Polska pomoc

 

Mikroprzedsiębiorczość wiejska na Ukrainie. Kreowanie nowych źródeł finansowania

Problemem, na który odpowiadał projekt było pogłębianie się wykluczenia społecznego i zanik tradycji drobnej przedsiębiorczości na ukraińskiej wsi. Tamtejsza sytuacja przypomina warunki na popegeerowskich terenach województwa zachodniopomorskiego z lat 90tych XX wieku. Wówczas sukces odniosły polskie, niestandardowe działania, takie jak wspomaganie mikroprzedsiębiorczości przez utworzenie marki lokalnej (np. miód drahimski), czy tworzenie wiosek tematycznych (Hobbitowo, Wioska Końca Świata, Wioska Labiryntów).  Założeniem projektu było przekazanie tych dobrych doświadczeń stronie ukraińskiej.

Projekt częściowo bazował na kontaktach wypracowanych w innych projektach FRDL, w tym „Wspomaganie mikroprzedsiębiorczości wiejskiej na Ukrainie” („Polska Pomoc 2014”). Powstało wówczas dziewięć ofert przedsiębiorczości wiejskiej, które w 2015 r. stanowiły już miejsce staży dla przedstawicieli kolejnych wiosek.

Mikroprzedsiębiorczość wiejska na Ukrainie. Kreowanie nowych źródeł finansowania

Celem projektu był rozwój mikroprzedsiębiorczości wiejskiej na Ukrainie poprzez rozwijanie nowych form turystyki i rekreacji opartych na emocjach i przeżyciach. Przenosił on na Ukrainę polskie doświadczenia w dziedzinie odnowy wsi (wioski tematyczne, produkty lokalne i regionalne, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej). Projekt zakładał powstanie mikroprzedsiębiorstw w centralnej Ukrainie, które będą oferowały możliwość przeżycia emocji związanych z dawnym życiem na ukraińskiej wsi. Wśród zaplanowanych działań znalazły się:

  • przeszkolenie ekspertów, którzy będą kontynuowali działania rozpoczęte w ramach projektu i będą animatorami przedsiębiorczości wiejskiej
  • wybór i przeszkolenie (warsztaty, wizyta studyjna w Polsce) lokalnych liderów wiejskich
  • utworzenie pilotażowych przedsięwzięć w ukraińskich wioskach
  • doradztwo dla przedsiębiorców i utworzenie strony internetowej
  • wypromowanie przedsięwzięć między innymi wśród nauczycieli oraz organizatorów turystyki
  • opracowanie i przekazanie publikacji prezentującej sieć mikroprzedsiębiorstw i wiosek tematycznych
  • zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt oraz targów promujących nową ofertę turystyczną.

Mikroprzedsiębiorczość wiejska na Ukrainie. Kreowanie nowych źródeł finansowania

W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte następujące rezultaty:

1.           14 nowych ekspertów i praktyków zostało przygotowanych do wspomagania mikroprzedsiębiorczości wiejskiej. W trakcie wdrażania projektu wspomagali oni realizację przedsięwzięć w wioskach, uczestniczyli w przygotowaniu wspólnej oferty przedsięwzięć (folder) oraz organizowali targi kończące projekt.

2.           stworzono sieć przygotowaną do współpracy przy tworzeniu nowych produktów turystycznych i promocji nowej formy przedsiębiorczości i odnowy wsi w postaci platformy edukacyjnej oraz profilu na Facebooku. Celem platformy jest przede wszystkim edukacja, integracja zespołu i doradztwo, celem profilu na FB jest promocja i bieżąca wymiana doświadczeń i informacji.

3.           powstało 14 mikroprzedsiębiorstw przygotowanych do działania, oferujących nowy typ produktów turystycznych opartych o przeżycia, emocje, szansę uczestnictwa w tworzeniu – wszystkie oferty są sprawdzone i zapisane w wydanym w projekcie folderze;

4.           opracowano 4 trasy turystyczne (w okolicach Czehrynia i Kamianki, Kaniowa, Humania i Żaszkowa). Pozwalają one na skorzystanie w zorganizowany sposób z oferty mikroprzedsiębiorstw i wspomagają promocję oraz marketing nowych podmiotów;

5.           powstało grono 30 nauczycieli i organizatorów turystyki gotowych współpracować w realizacji nowych form turystyki oferowanej przez nowe mikroprzedsiębiorstwa – nauczyciele organizują wycieczki szkolne do wiosek, biura turystyczne włączyły wioski do swojej oferty, z której klienci chętnie korzystają;

6.           opracowano i rozdystrybuowano publikację – poradnik dla nauczycieli i organizatorów turystyki opisujący nową metodę organizacji turystyki w oparciu o zasoby wiosek oraz folder dla turystów;

7.           zwiększono liczbę mieszkańców Ukrainy, którzy są świadomi nowych form turystyki i rekreacji w oparciu o tożsamość lokalną i ofertę doznań – świadczą o tym wypowiedzi dziennikarzy i obwieszczenia na stronach administracji obwodowej.