Polska pomoc

Konkurs "Edukacja rozwojowa 2010"

 MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

we współpracy z

MINISTREM EDUKACJI NARODOWEJ

oraz

MINISTREM NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

działając na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 28, poz. 146)

ogłasza konkurs dla
organizacji pozarządowych, publicznych i niepublicznych szkół wyższych,
jednostek naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego
oraz organów administracji rządowej na realizację zadania
„EDUKACJA ROZWOJOWA 2010"

 

Celem zadania jest realizacja projektów z zakresu edukacji rozwojowej, tj. edukacji której celem jest podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie oraz międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju.

Wnioski projektowe, sporządzone na formularzu dostępnym on-line na stronie internetowej http://www.polskapomoc.gov.pl/ można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:

do 10 maja 2010 r. do godz. 15:00

w siedzibie: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa lub
złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się
przy wejściu głównym do MSZ.

Decyduje data wpływu do MSZ. Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 • 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów z zakresu edukacji rozwojowej wynosi 1215 000 PLN. Jeden Projektodawca może zgłosić do trzech wniosków projektowych.
 • 2. Konkurs przeprowadzony jest zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
 • 3. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu i dokumentacji konkursowej.

Regulamin i dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych http://www.msz.gov.pl/ i http://www.polskapomoc.gov.pl/, Ministerstwa Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl/ oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/. Szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerem tel. +48 (22) 523 83 04 (od godziny 8:15 do 16:15).

 • 4. Przedkładane do dofinansowania projekty należy zrealizować nie później niż do dnia: 31.12.2010 r.
 • 5. Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję Konkursową na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które uzyskają dotację w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach serwisu internetowego MSZ w terminie do dnia 30.06.2010 r.
 • 6. Przygotowanie wniosków projektowych następuje na koszt składającego wniosek. Przy przygotowaniu wniosków prosimy ozapoznanie się z Wytycznymi dla projektodawców, Ogólnymi warunkami umowy dotacji udzielanych ze środków MSZ oraz Instrukcją obsługi formularza wniosku projektowego.
 • 7. W roku 2009 Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania z zakresu edukacji rozwojowej na łączną kwotę 1 295 000 PLN.
 • 8. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 • zarejestrować Projektodawcę jako użytkownika portalu polska pomoc (http://www.polskapomoc.gov.pl/): ZAREJESTRUJ,
 • jeśli Projektodawca ma już aktywne konto należy zalogować się w systemie: ZALOGUJ.

Po dokonaniu rejestracji Projektodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Projektodawca może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

 • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać zapośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
 • podpisany wydruk formularza wniosku projektowego w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem na kopercie "Edukacja rozwojowa 2010" złożyć w MSZ.

Projektodawcy, którzy dokonali rejestracji w 2007 r., 2008 r. lub 2009 r.  powinni korzystać z nadanego im  loginu i hasła.

UWAGA: Projektodawcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie proszeni są o dokonanie REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

 

w górę

Tagi