Polska pomoc

Konkurs na realizację zadania „Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego 2011”

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotacyjnego

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

ogłasza konkurs na realizację zadania:

Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego 2011"

Celem zadania jest realizacja działań wspierających społeczeństwo białoruskie zgodnie z ustalonymi obszarami wsparcia:

1. Wsparcie działalności białoruskich organizacji i inicjatyw społecznych organizowanych na poziomie lokalnym.
2. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych ukierunkowanych na promocję edukacji obywatelskiej oraz edukacji prawnej, kultury i tradycji białoruskiej, sprzyjanie zaangażowaniu naukowców białoruskich we wspólne projekty badawcze z polskimi i europejskimi partnerami (w formie np. research fellowships), pomoc represjonowanym naukowcom w kontynuowaniu prac badawczych.
3. Wzmocnienie proeuropejskich postaw młodzieży i młodych profesjonalistów (szczególnie dla osób, które po raz pierwszy otrzymałyby szansę wyjazdu do krajów UE).
4. Pomoc prawna i socjalna osobom represjonowanym.
5. Wsparcie istniejących niezależnych mediów działających w Białorusi - zarówno tych tradycyjnych (np. gazety), jak i elektronicznych: portali informacyjnych, blogów (np. poprzez szkolenia i wsparcie techniczne).
6. Wsparcie inicjatyw z zakresu zmniejszenia wykluczenia społecznego.
7. Wsparcie dla małej i średniej przedsiębiorczości, w szczególności: aktywizacja stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców.

Celem zadania jest w szczególności: wybór i dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe na realizację działań wspierających społeczeństwo białoruskie.

Przekazanie dofinansowania na realizację projektów

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi:

7 000 000 (słownie: siedem milionów)  PLN.

2. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.
Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/, http://www.polskapomoc.gov.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z  regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

3. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

4. Termin i sposób składania wniosków projektowych:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

Po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawca może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • podpisany wydruk formularza wniosku projektowego w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w MSZ zgodnie z ppkt. 2).
  • Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach 2007 - 2011 powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła.

UWAGA: Wnioskodawcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie proszeni są o dokonanie REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

2) Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Wdrażania Programów Rozwojowych
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:
Konkurs - Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego 2011"

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23.
Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 17 marca 2011 r. o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/, http://www.polskapomoc.gov.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w terminie do dnia 4 kwietnia 2011 r.

6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie finansowało zadań publicznych tego samego rodzaju. W roku 2010 Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało w ramach konkursu „Pomoc zagraniczna 2010" realizację zadania na rzecz społeczeństwa białoruskiego w kwocie 2 788 842,25 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 25/100).

 

w górę

Tagi