Polska pomoc

Konkurs "Edukacja globalna 2016"

Ogłoszenie o wszczęciu konkursu

 

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

„Edukacja globalna 2016”

 

Celem zadania publicznego jest realizacja działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2016 r.” W wyniku otwartego konkursu zostaną wyłonione najlepsze projekty na realizację zadań odpowiadających założeniom ww. Planu zgłoszone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

2 705 000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięć tysięcy złotych).

2. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadań, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

3. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

4. Termin i sposób składania ofert:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl. Po dokonaniu rejestracji oferent otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz oferty on-line. Oferenci, którzy dokonali rejestracji w latach ubiegłych powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła;
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się oferent uzyskuje dostęp do formularza oferty;
  • wypełnić formularz oferty on-line i następnie wysłać wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ;
  • dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ofertę w jednym egzemplarzu do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

2) Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Edukacja globalna 2016“

(podać numer oferty wygenerowany z systemu on-line poprzez stronę https://portal.polskapomoc.gov.pl)

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 6 czerwca 2016 r. w godzinach 8.15 – 16.15. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Oferty będą oceniane przez Komisję na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 15 lipca 2016 r.

6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w  roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym w ramach edukacji globalnej Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie sfinansowało zadań publicznych.

W roku poprzednim w ramach edukacji globalnej („Edukacja globalna 2015”) Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne do wysokości kwoty 1 479 757 PLN (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych).

Ponadto, w roku poprzednim w ramach realizacji drugich modułów projektów wyłonionych  w konkursie „Edukacja globalna 2014” Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne do wysokości kwoty 1 120 243 PLN (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote).

 

 

w górę

Tagi