Polska pomoc

Konkurs „Wolontariat polska pomoc 2011”

Zaproszenie
do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

w sprawie zgłaszania kandydatów Na członków komisji konkursowej
w otwartym konkursie „WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2011”

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Wolontariat polska pomoc 2011”. Kandydaci będą uczestniczyli w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowa tematyka konkursu: zagraniczne projekty wolontariackie na rzecz krajów będących biorcami oficjalnej pomocy rozwojowej tj. krajów znajdujących się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee, DAC) OECD, odpowiadające założeniom programu polskiej współpracy rozwojowej, tj. przyczyniające się do rozwoju gospodarczo-społecznego krajów partnerskich, demokratyzacji, poszanowania praw człowieka i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju; istotą projektów są kompetencje wolontariuszy, którzy swoją pracą powinni przyczynić się do wzmocnienia potencjału rozwojowego społeczności, do której są skierowane.

1.      Sposób i termin zgłaszania kandydatów

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są przesłać odpowiednio wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr A do niniejszego Zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Departament Wdrażania Programów Rozwojowych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa

w terminie do 7 kwietnia 2011 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

2.      Wymagania w stosunku do kandytatów

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

  • uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
  • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  • mają co najmniej dwuletnie doświadczenie w dziedzinie wolontariatu międzynarodowego na rzecz krajów rozwijających się,
    w szczególności w realizacji projektów rozwojowych, koordynowaniu projektów wolontariackich lub prowadzeniu szkoleń dla wolontariuszy.

3.      KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania Deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (Załącznik nr B).
Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 2.
Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną umieszczeni w drodze losowania na liście, według kolejności ich wylosowania. Na losowanie zostaną zaproszeni kandydaci oraz przedstawiciele zgłaszających ich organizacji.
Do komisji konkursowej komórka organizacyjna MSZ organizująca konkurs wyznaczy osoby wylosowane w pierwszej kolejności. W przypadku konieczności wyłączenia członka komisji ze względu na konflikt interesów, jej skład zostanie uzupełniony o kolejne osoby z listy.

4.      WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

Przed przystąpieniem do oceny wniosków projektowych każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z wnioskodawcami w danym postępowaniu na dofinansowanie projektów. Wzór deklaracji określony został w załączniku C.
Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
Ze składu komisji wyłącza się osoby, które pozostają w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek z wnioskodawców lub są ich członkami w okresie trwania danego postępowania dotacyjnego.
Ze składu komisji wyłącza się osoby, których małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia, a także osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli są członkami organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych  któregokolwiek z wnioskodawców.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, będące reprezentantami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które biorą udział w konkursie.

W pozostałych zadeklarowanych przypadkach potencjalnego konfliktu interesów, decyzję o zakresie prac danego członka w komisji podejmuje zespół powołany przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej z udziałem Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Procedur Antykorupcyjnych, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik D.

5.        Zadania członka komisji konkursowej

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

  • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  • udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,
  • udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych wniosków projektowych w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,
  • sporządzanie uzasadnień wyboru lub odrzucenia poszczególnych wniosków projektowych,
  • udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy wniosków projektowych rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dofinansowania dla poszczególnych wykonawców na realizację projektu oraz ewentualnie listy wniosków rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dofinansowania dla poszczególnych wykonawców na realizację projektu.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

6.  HARMONOGRAM KONKURSU

Posiedzenia komisji konkursowej będą odbywały się pomiędzy 14 kwietnia a 9 czerwca 2011 r. w wymiarze czasowym zależnym od ostatecznej liczby zgłoszonych wniosków projektowych. Na posiedzeniach podkomisji są omawiane wyniki oceny wniosków projektowych wystawione przez poszczególnych członków komisji konkursowej w oparciu o analizę wniosków dokonaną przed posiedzeniem.

w górę

Tagi