Polska pomoc

 

Miejski pilotażowy program produkcji peletu z odpadów zielonych we Lwowie


Lwów jest miastem o dużej powierzchni terenów zielonych. Odpady zielone często są składowane na otwartym terenie, a następnie palone. Powoduje to duże zanieczyszczenie środowiska, które jest uciążliwe dla mieszkańców. Rada Miejska Lwowa uchwaliła „Kompleksowy program ochrony środowiska na lata 2012-2016 dla miasta Lwowa”, który przewidywał opracowanie i wdrożenie koncepcji składowania i kompostowania opadłych liści i odpadów drzewnych. Działanie to zostało zaplanowane na rok 2013, jednak do końca 2013 r. nie zostały podjęte żadne kroki ku jego realizacji.

Wychodząc temu problemowi naprzeciw, w ramach projektu zaplanowano wsparcie procesu tworzenia koncepcji wraz z prezentacją innych możliwości wykorzystania odpadów zielonych, poprzez zrealizowanie pilotażowego programu produkcji peletu, czyli materiału opałowego, który powstaje ze sprasowanych odpadów drzewnych. Wykorzystywany jest on do ogrzewania domów i innych pomieszczeń. Ze względu na właściwości energetyczne oraz wygodę dla użytkownika, jest zaliczany do najbardziej efektywnych źródeł energii. Jest też paliwem ekologicznym - emisja dwutlenku węgla podczas spalania jest równa ilości dwutlenku węgla pochłoniętego przez drzewo podczas jego wzrostu, a pozostała po spaleniu niewielka ilość popiołu może zostać użyta jako nawóz.

Miejski pilotażowy program produkcji peletu z odpadów zielonych we Lwowie


Projekt realizowany był przez Fundację Agencję Rozwoju Regionalnego z Koszalina w okresie od maja do grudnia 2014 roku. Lwowskie Regionalne Biuro Stowarzyszenia Miast Ukrainy i Stowarzyszenie Gmin "Miasta Energooszczędne" ze Lwowa były lokalnymi partnerami wykonawcy.

Celem podjętych działań było wsparcie zainicjowanego przez Radę Miejską Lwowa procesu wykorzystania odpadów zielonych oraz drzewnych z terenu miasta. Było także odpowiedzią na problem społeczny, jakim jest spalanie liści na otwartym terenie – dymy oraz zapachy stanowią uciążliwość dla okolicznych mieszkańców.

Projekt skupił się na realizacji programu produkcji peletu oraz badaniu jego właściwości. Ważnym elementem był także transfer wiedzy na temat gospodarowania odpadami oraz rozwój zaplecza technicznego, jakim dysponuje Rada Miejska Lwowa – stronie ukraińskiej przekazany został sprzęt do zbioru opadłych liści oraz rozdrabniacze do odpadów drzewnych. W ramach projektu została także sporządzona, we współpracy polskich i ukraińskich ekspertów, koncepcja zagospodarowania odpadów zielonych i drzewnych.

Uzupełnieniem całości działań była realizacja wizyty studyjnej, która pozwoliła na prezentację nowych technologii oraz polskich dobrych praktyk i historii sukcesów. Wizyta, podczas której zaprezentowane były osiągnięcia polskich miast (Lublin, Mielec, Rzeszów) została zorganizowana dla 20 osób.

Projekt służył realizacji następujących priorytetów: Priorytet 6 - ochrona środowiska, Priorytet 8 - rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej.

Miejski pilotażowy program produkcji peletu z odpadów zielonych we Lwowie


W ramach projektu opracowano na potrzeby Rady Miejskiej Lwowa „Ekspertyzę możliwości wykorzystania zielonych odpadów dla produkcji peletu we Lwowie”. Opracowanie zawiera w sobie dokładną charakterystykę biomasy, analizę sytuacji energetycznej we Lwowie i na Ukrainie, opis możliwości produkcji peletów z zielonych odpadów, wyniki badań laboratoryjnych oraz wyliczenia ilości odpadów zielonych z terenu miasta Lwów.

Ponadto zakupiono cztery urządzenia VD 440/18 do zbioru odpadów zielonych (przemysłowe odkurzacze) oraz wysokiej mocy rębak RM 800.5/3, służący do obróbki grubszych gałęzi (cięcia na mniejsze zrębki). Dodatkowo zebrano z terenu Lwowa około 9 000 kg odpadów drzewnych oraz około 12 000 kg opadłych liści. Odpady drzewne wykorzystano do produkcji peletu, natomiast opadłe liście poddano procesowi kompostowania dzięki czemu uniknięto potrzeby ich deponowania na składowisku.

Rezultatem projektu jest także wzrost wiedzy przedstawicieli samorządów, kadry naukowej oraz przedsiębiorców ze Lwowa na temat sposobów zagospodarowania odpadów zielonych, produkcji i możliwości wykorzystania peletu oraz zasobów, jakimi może dysponować miasto Lwów.