Polska pomoc

 

Małe miasta magnesem dla inwestorów - wzmocnienie potencjału inwestycyjnego ukraińskich małych miast

Ukraina, podobnie jak cały globalizujący się świat, podlega procesowi urbanizacji (wg ONZ do 2025 2/3 ludności świat będzie mieszkać w miastach). Choć na dominującej pozycji znajduje się stolica państwa i centra obwodów, to 75% ludności zamieszkującej obszary zurbanizowane na Ukrainie mieszka w małych miastach. Według stanu na rok 2010 na Ukrainie istniało 366 małych miast (do 50 tys. mieszkańców), w których mieszkało 6,4 mln osób, tj. 14% ludności tego kraju.

Analizy przeprowadzone zarówno przez niezależne instytucje, jak i organy rządowe pokazują, że trwający od kilkunastu lat kryzys i zmiany systemowe na Ukrainie przyczyniły się do degradacji pozycji małych ośrodków miejskich. Istnieją opinie, że 10% ukraińskich miast może w ogóle zniknąć.

Główne problemy, z którymi borykają się miasta to:

  • monofunkcyjność (miasto opiera się na 1-2 przedsiębiorstwach branżowych, które też coraz częściej upadają),
  • niskie zarobki mieszkańców,
  • brak wykwalifikowanych kadr odpowiedzialnych za potencjał intelektualny miasta,
  • starzenie się społeczeństwa (młodzi wyjeżdżają, często z powodów ekonomicznych),
  • brak strategii rozwoju i wyznaczenia swojego miejsca w gospodarce krajowej,
  • kryzys infrastruktury i usług publicznych,
  • bezrobocie,
  • brak oszczędności.

W wyniku pogarszającej się sytuacji miast rząd Ukrainy podjął decyzję o zatwierdzeniu programu rozwojowego małych ukraińskich miast na lata 2011-2015 (ustawa z 29.11.2010 r. ). Jego główne cele to ulepszenie bazy prawno-normatywnej do 2013 r. oraz wsparcie finansowe rozwoju miast, w tym rozwój infrastruktury i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej. Mając na uwadze trudną sytuację gospodarczą na Ukrainie, miasta wciąż mają ograniczony dostęp do środków z budżetu państwa, dlatego pozyskanie dodatkowych dochodów dzięki inwestycjom odgrywa obecnie kluczową rolę.

Projekt „Małe miasta magnesem dla inwestorów - wzmocnienie potencjału inwestycyjnego ukraińskich małych miast” jest odpowiedzią na potrzeby zdiagnozowane w oparciu o dostępne analizy oraz dokumenty, ale także na potrzeby, które zasygnalizował współpracujący z Fundacją Związek Małych Miast Ukraińskich oraz same miasta, które wzięły udział w zrealizowanym w 2013 r. projekcie. Projekt ten skupiał się na przygotowaniu miast do działań promocyjnych. W trakcie jego realizacji okazało się, że miastom brakuje podstawowej wiedzy związanej z przygotowaniem propozycji inwestycyjnych. Większość z nich nie posiada strategicznego dokumentu, którym jest paszport inwestycyjny, odpowiedniej infrastruktury oraz wypracowanego systemu zachęt, tj. korzyści, które inwestor może pozyskać dzięki inwestycjom w danym miejscu.

Małe miasta magnesem dla inwestorów - wzmocnienie potencjału inwestycyjnego ukraińskich małych miast

Projekt miał za zadanie wzmocnienie potencjału inwestycyjnego 50 ukraińskich małych miast m.in. poprzez:

- przeprowadzenie szkoleń realizowanych stacjonarnie i za pośrednictwem platformy e-learningowej) dla 80 przedstawicieli władz małych miast oraz wydziałów odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy miast z zakresu przygotowania konkretnych propozycji inwestycyjnych, tworzenia paszportu inwestycyjnego, przygotowania infrastruktury miast do przyjęcia inwestorów;

- przygotowanie podręcznika: brand book i zasady przygotowywania paszportu inwestycyjnego w formie dokumentu elektronicznego;

- odbycie wizyty studyjnej w polskich miastach i instytucjach wspierających działania inwestycyjne;

- promocję 10 ukraińskich miast poprzez zorganizowanie wystawy oraz prezentacji podczas międzynarodowych konferencji oraz 50 miast poprzez stworzenie broszury "Mapa inwestycyjna";

- przygotowanie eksperckiego raportu dot. możliwości inwestycyjnych ukraińskich małych miast wraz z rekomendacjami w formie dokumentu elektronicznego.

Małe miasta magnesem dla inwestorów - wzmocnienie potencjału inwestycyjnego ukraińskich małych miast

Dzięki realizacji pierwszej części projektu - szkoleniom zdalnym i stacjonarnym - około 90 uczestników projektu poszerzyło swoją wiedzę na temat strategii promocyjnych miasta oraz budowania jego marki. W czasie międzynarodowych konferencji 30 miast miało możliwość wypromowania się, zostały też przeprowadzone wstępne rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

Ewaluacja potwierdziła bardzo wysoki poziom zadowolenia uczestników projektu oraz pokazała, że zależy im na kontynuacji działań.

Kolejny etap zakładał przygotowanie małych miast do przyjęcia inwestycji zagranicznych: przygotowanie konkretnych propozycji inwestycyjnych; przygotowanie paszportów inwestycyjnych w języku ukraińskim i angielskim; przekazanie wiedzy i dobrych praktyk z zakresu przygotowania infrastruktury oraz wsparcie dalszych działań związanych z promocją miast na arenie międzynarodowej i pozyskiwaniem inwestycji.

W szkoleniach wzięło udział 90 uczestników z 50 miast z 21 obwodów na Ukrainie, z tego 30 osób odbyło wizytę studyjną w Polsce. Dwa dokumenty: podręcznik: brand book i zasady przygotowania paszportu inwestycyjnego oraz raport ekspercki wraz z rekomendacjami zostały drogą mailową przekazane 366 małym miastom na Ukrainie oraz organizacjom/instytucjom związanym z ich rozwojem i zadaniami inwestycyjnymi.