Polska pomoc

Milenijne Cele Rozwoju - wydarzenie specjalne

Milenijne Cele Rozwoju
wydarzenie specjalne podczas 68 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

25 września podczas 68 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych odbyło się spotkanie wysokiego szczebla poświęcone ocenie osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju. Przedstawiciele krajów rozwijających się oraz krajów rozwiniętych podkreśli postęp jaki dokonał się na przestrzeni ostatniej dekady w eliminacji ubóstwa. Jednocześnie zaznaczali, że cały czas ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu głodu, braku dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej oraz społecznej marginalizacji. Szczególnie dotknięte biedą w krajach rozwijających się są kobiety i dzieci, zaś jednym z największych problemów pozostaje brak bezpieczeństwa i niesprawiedliwość.

Na wstępie debaty Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki Moon podkreślił, że sformułowanie w 2000 roku Milenijnych Celów Rozwoju stanowiło przełom w działaniach społeczności międzynarodowej na rzecz walki z biedą. Nie wszystkie z nich i nie w pełnym wymiarze zostały jednak dotychczas osiągnięte. Przyszłe cele rozwojowe muszą mieć charakter uniwersalny, opierać się o prawa człowieka.

Nacisk powinien zostać położony na upodmiotowienie kobiet i osób młodych oraz grup marginalizowanych. Konieczna jest ochrona zasobów naturalnych, zrównoważona konsumpcja i produkcja oraz wsparcie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso podkreślił determinację Unii Europejskiej w kontynuowaniu działań na rzecz walki z ubóstwem. Wśród czynników warunkujących rozwój wymienił dobre rządzenie, równość, rządy prawa, stabilizację i pokój. Wyeliminowanie biedy, niesprawiedliwości i nierówności jest zdaniem Przewodniczącego Komisji Europejskiej możliwe w ciągu życia jednego pokolenia. Niezbędne jest partnerstwo rządów krajów, organizacji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego. Zobacz pełen tekst przemówienia Przewodniczącego Komisji Europejskiej.

W debacie kraje rozwijające się reprezentowali m.in. Jacob Zuma, Prezydent RPA, Donald Ramotar, Prezydent Gujany oraz Commodore Voreqe Bainimarama, Premier Fidżi, wypowiadający się w imieniu Grupy 77 i Chin. O wyzwaniach polityki rozwojowej mówili: Shinzo Abe, Premier Japonii, Jens Stoltenberg, Premier Norwegii i John Kerry Sekretarz Stanu USA.

Szef Banku Światowego Jim Yong Kim zwrócił uwagę na rolę sektora prywatnego w rozwoju, zaś Melinda i Bill Gates w swoich wypowiedziach podkreślali rolę nowoczesnych technologii w przełamywaniu barier rozwojowych. 

Przyjęty podczas spotkania dokument końcowy „Outcome Document of the Special Event to Follow UP Efforts Made Towards Achieving the Millenium Development Goals” stanowi ocenę stopnia dotychczasowej realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, zawiera postulat wzmożenia wysiłków na rzecz redukcji ubóstwa do roku 2015 oraz formułuje podstawowe założenia agendy rozwojowej po 2015 roku.

W spotkaniu poświęconym realizacji Milenijnych Celów Rozwoju Ministerstwo Spraw Zagranicznych reprezentowali przedstawiciele Departamentu Współpracy Rozwojowej.

Współpraca rozwojowa stanowi jeden z priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Działamy na rzecz wspierania wysiłków rozwojowych krajów partnerskich. Angażujemy się także w niesienie pomocy humanitarnej ofiarom konfliktów i katastrof naturalnych. Podstawą polskich projektów pomocowych finansowanych ze środków budżetu państwa jest Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2012-2015.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projektach zrealizowanych dzięki funduszom publicznym na przestrzeni ostatnich kilku lat.

w górę

Tagi