Polska pomoc

 

Trwają prace nad przeniesieniem do repozytorium informacji nt. zrealizowanych już projektów polskiej współpracy rozwojowej.
Repozytorium będzie systematycznie uzupełniane o dane znajdujące się obecnie w bazie wniosków konkursowych, a także o informacje nt. nowych projektów.

 

Kupuj Odpowiedzialnie Buty! Kampania na rzecz zrównoważonej i etycznej produkcji obuwia.

„Kupuj odpowiedzialnie Buty! Kampania na rzecz zrównoważonej i etycznej produkcji obuwia” jest elementem międzynarodowego przedsięwzięcia „Change your Shoes: EYD 2015 – Starting point of the way to an ethical and sustainable shoe supply chain”. Jego celem jest przyczynienie się do bardziej zrównoważonej produkcji obuwia, zarówno w aspekcie przestrzegania praw człowieka jak i standardów ochrony środowiska.

W przemyśle obuwniczym, w przeciwieństwie do części podobnych branż (np. branży odzieżowej), wciąż niewiele informacji o warunkach produkcji jest dostępnych dla konsumentów. Tymczasem branża ta może mieć negatywny wpływ na ludzi i środowisko naturalne.

Do pierwszej grupy należą naruszenia praw człowieka (np. zbyt niskie płace i związane z tym konsekwencje w postaci skrajnego ubóstwa pracowników, złe warunki pracy, w tym brak umów, ciągłe nadgodziny, nieprzestrzeganie zasad BHP oraz prześladowania działaczy na rzecz praw pracowniczych).

Do drugiej grupy zaliczyć można używanie na różnych etapach łańcucha dostaw szkodliwych substancji chemicznych (np. niezachowanie norm bezpieczeństwa w procesie garbowania skór). Pracownicy nie są przeważnie wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej (np. specjalną odzież) przez co narażeni są na bezpośredni kontakt z substancjami toksycznymi powodującymi poważne choroby. Zdarza się też, że stosowane toksyny wraz ze ściekami trafiają do gleby i wód gruntowych zagrażając lokalnym społecznościom.

Brak jawności łańcucha dostaw i jego kontroli może być również szkodliwy dla konsumentów, którzy nie mają pewności czy toksyczne substancje użyte w niekontrolowanych procesach produkcji nie trafiają z butami na ich stopy.

Powyższa sytuacja uzasadnia potrzebę działania na rzecz transparentności produkcji obuwia, poprawy sytuacji pracowników i społeczności w krajach Globalnego Południa oraz wspierania zrównoważonych metod produkcji. Celowość prowadzenia kampanii konsumenckich potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Nielsen w 2015 r. Według nich tylko 3% respondentów w Polsce czuje się dobrze poinformowanych o tym, w jakich warunkach pracy i przy jakich standardach środowiskowych powstają kupowane przez nich buty. 86% pytanych zadeklarowało, że byliby skłonni zapłacić więcej za obuwie wyprodukowane w sposób ekologiczny i w dobrych warunkach pracy.

Kupuj Odpowiedzialnie Buty! Kampania na rzecz zrównoważonej i etycznej produkcji obuwia.

Okres realizacji projektu to 1 maja – 31 grudnia 2016 r. Podejmowane w tym czasie działania obejmą całą Polskę. Ich celem jest poprawa warunków życia i pracy osób zatrudnionych przy produkcji obuwia w krajach Globalnego Południa poprzez wzmocnienie świadomości polskich konsumentów i zaangażowanie ich w kampanię na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji, co wpisuje się w następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju:

  • Cel 5. Osiągnięcie równości płci i wzmocnienia pozycji wszystkich kobiet
  • Cel 8. Promocja inkluzywnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i godnej pracy
  • Cel 12. Stworzenie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Bezpośrednim efektem projektu będzie:

  1. Zwiększenie ogólnej dostępności materiałów informacyjnych, edukacyjnych i kampanijnych w języku polskim nt. społecznych i ekologicznych problemów przy produkcji obuwia w krajach Globalnego Południa.
  2. Wzmocnienie świadomości i wiedzy społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży, nt. społecznych i ekologicznych problemów w produkcji obuwia w krajach Globalnego Południa oraz ich możliwych rozwiązań.
  3. Zwiększenie osobistego zaangażowania polskich konsumentów, zwłaszcza młodzieży, w działania na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji obuwia.
  4. Wsparcie potencjału „grup multiplikujących” działania edukacyjne i informacyjne w tematyce odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji (nauczycieli, dziennikarzy, organizacji pozarządowych)

Beneficjenci projektu to nauczyciele, uczniowie, dziennikarze i pracownicy organizacji pozarządowych. W sumie dotrze on do około 500 000 konsumentów i konsumentek.