Polska pomoc

Konkurs na realizację zadania „Wolontariat polska pomoc 2011”

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOTACYJNEGO

Minister Spraw Zagranicznych
działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
ogłasza konkurs na realizację zadania:

„Wolontariat polska pomoc 2011"

Celem zadania jest w szczególności: wybór i dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe na realizację działań wolontariackich.

Przekazanie dofinansowania na realizację projektów

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi: 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).

2. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl; www.polskapomoc.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie MSZ.
Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z  regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

3. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

4. Termin i sposób składania wniosków projektowych:

Aby wziąć udział w konkursie należy:

Po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawca może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • podpisany wydruk formularza wniosku projektowego w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w MSZ zgodnie z ppkt. 2).
  • Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach 2007 - 2011  powinni korzystać z nadanego im  loginu i hasła.

UWAGA: Wnioskodawcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie proszeni są o dokonanie REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Wdrażania Programów Rozwojowych
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
Konkurs – Wolontariat polska pomoc  2011“

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23.
Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 14 kwietnia 2011 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie MSZ w terminie do dnia 9 czerwca 2011 r.

6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie „Wolontariat polska pomoc 2010". Koszty związane z realizacją zadania to 644 710 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące siedemset dziesięć złotych).

W roku 2011 MSZ nie realizowało jeszcze zadań tego samego rodzaju.

w górę

Tagi