Polska pomoc

 

Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Katedrą Socjologii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zrealizował projekt polegający na przygotowaniu podręcznika poświęconego kulturowym aspektom rozwoju w Afryce i Azji. Projekt ten był zaadresowany przede wszystkim do kadry akademickiej, która w swojej działalności naukowo-badawczej zajmuje się szeroko rozumianą problematyką rozwojową oraz do pracowników administracji publicznej, którzy dzięki publikacji mogli uzyskać pełniejszy obraz regionów Azji i Afryki, a także studentów i osoby zainteresowane problematyką rozwoju i/lub współczesną Azją i Afryką.

Celem ogólnym było wsparcie nauczania o państwach Azji i Afryki na uczelniach wyższych poprzez zwiększenie świadomości i podniesienie kwalifikacji kadry akademickiej w zakresie edukacji rozwojowej i międzykulturowej. Jest to możliwe dzięki opracowaniu podręcznika akademickiego na temat kulturowych aspektów rozwoju w Afryce i Azji, a tym samym ukazaniu problematyki rozwojowej z nowej perspektywy – wykraczającej poza ramy ekonomiczne i politologiczne. Podręcznik pt. „Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce”, będący pracą zbiorową 23 autorów, obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Lokalne odpowiedzi na europejską obecność – perspektywa historyczna,
  • Wzory polityczne zachodnie i lokalne – zderzenie i synergia,
  • Rola elementów kultury w rozwoju,
  • W stronę rozwoju endogenicznego,
  • Pomoc rozwojowa w Azji i Afryce.

Dyskusja panelowa służąca promocji publikacji została zorganizowana 13 grudnia 2010 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i była elementem towarzyszącym wydaniu publikacji. Nie licząc zaproszonych panelistów wzięły w niej udział 54 osoby. Dyskusja składała się z dwóch części – w pierwszej każdy z panelistów ustosunkował się do dwóch pytań ogólnych zadanych przez moderatora, w drugiej zaś paneliści odpowiadali na pytania z sali. Po panelu rozdano uczestnikom publikacje oraz zaproszono na orientalny poczęstunek.

Projekt przyczynia się do wzmocnienia potencjału nauczycieli akademickich na dwóch płaszczyznach – merytorycznej i pedagogicznej. Można się spodziewać, że przez lata zaproponowany podręcznik będzie jedyną na polskim rynku wydawniczym publikacją naukową łączącą wątki kulturowe i rozwojowe w kontekście Azji i Afryki.