Polska pomoc

 

Manufaktura chleba i powidła

Wieś Komarowo położona jest na atrakcyjnym turystycznie terenie rolniczym. Wieś boryka się z poważnymi problemami wynikającymi ze struktury użytkowania ziemi (skonsolidowana własność – spuścizna popegeerowska) oraz dużej migracji młodzieży do miast. W Rejonie Miadzelskim główne miejsca pracy generuje 15 dużych przedsiębiorstw rolnych (kołchozy), o zróżnicowanym poziomie rentowności. Poziom średniego wynagrodzenia w kołchozach, które nie przynoszą strat, nie przekracza poziomu 100-150 euro miesięcznie. Brak tradycji rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych, przy równoległym niskim poziomie inicjatywy prywatnej, wpływa negatywnie na perspektywy rozwoju rejonu. Brak perspektyw dla młodych ludzi skutkuje ich masowym odpływem do większych ośrodków miejskich.

Kluczowym zadaniem jest zatem zatrzymanie procesu migracji ludności ze wsi do miast, co jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków pracy, wynagrodzenia i życia na poziomie porównywalnym z ośrodkami miejskimi. W osiągnięciu powyższego rezultatu istotnym komponentem są kierunki rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich. Jednym z rozwiązań jest rozwój mikro i małych przedsiębiorstw (m.in. przetwórstwo produktów rolnych), sfery usług, agroturystyki oraz innych alternatywnych dla rolnictwa form przedsiębiorczości.

Projekt „Manufaktura chleba i powidła” wpisuje się w ramy długoterminowych priorytetów rozwoju Białorusi zawartych w „Narodowej Strategii Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Białorusi do 2030 r.” oraz w innych programach rządowych: „Przemysł rolny na Białorusi 2016-2020”, Przedsiębiorczość Białorusi 2016-2020”, „Rozwój innowacyjny 2016-2020” (program „Innowacyjne biotechnologie”). Jego beneficjentami będzie lokalna społeczność Komarowa.

Manufaktura chleba i powidła

Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 roku we współpracy Ambasady RP w Mińsku z partnerem lokalnym, Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Wiejskiej „Komarowo”.

Zasadniczym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości we wsi Komarowo, poprzez utworzenie „Manufaktury chleba i powidła”. Działalność Manufaktury wpłynie na zwiększenie dochodów wsi i całego rejonu, na drodze pozyskiwania, przetwarzania i sprzedaży żywności ekologicznej, wytwarzanej z miejscowych gatunków zbóż i jabłek.

 „Manufaktura chleba i powidła” będzie oparta na kilku modułach: piekarni, produkcji dżemów i powideł, sprzedaży tradycyjnej, ekologicznej żywności. W ramach niniejszego projektu zostaną zmodernizowane pomieszczenia przyszłej piekarni i doposażenie jej specjalistycznym sprzętem. „Manufaktury chleba i powidła” stworzy nowe miejsca pracy oraz lokalny produkt.

Ambasada RP w Mińsku zainicjowała już współpracę Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Wiejskiej "Komarowo" ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (ZGWWP). ZGWWP zadeklarował udzielenie wsparcia w opracowaniu i realizacji strategii promocyjnej grupy produktów lokalnych, w oparciu o własne doświadczenie.

Realizacja projektu pozwoli na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej innej niż agroturystyka oraz późniejsze podjęcie działań na rzecz budowania i promowania marki lokalnych produktów żywnościowych. Ostatecznymi beneficjentami projektu będą mieszkańcy wsi Komarowo oraz rolnicy indywidualni, sadownicy, rzemieślnicy i właściciele gospodarstw agroturystycznych z Rejonu Miadzelskiego.

Wartość projektu wyniosła ok. 273 000 PLN (65 400 EUR), co zostało pokryte w całości ze środków Polskiej pomocy. Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.

Manufaktura chleba i powidła

Projekt zrealizowano w okresie od 27 lipca do 31 grudnia 2016 roku. W jego ramach zmodernizowano budynek piekarni, m.in. naprawiono dach, wymieniono okna i położono płytki. Zakupiono specjalistyczne wyposażenie do piekarni, w tym m.in. piec rotacyjny, przesiewacz mąki, maszyny do formowania ciasta. Podjęta z opóźnieniem modernizacja budynku piekarni oraz zakupy wyposażenia pozwoliły na uruchomienie działalności „Manufaktury chleba i powidła” dopiero w 2017 roku.

Beneficjentami projektu jest przede wszystkim ok. 500 mieszkańców Komarowa oraz Świrskiej Rady Wiejskiej Rejonu Miadzielskiego w Obwodzie Mińskim, w szczególności rolnicy i sadownicy. Do modernizacji piekarni zostali zaangażowani mieszkańcy i lokalne firmy. Piekarnia docelowo zatrudnić ma 3 pracowników oraz dokonywać zakupu surowca u 4-5 miejscowych producentów.