Polska pomoc

 

Kibera dla pokoju i rozwoju – budowanie kompetencji zawodowych nauczycieli, trenerów sportowych i liderów działań propokojowych oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości prowadzonej przez kobiety w Kiberze

Kibera – nieformalna dzielnica Nairobi, a zarazem największy slums w kraju – jest jednym z bardziej rozpolitykowanych miejsc w Kenii. Trudna sytuacja społeczna mieszkańców pochodzących z 42 kenijskich plemion dodatkowo potęguje napięcie spowodowane powszechnym niezadowoleniem z poczynań rządzących. W ostatnich latach obserwuje się polityczną radykalizację młodych, która uwidacznia się najmocniej przy okazji wyborów powszechnych. Od czasu krwawych zamieszek po wyborach prezydenckich w 2007 r. atmosfera w Kenii nie była bardziej napięta niż obecnie. Zaplanowane na pierwszy tydzień sierpnia 2017 r. wybory powszechne są próbą dla całej Kibery i ogromnym wyzwaniem dla wszystkich próbujących budować pokój, bez którego żadna infrastruktura edukacyjna, placówki służby zdrowia czy drobna przedsiębiorczość nie będą mogły być rozwijane. Najważniejsze dla Kenijczyków wydaje się obecnie przede wszystkim zatrzymanie przemocy prowokowanej przez politykę na tle etnicznym.

Potrzeba realizacji projektu została zdiagnozowana wspólnie z partnerem kenijskim, organizacją Amani Kibera, która działa w Kiberze od 2007 r. Amani Kibera to oddolna inicjatywa obywatelska, która aktywizuje społeczność lokalną, promując pokój, uwłasnowolnienie kobiet i edukację obywatelską (www.amanikibera.org). Działania propokojowe Amani Kibera zostały podjęte w odpowiedzi na brutalne zamieszki po wyborach w 2007 r. Polska Zielona Sieć nawiązała współpracę z kenijską organizacją w 2012 r. Korzystając ze środków polskiej pomocy, w 2013 r. wspólnie odbudowano społeczną bibliotekę, która zwiększyła pięciokrotnie liczbę użytkowników, zdobyła dwa razy z rzędu nagrodę dla najlepszej biblioteki społecznej Maktaba Award. W 2014 r. zbudowano Centrum Uwezo, które rozpoczęło działalność szkoleniową, dowodząc, że młode kobiety chcą zdobywać umiejętności zawodowe i być niezależne finansowo nawet za cenę dużego wysiłku edukacyjnego. Od 2012 r. obie organizacje wspierają też edukację obywatelską przez sport, m.in. organizując doroczny turniej piłkarski Amani Kibera Peace Soccer Tournament.

Kibera dla pokoju i rozwoju – budowanie kompetencji zawodowych nauczycieli, trenerów sportowych i liderów działań propokojowych oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości prowadzonej przez kobiety w Kiberze

Celem projektu jest tworzenie pokojowego społeczeństwa i poprawa jakości życia mieszkańców Kibery w Nairobi. Działania mają koncentrować się na budowaniu kompetencji liderów społecznych, którzy są aktywni w obszarach edukacji dla pokoju i edukacji obywatelskiej, głównie nauczycieli, trenerów sportowych i aktywistów. To właśnie ci liderzy są głównymi filarami edukacji obywatelskiej i edukacji dla pokoju w Kiberze. Mają duży wpływ na budowanie postaw dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności. Są to osoby już pracujące na rzecz pokoju i rozwoju społeczności lokalnej, dlatego proponowane działania, w tym cykle szkoleń, mają za zadanie podnieść ich umiejętności pracy z młodzieżą i dostarczyć im nowych metod pracy.

Kształcone umiejętności i postawy dorosłych liderów będą miały przełożenie na kształtowanie postaw i umiejętności dzieci i młodzieży, z którą przeszkoleni beneficjenci będą współpracować, co przyniesie kaskadowy efekt edukacyjny. Wybór tych beneficjentów jest podyktowany potencjalnie największymi efektami ich dalszej pracy z młodzieżą.

Kibera nie ma statusu pełnoprawnej dzielnicy Nairobi, nie jest tam zapewniane wsparcie ze strony władz lokalnych, a przez to nauczyciele, trenerzy, aktywiści i liderzy społeczni nie otrzymują metodycznego wsparcia dla swojej pracy i nie mają zbyt wielu możliwości podnoszenia swoich kompetencji. Dodatkowo w projekcie w sposób szczególny została potraktowana potrzeba podniesienia kompetencji zawodowych młodych kobiet, dla których Amani Kibera prowadzi działalność edukacyjną. Wsparcie pozycji społecznej kobiet przekłada się na większą stabilność całej dzielnicy, oraz lepsze warunki życia dzieci, nad którymi opiekę stanowią głównie kobiety. Wyedukowane, aktywne i decydujące o sobie kobiety są ważnym elementem zdrowej tkanki społecznej, w przypadku Kibery wydaje się, że są wręcz jej gwarantem. W związku z tym działania do nich skierowane są nie tylko krokiem w kierunku polepszenia sytuacji kobiet, ale też krokiem w stronę Kibery bez konfliktów wewnętrznych, bez skrajnego ubóstwa i patologii skutkujących dużą śmiertelnością młodych osób.

Kibera dla pokoju i rozwoju – budowanie kompetencji zawodowych nauczycieli, trenerów sportowych i liderów działań propokojowych oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości prowadzonej przez kobiety w Kiberze

W rezultacie realizacji projektu 30 nauczycieli, trenerów sportowych i aktywistów propokojowych podniosło swoje kompetencje z zakresu pierwszej pomocy, coachingu i metod edukacji dla pokoju i edukacji obywatelskiej w trakcie 4 rodzajów szkoleń. W sumie we wszystkich szkoleniach wzięło udział 210 uczestników. 25 kobiet zdobyło umiejętności w zakresie szycia i projektowania oraz podstaw biznesu w trakcie 3 szkoleń, z czego 15 kobiet rozpoczęło podstawowy kurs krawiectwa i projektowania w ramach projektu. 5 kobiet znalazło pracę w Centrum Uwezo, a 10 osób otrzymało wsparcie w szukaniu pracy. W ramach kampanii obywatelskiej na rzecz pokojowego przebiegu wyborów w Kiberze „Kibera for peace and development” ok. 500 000 osób poznało przekaz kampanii społecznej prowadzonej w mediach lokalnych za pomocą piosenki „ZII” nagranej przez kenijskich artystów. W sumie 225 osób wzięło bezpośredni udział w 2 konferencjach Peace Talks, a ok. 3000 osób uczestniczyło w wydarzeniu Peace Concert. 2 342 dziewcząt i chłopców z Kibery (o ponad 400 więcej niż zakładano)  umocniło swoje kompetencje obywatelskie i postawę propokojową poprzez udział w lidze młodzieżowej Kibera Youth Football League i turnieju piłkarskimAmani Kibera Peace Soccer Tournament.