Polska pomoc

Milenijne Cele Rozwoju

 

Czym są Milenijne Cele Rozwoju

Milenijne Cele Rozwoju (ang. Millennium Development Goals, MDG) zostały przyjęte w Deklaracji Milenijnej przez przywódców 189 państw na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku. Osiem Milenijnych Celów stanowi zobowiązanie społeczności międzynarodowej do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, poprawy stanu edukacji, walki z AIDS, ochrony środowiska naturalnego a także zbudowania globalnego partnerstwa między narodami na rzecz rozwoju. Został również jasno określony termin realizacji Celów, przewidziany na 2015 rok.

powrót

Milenijne Cele Rozwoju:

  1. CEL 1: Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu poprzez zmniejszenie o połowę liczby ludzi, których dochód nie przekracza 1 dolara dziennie
  2. CEL 2: Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym poprzez zapewnienie wszystkim chłopcom i dziewczętom możliwości ukończenia pełnego cyklu nauki na poziomie podstawowym.
  3. CEL 3: Promocja równości płci i awans społeczny kobiet poprzez wyeliminowanie nierównego dostępu płci do pierwszego i drugiego szczebla edukacyjnego do 2005 roku, a na wyższych szczeblach do 2015 roku
  4. CEL 4: Ograniczenie umieralności dzieci poprzez zmniejszenie o 2/3 wskaźnika umieralności dzieci w wieku do 5 lat
  5. CEL 5: Poprawa opieki zdrowotnej nad matkami poprzez zmniejszenie o ¾ wskaźnika umieralności matek
  6. CEL 6: Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób poprzez powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS i ograniczenie nowych zakażeń, powstrzymanie rozprzestrzeniania się malarii i innych groźnych chorób oraz ograniczenie nowych zachorowań
  7. CEL 7: Stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi poprzez uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju w krajowych strategiach i programach, stosowanie metod hamujących zubożenie środowiska naturalnego. Zmniejszenie o połowę liczby ludzi pozbawionych stałego dostępu do czystej wody pitnej. Do 2020 roku osiągnięcie znacznej poprawy warunków życia przynajmniej 100 milionów mieszkańców slumsów.
  8. CEL 8: Stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju poprzez wypracowanie dostępnego dla wszystkich, opartego na jasnych przepisach, przewidywalnego i nikogo nie dyskryminującego systemu handlowo – finansowego, zobowiązanie uczestników systemu do podejmowania działalności promującej dobre praktyki rządzenia, rozwój i ograniczanie ubóstwa, uwzględnienie szczególnych potrzeb państw najsłabiej rozwiniętych, wyspiarskich i śródlądowych (zwłaszcza zwiększenie dostępu do rynków krajów rozwiniętych, redukcję długów, zwiększenie pomocy rozwojowej), wypracowanie strategii na rzecz zapewnienia pracy młodemu pokoleniu, zwiększenie dostępu do leków dla krajów rozwijających się oraz umożliwienie im korzystania z dobrodziejstw nowoczesnej technologii.

powrót

Polska a Milenijne Cele Rozwoju

Polska przyjęła Deklarację Milenijną, co oznacza zobowiązanie naszego kraju do dokonania wysiłku, aby osiem celów Deklaracji zostało zrealizowanych do 2015 roku. Najważniejszym celem jest zmniejszenie liczby osób żyjących w warunkach skrajnego ubóstwa, czyli za mniej niż jednego dolara dziennie - obecnie jest to około 1.2 mld ludzi na świecie.

Polska pomoc zagraniczna ma za zadanie przyczynianie się do szeroko rozumianego rozwoju społeczno - gospodarczego krajów partnerskich w różnych dziedzinach. Wiele projektów polskiej pomocy służy bezpośrednio lub pośrednio realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Redukcja długów krajów najbiedniejszych i działania finansowane za pośrednictwem budżetu UE oraz międzynarodowych instytucji finansowych służą realizacji pierwszego z Celów, a mianowicie redukcji ubóstwa. Polskie projekty bilateralne w dziedzinie edukacji, zdrowia i ochrony środowiska pomagają krajom mniej zaawansowanym osiągnąć cele 2,4, 6 i 7. Należy jednak pamiętać, że realizacja celów 1-7 jest w pierwszej kolejności zadaniem krajów rozwijających się. Zadaniem państw rozwiniętych jest rozwijanie globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju, a więc realizacja celu nr 8.

Polska przystąpiła także do Deklaracji Milenijnych Celów Rozwoju (ang. Call for Action Declaration) ogłoszonej z inicjatywy Wielkiej Brytanii 31 lipca 2007 r. Działania brytyjskie mają na celu zbudowanie szerokiego porozumienia na rzecz skutecznej i pełnej realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (Millennium Development Goals - MDG). Terminowe osiągnięcie, przyjętych na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku w Deklaracji Milenijnej, ośmiu Celów Milenijnych jest obecnie zagrożone. Koniecznie stało się wiec podjęcie działań na rzecz ich planowego osiągnięcia (tj. do 2015 r.).

Deklaracja obejmuje szerokie grono aktorów: państwa oraz przedstawicieli świata biznesu, organizacji pozarządowych i związków wyznaniowych. Deklarację podpisało dotychczas 14 państw (m.in. Japonia, USA, Kanada, Niemcy, Włochy, Francja, Norwegia, Hiszpania, Portugalia, oraz trzy państwa rozwijające się: Ghana, Indie i Brazylia) oraz Komisja Europejska. Odrębną Deklarację w tym samym duchu podpisało również 21 największych przedstawicieli biznesu (w tym Bill Gates) oraz 8 przedstawicieli związków wyznaniowych.

Poparcie przez Polskę ww. Deklaracji oznacza szerszy udział naszego kraju w światowej debacie na temat współpracy rozwojowej i wypracowywaniu nowych sposobów walki z ubóstwem. Ponadto przyłączając się do Deklaracji budujemy wizerunek Polski jako kraju rozwiniętego, który dołączył już do grona dawców pomocy rozwojowej.

Zobacz wiecej informacji na temat Deklaracji  

Przeczytaj tekst Deklaracji

Zobacz listę sygnatariuszy

powrót

Kampania Milenijne Cele Rozwoju: Czas pomóc innym

W latach 2004-2005 przeprowadzono pierwszą w Polsce kampanię na temat Milenijnych celów Rozwoju pt. „Milenijne cele rozwoju: czas pomóc innym”. Kampania została zorganizowana przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce, system ONZ w Polsce oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach kampanii prowadzono akcje promujące pomoc pod hasłem: „Polska jest rajem dla 1,2 mld najbiedniejszych mieszkańców świata”. Kampania została wpisana w ramy szerszej działalności informacyjnej, której celem było rozpowszechnienie problematyki rozwoju międzynarodowego oraz uzyskanie społecznego poparcia Milenijnych Celów Rozwoju.

Milenijne cele rozwoju: Czas pomóc innym

powrót

w górę

Tagi