Polska pomoc

Jak przystąpić do konkursu "Wolontariat - polska pomoc"

O dofinansowanie działań wolontariusza w projekcie może ubiegać się polska organizacja, która będzie działała jako organizacją wysyłającą i złoży do MSZ wniosek projektowy w konkursie Wolontariat - polska pomoc.

Uczestnikami konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 3, ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 146).

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE NALEŻY:

  • Zarejestrować organizację jako użytkownika portalu polska pomoc (www.polskapomoc.gov.pl) ZAREJESTRUJ UŻYTKOWNIKA PORTALU. Jeśli organizacja ma już aktywne konto należy zalogować się w systemie: LOGOWANIE
    Po dokonaniu rejestracji organizacja otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Organizacja może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.
  • Wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ.
  • Podpisany wydruk formularza wniosku projektowego wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem na kopercie Wolontariat - polska pomoc - kraj beneficjenta

Przyjęty projekt należy zrealizować nie później niż do 31 grudnia bieżącego roku. 

Oferty będą oceniane przez komisję konkursową na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które uzyskają dotację w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronie www.polskapomoc.gov.pl.

Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.

POSTĘPOWANIE KONKURSOWE PRZEBIEGA DWUETAPOWO:

1. W pierwszej kolejności ocenie Zespołu Konkursowego podlegają wnioski projektowe. Wnioski projektowe podlegają:

  • ocenie formalno-prawnej  (sprawdzenie, czy wniosek posiada wszystkie niezbędne załączniki i inne elementy opisane w Regulaminie konkursu),
  • ocenie celów i założeń projektu. Na tym etapie decyzję podejmuje Zespół Konkursowy MSZ, który decyduje o wstępnej akceptacji lub odrzuceniu projektu.

2. W kolejnym etapie wolontariusze zgłoszeni do projektów wstępnie wyselekcjonowanych będą zobowiązani do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez MSZ, a także do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym.

Uwaga! Wolontariusze, którzy w roku ubiegłym z wynikiem pozytywnym ukończyli szkolenie MSZ nie muszą go powtarzać w bieżącym roku.

Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana z organizacją wysyłającą tylko wtedy, gdy kandydat na wolontariusza pozytywnie przejdzie poniższe etapy:

  • szkolenie MSZ zakończone zdanym testem,
  • badania lekarskie i psychologiczne nie wykażą przeciwwskazań dla wyjazdu na dany projekt.
w górę

Tagi