Polska pomoc

 

Kształtowanie aktywnych postaw społecznych poprzez realizację programu profilaktyczno-wychowawczego wśród dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru

Peruwiański Region Loreto, w tym prowincja Datem del Marañón, boryka się m.in. z takimi problemami jak: zadłużenie, korupcja, bezrobocie, dyskryminacja ze względu na płeć, ubóstwo oraz brak dostępu do edukacji. Położenie geograficzne odseparowanego od terenów zurbanizowanych miasteczka San Lorenzo nie sprzyja rozwojowi.

Projekt był kontynuacją i poszerzeniem działań realizowanych przez organizację wysyłającą przy wsparciu udzielanym od 2014 roku  przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu „Wolontariat polska pomoc”.

Kształtowanie aktywnych postaw społecznych poprzez realizację programu profilaktyczno-wychowawczego wśród dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu jako organizacja wysyłającą oraz Parafia Salezjańska w San Lorenzo, jako organizacja przyjmująca, zrealizowały projekt w okresie od 15 czerwca do 31 grudnia 2016 r. Jedna z wolontariuszek przebywała w San Lorenzo od 29 czerwca do 31 grudnia 2016, druga od 29 czerwca do 12 listopada 2016 r. Beneficjantami projektu było 100 dziewcząt i chłopców w wieku 5-18 lat oraz 10 lokalnych animatorów w wieku 12-18 lat, zamieszkujących w prowincji Datem del Marañón w Peru.

Projekt stanowił odpowiedź na problem ubóstwa oraz utrudnionego dostępu młodzieży i dzieci, zamieszkujących prowincję Datem del Marañón, do edukacji. Głównym celem projektu  była poprawa sytuacji przez zapewnienie im integralnego rozwoju. Wolontariuszki przeprowadziły zajęcia wyrównawcze i ogólnorozwojowe oraz warsztaty z arteterapii i ochrony środowiska.

Działania projektowe koncentrowały się na rozwiązaniu problemu nierówności szans w dostępie do edukacji i zaniedbań sfery wychowawczej dzieci i młodzieży. Polegały na wprowadzeniu przez wolontariuszki szerokiego spektrum zajęć wspierających integralny rozwój podopiecznych. Założono, że działania edukacyjne i stworzenie pozytywnego środowiska wychowawczego, wpłyną korzystnie zarówno na wychowanków jak i na lokalną społeczność.

Wolontariuszki kształciły również miejscowych animatorów (młodzież w wieku 12-18 lat) kładąc nacisk na aktywne metody słuchania, uczenia i liderowania oraz poprzez zaangażowanie ich do pracy z dziećmi. Podsumowaniem i sprawdzeniem nabytych umiejętności było zorganizowanie przez animatorów dwóch wydarzeń dotyczący profilaktyki zdrowia oraz pedagogiki zabawy, co sprzyjało integracji rówieśników i wypracowaniu wzorców do naśladowania przez młodzież.

Działania projektowe przyczyniły się do podniesienia poziomu edukacji, budowania świadomego społeczeństwa opartego na zasadach współpracy, równości, odpowiedzialności za lokalną wspólnotę oraz promocji zrównoważonego rozwoju.

Projekt wpisał się w ideę międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, poprzez promowanie równości płci wśród beneficjentów, a także pracę na rzecz ochrony zdrowia i motywowanie do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności.

Projekt przyczynił się do realizacji kilku Celów Zrównoważonego Rozwoju: celu 1, tj. eliminacji ubóstwa na całym świecie; celu 3, tj. zapewnienia wszystkim zdrowych warunków życia i promocji zdrowia; celu 4, tj. zapewnienia wysokiej jakości edukacji oraz promocji uczenia się przez całe życie; celu 5, tj. osiągnięcia równość płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt.

Kształtowanie aktywnych postaw społecznych poprzez realizację programu profilaktyczno-wychowawczego wśród dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru

Beneficjentami działań było łącznie ponad 100 dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat, którzy uczestniczyli w zajęciach rozwojowych: arteterapii, ochronie środowiska, zajęciach wyrównawczych i zajęciach ogólnorozwojowych. Podczas zajęć z arteterapii i ochrony środowiska (80 godzin) beneficjenci rozwinęli swoje zainteresowania, zdolności, talenty muzyczne, artystyczne i taneczne oraz zdobyli wiedzę z zakresu ekologii: nauczyli się odpowiedzialności za środowisko naturalne i wykorzystywać ekologicznie zasoby naturalne dostępne w rejonie Datem del Marañon. Program wychowawczy (40 godzin) wzmocnił w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności za własne życie i nauczył prawidłowych postaw społecznych. W czasie zajęć wyrównawczych (162 godzin) dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi zdobyły nawyk systematycznej pracy oraz samodzielność w działaniu.

Dzięki szkoleniom i warsztatom (40 godzin), 10 lokalnych animatorów w wieku 12-18 lat, nabyło praktyczne umiejętności z zakresu świadomego liderowania, pedagogiki zabawy, w tym prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży, zarządzania czasem, planowania akcji i profilaktyki zdrowia, co przyczyniło się do kontynuacji rezultatów projektu także po jego zakończeniu.