Polska pomoc

Konkurs na realizację zadania "Pomoc humanitarna 2014"

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotacyjnego

 

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs na realizację zadania:

Pomoc humanitarna 2014

 

Celem zadania jest: realizacja działań humanitarnych na rzecz uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii w odpowiedzi na konflikt w Syrii.
Celem zadania jest w szczególności: wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe, na realizację zadania wpisującego się w zakres działań humanitarnych na rzecz uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii.

 

1.              Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi:

2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

 

2.              Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadań, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przed złożeniem wniosku Wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

 

3.              Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. Warunki realizacji zadania określa szczegółowo Regulamin konkursu.

 

4.              Termin i sposób składania wniosków projektowych:

1)    Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl formularz wraz z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2, a następnie wypełnić go zgodnie z Regulaminem konkursu i na podstawie instrukcji zawartych we wzorach.

2)    Prawidłowo przygotowany, wypełniony i podpisany wniosek projektowy wraz załącznikami określonymi w punktach 5.6.1 – 5.6.6 Regulaminu konkursu, tj.:

  • dokumentem potwierdzającym status wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
  • budżetem projektu zawierającym kalkulację kosztów;
  • harmonogramem projektu;
  • CV koordynatora projektu po stronie polskiej;
  • listem intencyjnym od partnerów zagranicznych uczestniczących w realizacji projektu

należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Pomoc humanitarna 2014 r.”

 

lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej,  do dnia 12 marca 2014 r. w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:00. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby MSZ.

Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

5.       Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

Wnioski projektowe będą oceniane przez komisję na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.plwww.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 16 kwietnia 2014 r.

 

6.       Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W bieżącym roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie sfinansowało zadań publicznych tego samego rodzaju.

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne:

„Polska pomoc humanitarna na rzecz uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii” na realizację, którego przeznaczono kwotę 2 600 013,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy trzynaście złotych).

 

7.       Osoby do kontaktu:

Olga Piaskowska, tel. 22 523 9038, e-mail: olga.piaskowska@msz.gov.pl.

w górę

Tagi