Polska pomoc

Konferencja "Solidarność z Białorusią"

W dniu 2 lutego 2011 r. odbyła się Warszawie międzynarodowa konferencja „Solidarność z Białorusią". Miała na celu przedstawienie polskiej, unijnej i amerykańskiej oferty dla demokratycznych środowisk białoruskich.

Była to pierwsza konferencja donatorów zorganizowana w Warszawie. Wzięło w niej udział 250 przedstawicieli krajów Unii Europejskiej oraz krajów do niej kandydujących, a także Stanów Zjednoczonych, Kanady i krajów Partnerstwa Wschodniego (wyłączając Białoruś) oraz polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych. Wśród gości znajdowali się: Štefan Fűle - Komisarz UE ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa, ministrowie spraw zagranicznych Szwecji - Carl Bildt, Estonii - Urmas Paet oraz Rumunii - Teodor Baconschi, a także zastępca asystenta sekretarza stanu w Biurze Europy i Eurazji w Departamencie Stanu USA - Daniel A. Russell. Uczestnikami spotkania byli również przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego Białorusi, m.in. Alaksandr Milinkiewicz oraz Ewa Niaklajeu, córka represjonowanego Uadzimira Niaklajeua. Wiele delegacji było reprezentowanych na szczeblu sekretarza lub podsekretarza stanu bądź ambasadora akredytowanego w Warszawie.

W pierwszej części konferencji przedstawione zostały stanowiska donatorów. Usłyszeliśmy informację o rozmiarach dotychczasowego zaangażowania, a także polityczne i finansowe deklaracje dotyczące przewidywanego zwiększenia oferowanej współpracy. Szefowie delegacji wskazali w swych wystąpieniach główne obszary wsparcia dla Białorusi, m.in. zadeklarowali wolę dofinansowania białoruskich i współpracujących z Białorusią organizacji pozarządowych, niezależnych mediów nadających spoza terytorium Białorusi (m.in. TV Belsat i Radio Racja), wymiany grup młodzieżowych i studentów, działalności Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie. Łączna kwota zadeklarowana przez uczestników konferencji na działania wspierające białoruskie społeczeństwo obywatelskie wyniosła ponad 338,26 mln PLN (86,96 mln EUR). 75% tej kwoty, czyli 65,45 mln EUR pochodzić będzie ze źródeł europejskich (Komisja Europejska oraz państwa członkowskie UE).

W panelu zatytułowanym Response to the Belarusian civil society - ways of assistance przedstawiciele środowisk pozarządowych mieli możliwość przedyskutowania realiów działań podejmowanych na Białorusi. Paneliści zmierzali do określenia zarówno potrzeb społeczeństwa białoruskiego, jak i międzynarodowej oferty wspierania jego rozwoju. Przedstawiono m.in. informację o stanie współpracy polskich i białoruskich organizacji pozarządowych. Dyskusja koncentrowała się wokół możliwości udzielania wsparcia białoruskiemu społeczeństwu obywatelskiemu i zdefiniowania jego roli w demokratycznym rozwoju państwa.

Wybrane zagadnienia przedstawione w trakcie obrad warszawskiej konferencji:

  • Uzupełnienie dyskusji o polityce wobec władz Republiki Białoruś politycznymi i finansowymi zobowiązaniami do aktywności na rzecz społeczeństwa białoruskiego;
  • Stworzenie nowej i wzmocnienie dotychczasowej oferty wsparcia dla białoruskich środowisk demokratycznych, szczególnie w sytuacji, gdy na Białorusi po raz pierwszy widoczne stały się masowe przejawy samopomocy i solidarności społecznej z represjonowanymi i więzionymi.
  • Zarysowanie roli Komisji Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych jako koordynatora polityki wobec Białorusi, szczególnie poprzez przejęcie zadania regulowania i monitorowania działań państw unijnych w zakresie pomocy udzielanej na rzecz białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego.
  • Konsolidacja białoruskich środowisk demokratycznych wokół idei związków z Europą wspierana długofalowym programem obrony praw człowieka i swobód obywatelskich na Białorusi.
w górę

Tagi

Brak komentarzy. Dodaj komentarz