Polska pomoc

Konkurs na realizację zadania „Pomoc zagraniczna 2010"

UWAGA: Pobierz poprawiony Regulamin konkursu „Pomoc zagraniczna 2010"
po korekcie błędu dokonanej w dniu 28.10.2009 r.

 

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Departament Współpracy Rozwojowej

ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych,
publicznych i niepublicznych szkół wyższych,
jednostek badawczo-rozwojowych,
jednostek samorządu terytorialnego
oraz organów administracji rządowej
na realizację zadania „Pomoc zagraniczna 2010"

Celem zadania jest realizacja projektów pomocowych zgodnie z „Programem polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2010".

Wnioski projektowe, sporządzone na formularzu dostępnym on-line na stronie internetowej www.polskapomoc.gov.pl można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:

do 8 grudnia 2009 r. do godz. 15:00

w siedzibie: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa lub
złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
znajdującym się przy wejściu głównym do MSZ.

Decyduje data wpływu do MSZ.
Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów pomocowych wynosi 30 800 000 PLN. Jeden Projektodawca może zgłosić do pięciu wniosków projektowych, mogą one dotyczyć jednego lub kilku krajów beneficjentów.
 2. Konkurs przeprowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
 3. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają kryteria
  określone w Regulaminie konkursu i dokumentacji konkursowej.
  Regulamin i dokumentacja konkursowa jest dostępnana stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych http://www.msz.gov.pl/ i www.polskapomoc.gov.pl. Szczegółowe informacje można również uzyskać
  pod numerem tel. +48 (22) 523 89 25 (od godziny 8:15 do 16:15).
 4. Przedkładane do dofinansowanie projekty należy zrealizować nie później niż do dnia: 31.12.2010 r.
 5. Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję Konkursową na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które uzyskają dotację w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach serwisu internetowego MSZ w terminie do dnia 19.02.2010 r.
 6. Przygotowanie wniosków projektowych następuje na koszt składającego wniosek. Przy przygotowaniu wniosków prosimy ozapoznanie się z Wytycznymi dla projektodawców
  oraz Ogólnymi warunkami umowy dotacji udzielanych ze środków MSZ.
 7. W roku 2008 Ministerstwo Spraw Zagranicznychsfinansowałozadania z zakresu pomocy zagranicznej na łączną kwotę 25 499 514,00 PLN. W roku 2009 Ministerstwo Spraw Zagranicznych udzieliło dotacji na realizację projektów na kwotę 20 350 639,00 PLN.
 8. Aby wziąć udział w konkursie należy:

Po dokonaniu rejestracji Projektodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Projektodawca może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

 • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać zapośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
 • podpisany wydruk formularza wniosku projektowego w trzech egzemplarzach (oryginał
  i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem na kopercie
  "Pomoc zagraniczna - 2010" oraz nazwą kraju beneficjenta złożyć w MSZ.

Projektodawcy, którzy dokonali rejestracji w 2007 r., 2008 r. lub 2009 r.  powinni korzystać
z nadanego im  loginu i hasła.

UWAGA: Projektodawcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie proszeni są o dokonanie REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowe dokumenty/informacje:
Wzór umowy dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
Wzór umowy dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego
Wzór umowy dotacji dla publicznych szkół wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych
Instrukcja wypełnienia formularza projektowego

Lista DAC krajów biorców pomocy
Milenijne Cele Rozwoju

w górę