Polska pomoc

Konkursy dotacyjne

Jednym z najważniejszych sposobów wspierania rozwoju innych krajów w ramach programu „polska pomoc” jest finansowanie projektów adresowanych do ich społeczeństw. Projekty te wyłaniane są m.in. spośród propozycji nadsyłanych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach otwartej procedury konkursowej. Procedura ta nazywana jest postępowaniem dotacyjnym. Przyznawane w ten sposób granty (dotacje) zaliczane są do pomocy dwustronnej.

Zasady postępowania dotacyjnego sprecyzowane są zawsze w regulaminie danego konkursu. Określa on między innymi kraje, do których adresowana jest pomoc, cele i priorytety podejmowanych działań, kryteria, jakie muszą spełniać nadsyłane propozycje projektów, a także zasady według których będą one oceniane. Do składania propozycji projektów (ofert) uprawnione są w szczególności organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne. Wymagane jest, aby podmiot składający ofertę był zarejestrowany w Polsce.

Informacje o ogłoszonych konkursach zamieszczane są każdorazowo na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i serwisu „polskiej pomocy”. Procedury dotacyjne, w tym rejestracja wnioskodawców i składanie wniosków konkursowych, prowadzone są za pomocą specjalnego, internetowego systemu. System ten pozwala również na rejestrację osób zainteresowanych uczestnictwem w programie „Wolontariat – polska pomoc”.

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ co roku organizuje kilka konkursów dotacyjnych. Do najważniejszych należą:

„Polska pomoc rozwojowa” – konkurs w ramach którego wyłaniane są projekty dotyczące wsparcia procesów transformacyjnych oraz rozwoju społeczno-gospodarczego;

Więcej o pomocy rozwojowej

„Wolontariat polska pomoc” – konkurs dający możliwość wykorzystania potencjału polskich wolontariuszy, gotowych do zaangażowania swojego czasu i umiejętności na rzecz poprawy sytuacji życiowej ludzi zamieszkujących gorzej rozwinięte regiony świata;

Więcej o programie wolontariackim

„Edukacja globalna” – konkurs, w ramach którego wspierane są działania adresowane do polskiego społeczeństwa i mające na celu zwiększenie zbiorowej świadomości w odniesieniu do problemów globalnych i wyzwań rozwojowych na świecie;

Więcej o edukacji globalnej

„Pomoc humanitarna” - konkurs ogłaszany w odpowiedzi na zweryfikowane potrzeby humanitarne ludności poszkodowanej w wyniku konfliktu zbrojnego, klęski żywiołowej lub innego kryzysu humanitarnego spowodowanego przez naturę lub człowieka.

Więcej o pomocy humanitarnej

Na realizację projektów wyłonionych w postępowaniach dotacyjnych MSZ przyznaje określoną kwotę pieniężną (dotację). Całkowita wartość każdego projektu obejmuje powyższą dotację oraz wkład własny zadeklarowany przez wykonawcę projektu. Wkład własny może mieć różną formę: rzeczową (np. udostępnienie pomieszczeń lub sprzętu), osobową (np. praca wolontariuszy) lub finansową. Zadeklarowanie przez wnioskodawcę, przystępującego do konkursu organizowanego przez MSZ, wniesienie wkładu własnego do planowanego projektu jest warunkiem koniecznym udziału w konkursie.

Oprócz konkursów dotacyjnych organizowanych przez MSZ analogiczny sposób wyłaniania projektów, które otrzymają wsparcie finansowe stosuje Fundacja Solidarności Międzynarodowej, która wspiera głównie projekty o charakterze demokratyzacyjnym. Z kolei w ramach tzw. regrantingu środków dla organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację niewielkich projektów z dziedziny edukacji globalnej uproszczone postępowania dotacyjne prowadzi operator wyłoniony przez MSZ. W latach 2012-2017 rolę tą pełniła Fundacja Edukacja dla Demokracji. 

w górę

Tagi