Polska pomoc

Konkurs grantowy FSM "Wsparcie Demokracji 2015"

Konkurs grantowy jest częścią programu "Wsparcie Demokracji", którego celem jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD a jednocześnie określonych w raporcie „Freedom in the World 2014” (Freedom House)  jako „częściowo wolne” lub „bez wolności”.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w czwartej edycji konkursu grantowego wynosi 2.800 tys. zł.

W ramach konkursu planowane jest dofinansowanie projektów na rzecz krajów i/lub społeczeństw: Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Tunezji, Tadżykistanu. Projekty będą miały miejsce na obszarze tych krajów, ale mogą również zawierać elementy realizowane na terenie Polski.

Priorytety tematyczne konkursu obejmują:

 • A. Wolności obywatelskie w państwie prawa
 • B. Wsparcie liderów i zwiększenie udziału młodzieży w transformacji, edukacja obywatelska
 • C. Wzmacnianie potencjału wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego

O granty mogą ubiegać się:

 • zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Projekty muszą być realizowane w ścisłej współpracy z partnerem/partnerami z krajów, do których są adresowane.

W konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie w wysokości:

 • małe granty -  wysokość dofinansowania jednego projektu 40-70 tys. zł - aplikować mogą wnioskodawcy mający doświadczenie w realizacji projektów w krajach rozwijających się wymienionych na aktualnie obowiązującej liście biorców oficjalnej pomocy rozwojowej DAC OECD i/lub własne doświadczenia transformacyjne możliwe do wykorzystania w krajach partnerskich. 

 • duże granty - wysokość dofinansowania 100-300 tys. zł - aplikować mogą wnioskodawcy mający udokumentowane trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów w krajach rozwijających się wymienionych na aktualnie obowiązującej liście biorców oficjalnej pomocy rozwojowej DAC OECD a jednocześnie mający w okresie 2011-2014 doświadczenie w gospodarowaniu i rozliczeniu środków publicznych w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego.

Z uwagi na fakt, że nowy Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 zostanie ogłoszony w 2015 roku, w aktualnym konkursie nie przewiduje się dofinansowania projektów dwuletnich.

Konkurs podzielony jest na cztery ścieżki grantowe:

 • Białoruś - łączna suma dofinansowania 600 000 zł;
 • Gruzja, Mołdawia - łączna suma dofinansowania 1 200 000 zł;
 • Tunezja - łączna suma dofinansowania 500 000 zł;
 • Tadżykistan - łączna suma dofinansowania 500 000 zł; 

Każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie może złożyć nie więcej niż trzy wnioski, w tym nie więcej niż jeden projekt z wysokością dofinansowania: 40-70 tys. zł.

W konkursie nie można składać wniosków na:

 • projekty lub działania uzupełniające projekty, które uzyskały dwuletnie finansowanie na lata 2014-2015 w konkursie “Wsparcie Demokracji 2014”, 
 • projekty mieszczące się w priorytetach konkursu MSZ “Polska pomoc rozwojowa 2015”opisanych w Planie Współpracy Rozwojowej w 2015 r.

Termin składania wniosków upływa 30 stycznia 2015 r. (piątek).
Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: formularze2015.solidarityfund.pl.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

w górę

Tagi