Polska pomoc

 

Mam Prawo! Transfer nowoczesnych programów i metod edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Centrum dla dzieci niepełnosprawnych ORIONI w Zestafoni.

W obowiązującym w Gruzji systemie edukacji i pomocy społecznej dzieci i młodzież niepełnosprawna są marginalizowane. Nie ma placówek specjalnych, dzieci dotknięte niepełnosprawnością włączone są do powszechnej edukacji, przy czym ich udział w życiu szkoły jest bierny. Z powodu ich stanu zdrowia rzadko włączane są w tok zajęć, a diagnoza ich niepełnosprawności jest prowadzona bez udziału specjalistów.

Stowarzyszenie ORIONI od 10 lat prowadzi działalność wspomagającą edukację szkolną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wśród swoich podopiecznych skupiało dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wśród których dominowała niepełnosprawność intelektualna. Obecnie Stowarzyszenie pracuje regularnie z 40 dziećmi, wspierając jednocześnie ich rodziny i współpracując ze szkołami.

Stowarzyszenie zatrudnia 18 specjalistów. Nie są oni jednak wyposażeni w niezbędny sprzęt, materiały i pomoce aby właściwie diagnozować możliwości rozwojowe dzieci i realizować indywidualne programy. W znakomitej większości uzupełniają oni pracę szkół powszechnych. Bez warsztatu, wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnej oligofrenopedagogiki i terapii. Stworzenie warsztatów pracy, stanowisk nowoczesnej terapii dla grupy specjalistów umożliwi intensyfikację oddziaływań rewalidacyjnych i terapeutycznych skutkujących podniesieniem progu możliwości szkolnych. Jest to konieczne dla efektywnej rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wśród kadry zatrudnionej w Centrum ORIONI jest też konsultantka Ministerstwa zajmująca się kształceniem dzieci niepełnosprawnych. Fakt ten daje szanse na wprowadzanie wypracowanych w Zestafoni rozwiązań w kolejnych placówkach w Gruzji.

Mam Prawo! Transfer nowoczesnych programów i metod edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Centrum dla dzieci niepełnosprawnych ORIONI w Zestafoni.

Projekt zakładał transfer nowoczesnych programów i metod pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Poprzez szkolenia terapeutów i nauczycieli, przeprowadzone w oparciu o opracowane poradniki metodyczne, zawierające między innymi opis i zastosowanie nowoczesnych pomocy edukacyjnych i terapeutycznych, przygotowana została kadra wdrażająca nowe programy i metody na terenie objętym działalnością Stowarzyszenia ORIONI. Dla każdego z 10 uczestników szkoleń stworzono stanowisko pracy terapeutycznej z wyposażeniem. W trakcie wizyt w Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie, 20 nauczycieli-terapeutów z Gruzji uczestniczyło w warsztatach z komunikacji alternatywnej, neurologopedii i terapii polisensorycznej. W ramach spotkań ze specjalistami z Tczewa opracowane i ewaluowane będą indywidualne programy terapeutyczne dla podopiecznych ORIONI. Uruchomiona zostanie strona internetowa, na której prezentowany będzie projekt, jego realizacja i ewaluacja, co pozwoli na szerszą prezentację nowoczesnych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Mam Prawo! Transfer nowoczesnych programów i metod edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Centrum dla dzieci niepełnosprawnych ORIONI w Zestafoni.

Wypromowane zostały nowoczesne programy i metody pracy edukacyjno-terapeutycznej poprzez opracowanie i wydanie poradnika metodycznego dla terapeutów pracujących w Gruzji. Dowodem tego jest zainteresowanie Podręcznikiem oraz udział w konferencji podsumowującej projekt znaczącej liczby terapeutów, dyrektorów szkół i placówek, organizacji pozarządowych, władz lokalnych i ministerstw oraz samych osób niepełnosprawnych. Podniósł się też poziom rozwoju intelektualnego i społecznego podopiecznych Stowarzyszenia ORIONI. Wyremontowanych zostało 7 gabinetów specjalistycznych i wyposażono 10 stanowisk pracy terapeutyczno-rehabilitacyjnej.

Przeszkolono 20 nauczycieli i terapeutów pracujących w Centrum ORIONI, w tym certyfikat Tomatis i dwa certyfikaty Biofeedback. Wszyscy otrzymali zestawy materiałów szkoleniowych w języku gruzińskim. 10 dzieci i 10 terapeutów brało udział w wymianie, dzięki czemu doskonalone były umiejętności komunikacji alternatywnej oraz umożliwiono poznawanie kultury, tradycji i życia w krajach partnerskich. Podczas projektu łącznie 40 nauczycieli i terapeutów związanych z Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie doskonaliło swoje umiejętności i mogło przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie kolegom z Gruzji. Nauczyciele, dyrektorzy blisko 40 szkół i przedszkoli w Gruzji mieli możliwość zapoznania się z efektami proponowanych zmian systemowych. Z projektem zapoznani zostali też lekarze pracujący w regionie Imeretia.

Projekt pozwolił stworzyć podstawy do wprowadzania systemowych rozwiązań pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną na terenie Gruzji.