Polska pomoc

Konkurs na realizację zadania "Wolontariat polska pomoc 2010"

 

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

działając na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 28, poz.146) ogłasza otwarty

KONKURS  OFERT  NA REALIZACJĘ  ZADANIA:
WOLONTARIAT  POLSKA  POMOC 2010

Celem zadania jest realizacja projektów WOLONTARIAT zgodnie z „Programem polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2010".

1. Uczestnikami konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 28, poz.146).

2. Maksymalnie planowana  łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi 820 000,00 PLN.

3. Przyjęty projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 2010-12-31.

4. Termin składania ofert konkursowych: 2010-04-26 do godz. 15:00 (decyduje data wpływu wniosku). Oferty konkursowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które uzyskają dotację w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach serwisu internetowego MSZ w terminie do dnia 2010-06-15.

6. W 2009 roku  Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania polegające na realizacji projektów WOLONTARIAT na łączną kwotę 1 015 939,00 PLN.

7. Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta. Przy przygotowaniu ofert prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, Wytycznymi dla organizacji pozarządowych, Ogólnymi warunkami umowy dotacji udzielanych ze środków MSZ oraz Ogólnymi warunki umowy wolontariusz - organizacja wysyłająca.

8. W ofercie projektu organizacja pozarządowa zobowiązana jest zgłosić konkretnego kandydata (kandydatów)na wolontariusza. Dopuszczalne jest zgłoszenie maksymalnie dwóch wolontariuszy do jednego projektu WOLONTARIAT.

9. Konkurs przebiega dwuetapowo:
a. W pierwszej kolejności ocenie Komisji Konkursowej podlegają wnioski projektowe. Lista wstępnie wyselekcjonowanych wniosków projektowych zostanie ogłoszona do dnia 2010-05-17.

b. W kolejnym etapie wolontariusze zgłoszeni do projektów wstępnie wyselekcjonowanych będą zobowiązani do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez MSZ (w terminie 23 maja - 30 maja 2010 r.), a także do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym.

10. Dotacja zostanie przyznana organizacjom, których wnioski i kandydaci na wolontariuszy zakończą oba etapy konkursu, zgodnie z postanowieniami pkt. 8 Regulaminu konkursu.

11. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a. Zarejestrować organizację jako użytkownika portalu polska pomoc (http://www.polskapomoc.gov.pl/) ZAREJESTRUJ UŻYTKOWNIKA PORTALU. Po dokonaniu rejestracji organizacja otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Jeśli organizacja ma już aktywne konto, należy zalogować się wsystemie: LOGOWANIE. Organizacja może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

UWAGA:
Organizacje, które chcą wziąć udział w konkursie proszone są o dokonanie REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

b. Wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ.

c. Podpisany wydruk formularza wniosku projektowego (ofertę konkursową) w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami oraz z dopiskiem na kopercie "Wolontariat polska pomoc 2010 - kraj beneficjenta " przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do MSZ, Al. J. Ch. Szucha 23. Oferty muszą wpłynąć do MSZ do dnia 2010-04-26 (uwaga: decyduje data wpłynięcia wniosku do MSZ).

12. Przy przygotowaniu projektów prosimy o zapoznanie się z dokumentami:

Regulamin konkursu
Wytyczne dla organizacji pozarządowych
Ogólne warunki umowy dotacji
Wzór  umowy wolontariusz - organizacja wysyłająca

13. Pozostałe dokumenty wymagane do wzięcia udziału w konkursie Ministra dostępne będą po zarejestrowaniu organizacji jako użytkownika portalu polska pomoc.

14. Organizacje mogą wypełnić FISZKĘ INFORMACYJNĄ (umieszczenie podstawowych danych organizacji na stronie internetowej: www.polskapomoc.gov.pl/wolontariat w celu stworzenia platformy wymiany informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi Programem wolontariat polska pomoc a potencjalnymi wolontariuszami). Wypełnienie fiszki nie jest obowiązkowe do wzięcia udziału w konkursie).

w górę

Tagi