 w miejscowości Guarambare oraz w regionie Chaco.

Beneficjentami projektu były dwie społeczności: mieszkańcy slumsów w miejscowości Guarambare i jej okolic będących pod opieką misji oo. Franciszkanów, tj. organizacji przyjmującej oraz wspólnoty Indian zamieszkujące region Chaco, nad którymi pieczę sprawuje Ministerstwo Zdrowia Republiki Paragwajskiej. Działania projektowe polegały na niesieniu podstawowej opieki medycznej: diagnostyce lekarskiej, przeprowadzaniu badań (USG, EKG), udzielaniu konsultacji lekarskich, wdrażaniu leczenia i zaopatrywaniu chorych w lekarstwa i środki opatrunkowe, pielęgnacji i leczeniu ran oraz odleżyn, wykonywaniu rehabilitacji, a także propagowaniu edukacji prozdrowotnej. W razie konieczności wolontariusze podejmowali również działania bezpośrednio ratujące życie.

Projekt wpisał się w realizację priorytetu – kapitał ludzki oraz 3 celu zrównoważonego rozwoju: zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życie oraz promowanie dobrobytu.

Misja Medyczna do Paragwaju. Kontynuacja.

Lekarz wolontariusz przyjął 980 pacjentów w ośrodku zdrowia w Guarambare, w punktach mobilnych oraz w Chaco. Poza badaniem pacjentom tym zmierzono również poziom cukru i ciśnienie. Wykonano 407 badań EKG i 156 USG. Około 100 pacjentom zmierzono poziom hemoglobiny, a u ponad 200 wykonano biochemiczne oznaczenie struktury moczu. Dla pacjentów z Ośrodka Zdrowia w Guarambare wprowadzono kartoteki z przebiegu leczenia wraz z zaleceniami lekarskimi.

90 procent pacjentów zostało całkowicie wyleczonych. Dla pozostałych, ze względu na występujące u nich choroby przewlekłe bądź terminalne,  ograniczono się do terapii przeciwbólowej bądź wdrożenia innej formy farmakoterapii np. w schorzeniu cukrzycy.

Ekipa pielęgniarska odwiedziła w terenie 211 pacjentów z ranami, odleżynami, postępującą cukrzycą, niepełnosprawnych, starszych i  niedołężnych. U wielu z nich poprzez pielęgnację doprowadzono do zaniku odleżyn i wyleczenia ran. Wprowadzono także leczenie przeciwzapalne. Wielu pacjentom uratowano bezpośrednio życie poprzez usunięcie tkanki martwiczej i doprowadzenie do zaniku postępującej sepsy spowodowanej zakażoną raną.

Łączna wartość lekarstw, które wydano potrzebującym podczas trwania wolontariatu przekroczyła 3 000 euro.

Edukację prozdrowotną prowadzono podczas wizyt domowych. W ich trakcie informowano m. in. o zasadach higieny i sposobach samobadania, np. samokontroli piersi. Rozdano 200 egz. broszury „Como Cuidar y tratar los enfermos en casa” („Jak pielęgnować i leczyć chorych w domu”) zawierającej informacje o badaniu podstawowych czynności życiowych, opiece nad chorym w domu, pielęgnacji noworodka i samokontroli piersi.