Polska pomoc

Konkurs na realizację zadania publicznego "Wolontariat polska pomoc 2014"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotacyjnego

 

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Wolontariat polska pomoc 2014”

Celem zadania jest realizacja zadań w dziedzinie wolontariatu odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.”

Celem zadania  publicznego jest w szczególności: wyłonienie najlepszych projektodawców, którzy będą realizować projekty wolontariackie na rzecz jednego z krajów partnerskich, będących biorcami oficjalnej pomocy rozwojowej (ang. ODA), tj. krajów znajdujących się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee, DAC) OECD i wskazanych jako kraj realizacji zadań wolontariackich.

 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

1 300 000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).

 

2. Zasady przyznawania dotacji

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

 

3. Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

 

4. Termin i sposób składania wniosków projektowych

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • być zarejestrowanym na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl, po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach 2007 – 2014 powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła,
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się Wnioskodawca uzyskuje dostęp do formularza wniosku projektowego,
  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek projektowy do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ,
  • dołączyć do wniosku projektowego jego dwie kopie wraz z kopią załączników do każdej kopii wniosku.

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

2) Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Wolontariat polska pomoc 2014“

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach od 9.00-12.00 oraz 12.30-15.00.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków projektowych upływa w dniu 11 kwietnia 2014 r. o godz. 15.00. Decyduje data wpływu wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych

Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl) w terminie do dnia 18 czerwca 2014 r.

 

6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w 2014 roku i w 2013 roku zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie sfinansowało zadań publicznych  tego samego rodzaju.

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie „Wolontariat polska pomoc 2013”, na realizację którego przeznaczyło 1 224 886,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset  osiemdziesiąt sześć złotych).

 

w górę

Tagi