Polska pomoc

Konkurs na realizację zadania publicznego "Edukacja globalna 2020"

OGŁOSZENIE KONKURSU

 

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

 ogłasza otwarty konkurs ofert:

Edukacja globalna 2020

 

1. Rodzaj zadania publicznego: edukacja globalna.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej oferty na realizację zadania publicznego skierowanego do społeczeństwa polskiego w dziedzinie edukacji globalnej, rozumianej zgodnie z definicją zawartą w pkt. 2.2 Regulaminu konkursu i zgodnie z jego założeniami.

 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:

500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

 

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. b i e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy zgodnie z pkt. 3.1.1) Regulaminu konkursu oraz publiczne szkoły wyższe.

 

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż 8 kwietnia 2020 r. i zakończyć nie później niż 31 grudnia 2020 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu.

 

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

 

6. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Ofertę w wersji papierowej wraz z wszystkimi załącznikami, o których mowa w pkt. 5.9 Regulaminu konkursu w jednym egzemplarzu należy przesłać do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 16:15:

  • pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs – Edukacja globalna 2020” i nazwą oferenta

 

albo

  • złożyć  w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się      przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej. Dziennik  Podawczy jest czynnyod poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Edukacja globalna 2020” i nazwą oferenta

 

albo

  • przesłać przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka      lub /MSZ/SkrytkaESP

Ofertę w pliku .doc  wraz z załącznikami w plikach .xls (budżet i harmonogram) należy przesłać w ww. terminie składania ofert na adres: edukacja.globalna@msz.gov.pl . W temacie maila należy podać: „oferta na konkurs EG 2020 (wraz z nazwą oferenta)”. Maksymalny rozmiar dla wysyłanej wiadomości ze wszystkimi załącznikami nie może przekroczyć 20 MB. Pliki o większym rozmiarze należy skompresować.

 

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu.

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 8 kwietnia 2020 r.

 

8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansuje zadanie publiczne tego samego rodzaju:

- III moduł projektów wyłonionych w konkursie „Edukacja globalna 2018”, na realizację których przeznaczono łącznie kwotę 1 125 731,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 00/100).

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju:

1)      „Edukacja globalna 2018” – moduł II na rok 2019 - 1 760 124,00  PLN (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery 00/100);

2)      „Edukacja globalna 2017” – moduł III na rok 2018 –  82 868,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem 00/100).

 

9. Dodatkowe informacje o konkursie:

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja, www.polskapomoc.gov.pl oraz w siedzibie Ministerstwa.

 

 

 

w górę

Tagi