Polska pomoc

Konkurs – europejski dialog nt. polityki i współpracy rozwojowej

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DOTACYJNEGO

 

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

ogłasza konkurs na realizację zadania:

„Wzmocnienie udziału polskich organizacji pozarządowych w europejskim dialogu na temat polityki i współpracy rozwojowej w okresie sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej"

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu na realizację ww zadania, a w szczególności: wybór i dofinansowanie projektu zgłoszonego przez organizację pozarządową posiadającą co najmniej trzyletniej doświadczenie w prowadzeniu działalności rzeczniczej lub szkoleniowej dotyczącej współpracy rozwojowej, w tym z udziałem organizacji pozarządowych.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi:

100 000 (słownie: sto tysięcy) PLN.

2. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosku projektowego, termin dokonania wyboru  wniosku projektowego, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/ i http://www.polskapomoc.gov.pl/.

Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z  regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

3. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

4. Termin i sposób składania wniosków projektowych:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

Po dokonaniu rejestracji wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line.

  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • podpisany wydruk formularza wniosku projektowego w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w MSZ zgodnie z ppkt. 2).
  • Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach 2007 - 2011 powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła.

 

UWAGA: Wnioskodawcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie proszeni są o dokonanie REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

2) Wnioski projektowe wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:


Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Wdrażania Programów Rozwojowych

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs - europejski dialog nt. polityki i współpracy rozwojowej"

lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych do dnia 27 maja 2011 r. do godz. 15.00.

Wnioski projektowe doręczone do siedziby MSZ  bezpośrednio albo za pośrednictwem poczty lub kuriera po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotu, który został zakwalifikowany do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/, http://www.polskapomoc.gov.pl/, w terminie do dnia 10 czerwca 2011 r.

6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku 2010 oraz 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie finansowało zadań publicznych tego samego rodzaju.

 

w górę

Tagi